เช็ก! ปฏิทิน TCAS ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ปฏิทินการรับสมัครนี้เฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน วิทยาเขตอื่นให้ติดตามแยกอีกครั้ง)   กำหนดการ รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร -ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 -ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2…

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ “หลักสูตร AI For School” ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. เป็นต้นไป

สสวท. เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1)  หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และรู้เท่าทัน AI สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป   หลักสูตร AI For School นี้จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial…

#TCAS64  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-14 ธ.ค.นี้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) โดยจะแดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563   หลักสูตรที่เปิดรับ -หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   กำหนดการ -เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 -สอบสัมภาษณ์…

#TCAS64 ม.มหาสารคาม เปิดรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.-6 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563   จำนวนรับ -462 ที่นั่ง   คณะที่เปิดรับ -คณะแพทยศาสตร์ -คณะเภสัชศาสตร์ -คณะสาธารณสุขศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์ -คณะเทคโนโลยี -คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ -คณะวิทยาการสารสนเทศ -คณะวิศวกรรมศาสตร์ -คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์…

นักวิจัยมทร.ธัญบุรี  โชว์ผลงาน “พัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพิมพ์สามมิติที่มีส่วนผสมของชีวมวล”

มทร.ธัญบุรี วิจัย “เส้นพลาสติกพิมพ์สามมิติจากพอลิแลคติคแอซิดและพอลิพรอพิลีนรีไซเคิลผสมชีวมวล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) วิจัยและพัฒนาเส้นพลาสติกจากพอลิแลคติคแอซิดและพอลิพรอพิลีนรีไซเคิลผสมชีวมวลสำหรับการพิมพ์สามมิติ ด้วยการศึกษากระบวนการผสมพอลิแลคติคแอซิด (Polylactic-acid ; PLA) กับข้าว แกลบ ฟางข้าว และเส้นใยจากใบสัปปะรด และใช้พอลิพรอพิลีน (Polypropylene ; PP) รีไซเคิลผสมกับแกลบ เพื่อเพิ่มช่องทางใช้งานให้กับชีวมวลจาก แกลบ ฟางข้าว และเส้นใยจากใบสัปปะรด ให้เกิดประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสขยายผลผลิตงานวิจัยการผลิตเส้นพิมพ์สามมิติรักษ์โลกออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ เล่าว่า เครื่องพิมพ์สามมิติที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันใช้หลักการหลอมเส้นพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวแล้วฉีดออกมาเป็นเส้นขนาดเล็กผ่านหัวฉีด เครื่องพิมพ์จะวาดเส้นพลาสติกที่ถูกฉีดออกมาให้เป็นรูปร่างในแนวราบทีละชั้นจนครบถ้วนเป็นรูปร่างตามการออกแบบ และได้รูปร่างวัตถุสามมิติที่จับต้องได้จริงเหมือนกับสิ่งทีได้ออกแบบไว้…

#TCAS64 เช็ก! จำนวนรับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม รอบที่ 1-4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยจำนวนรับและเกณฑ์การเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1-4 ดังนี้   รอบที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 -แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 28 ที่นั่ง -โควตาศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 ที่นั่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร -เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในทุกแผนการเรียน -เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50   รอบ 2…

#รับตรง64 โควตา ปวส.คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. (ปราจีนบุรี) เปิดรับสมัครถึง 2 พ.ย.นี้

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  รอบโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563   สาขาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี -เทคโนโลยีสารสนเทศ -การจัดการอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปีครึ่ง -เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร -เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต -คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง   ประเภทโควตาที่เปิดรับ…

ป.เอก สาขาการจัดการนันทนาการฯ ม.ศิลปากรสุดเข้ม ดึงอธิการบดี-ส.ว.ชาญวิทย์พร้อมวิทยากรระดับชาตินำทัพถ่ายทอดองค์ความรู้

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร เสริมทัพวิทยากรคึกคัก มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับนานาชาติสู่นักศึกษา นำทัพโดย อธิการบดีม.ศิลปากร พร้อมสมาชิกวุฒิสภา ดร.ชาญวิทย์​ ผลชีวิน​ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกเป็นจำนวนมาก นักศึกษาสุดปลื้มได้รับความรู้และแง่มุมต่างๆจากประสบการณ์เต็มอิ่ม อธิการบดี ศิลปากร ชี้เป้า จุดประกาย น.ศ.ป.เอก ศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติลงมาสอน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี ท่านศาสตราจารย์​ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี…

นักศึกษาจบใหม่สุดปลื้ม งาน Job Expo Thailand 2020 ตำแหน่งงานเยอะมาก ย้ำเพื่อน ๆ ห้ามพลาด 28 ก.ย.นี้มีงานรออีกเพียบ

(คลิกที่ภาพรับชมวิดีโอ) น้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ อาทิจากมทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และอีกหลายแห่งจำนวนมาก ต่างออกมายอมรับว่า หลังจากจบการศึกษาในช่วงนี้หางานยากมาก สมัครที่ไหนก็ไม่มีการตอบรับ เนื่องมาจากโรคระบาดด้วย ส่วนใหญ่จะคัดคนออกมากกว่า ยากที่จะมีการตอบกลับแม้จะส่งใบสมัครไปหลาย ๆ แห่ง https://www.youtube.com/watch?v=-PjHVxyVmTo แต่พอรัฐบาลจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ทำให้มีโอกาสมากขึ้น รู้สึกดีที่รัฐเข้ามาช่วยเหลือ จะทำให้หางานได้เร็ว นักศึกษาจบใหม่หางานที่เร็วขึ้นกว่าเดิม เพราะงานนี้มีหลายหน่วยงานมารวมจุดเดียว ทำให้เราเลือกงานที่เราสนใจง่ายขึ้น หลากหลายบริษัท มีทางเลือกมากมาย เราได้รู้ข้อมูลต่าง…

มทร.ธัญบุรี จับมือ แอร์เอเชีย เสริมประสบการณ์วิชาชีพ นศ.สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จับมือ แอร์เอเชีย จัดโครงการ “Fly with LA by RMUTT” เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบิน เป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ นักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลป มทร.ธัญบุรี นอกจากเรียนรู้ทฤษฎีในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษายังได้รับการเสริมความรู้ด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอร์…