#รับตรง64 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี ปี 64 แค่ยื่น GPAX พร้อมสอบสัมภาษณ์เท่านั้น!

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) พร้อมสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป   คณะที่เปิดรับ -คณะเภสัชศาสตร์ GPAX 3.50 -คณะพยาบาลศาสตร์ GPAX 3.00 -คณะเทคนิคการแพทย์ GPAX 3.00 -คณะการแพทย์แผนจีน GPAX 2.75 -คณะกายภาพบำบัด GPAX 2.75   สำหรับคณะที่ไม่กำหนด…

ดาวน์โหลดเลย หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.”

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำรายละเอียดหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงาน โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังว่า หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานี้ จะใช้เป็นแนวทางดำเนินการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถดำเนินการและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา แปลงนโยบายเป้าหมายสู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด   สำหรับเนื้อหาภายในเล่มหลักสูตรจะประกอบไปด้วยส่วนแรกคือความเป็นมา อันได้แก่ วัตถุประสงค์ กรอบการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างหลักสูตร วิทยาการ ส่วนที่สองคือ กระบวนการพัฒนา ที่ประกอบด้วยการสร้างเสริมสมรรถนะ การเรียนรู้สภาพจริง การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ และส่วนสุดท้ายคือการวัดและประเมินผล   ตัวอย่างเล่มหลักสูตร  …

สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63 ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เตรียมพร้อมเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่วางแผนเริ่มประเมินปลายปีนี้กับสถานศึกษาที่ส่ง SAR เข้ามา จำนวน 6,653 แห่ง พร้อมวางแนวทางปรับเกณฑ์ และระบบการประเมินลดความซ้ำซ้อน ลดจำนวนวันลงพื้นที่ ลดภาระสถานศึกษา เน้นการประเมินที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เรียน นอกจากนี้ได้พัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน สำหรับใช้ในการประเมิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์มากขึ้น พร้อมจับมือหน่วยงานวิจัยศึกษาเกณฑ์การประเมินให้ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เล็งใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในกระบวนการประเมิน นายจรูญ ชูลาภ รักษาการประธานคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาไทย และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกค่อนข้างมาก ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีข้อเสนอแนะให้ สมศ. ชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ไปก่อน เพื่อให้ทางสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่…

สโมสรนักศึกษาครุศาสตร์ สวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมคารวะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมคารวะ ครั้งที่ 5 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นหลักในการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู ตลอดระยะเวลการศึกษา ในการเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูที่เต็มไปด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู ณ สนามหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มา- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศิลปากร เชื่อมสัมพันธ์ ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฑูตการศึกษาจาก สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องศรีอรุณ อาคารเพชรรัตน – สุวัฒนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดี​ฝ่า​ยกิจ​กา​รพิเศษฯ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.วรรณ​วิสา​ บุญมาก…

รักกษาราชการแทนอธิการบดีสวนสุนันทามอบทุนนักศึกษาคณะวิทย์พร้อมยินดีกับคณาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๑ ……………….. สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru #ssru #ssruswitch เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

เด็กบริหารธุรกิจ SPU เจ๋ง! ซิวรางวัล ประกวดเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา

5 สาวเก่ง ทีม Box of Green จากรั้วบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม โชว์ความรู้ความสามารถ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ในการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สากล” ในงาน สสว. CONNEXT 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Box of Green 5นักศึกษาเก่ง ที่ประกอบด้วย นางสาวชลิตา ขวัญละมูล ,นางสาวเกสรา เฟื่องฟู ,นางสาวสุภัสร ก่อเกียรติอุดม ,นางสาวนูรฮาซีกีน วาเล๊าะแต และนางสาววริศรา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ…

สาขาน่าเรียน ! วิทยาการคอมพิวเตอร์ สายเทคโนโลยีห้ามพลาด !

กลับมาอีกครั้งกับการแนะนำสาขาที่น่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย รอบนี้พี่ขอแนะนำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่สนใจในด้านเทคโนโลยี อยากเป็นนักเขียนโปรแกรม หรืออยากพัฒนาซอฟต์แวร์ วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับสาขานี้ให้มากขึ้น เพื่อที่น้อง ๆ จะได้มีเวลาเตรียมตัวกัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนอะไรบ้าง? สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ การทำงานภายในคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงการนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งาน วิทยาการคอมพิวเตอร์จะช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์หลายแขนง เช่น ตรรกศาสตร์ สถิติ เรขาคณิต รวมถึงอัลกอริทึมและเทคนิคในการเขียนโปรแกรม ฯลฯ ซึ่งแบ่งการเรียนได้ ดันนี้ การเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ เป็นการเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง…

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ม.ราชภัฏนครปฐม เปิดรับนศ.ปี 63 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 4 ต.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2563 63 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 4 ตุลาคมนี้   จำนวนที่เปิดรับ 180 ที่นั่ง   กำหนดการ -เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม – 4 ตุลาคม 2563 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่  15 ตุลาคม 2563…

มั่นใจไม่ตกงาน!น้องใหม่โลจิสติกส์ สวนสุนันทา รุ่นแรกแห่ตบเท้าเข้าเรียนภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำหรับการรายงานตัวเข้าเรียนในครั้งนี้ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นจำนวนมาก นับเป็นรุ่นแรกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และคาดว่าจะเปิดรับสมัครรุ่นที่่ 2 ต่อไปเร็วๆ นี้ สำหรับจุดเด่นของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น มีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย หลักสูตรล้ำยุครองรับโลกยุคดิจิทัล มีศูนย์มาตรฐานมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์ เน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานจริง จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำและสมาคมวิชาชีพด้านโลจิสติกส์…