ทุนกระทรวงการต่างประเทศให้ผู้ที่จบม.ปลายเรียนต่อต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศประจำปี 2563 โดยเป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 5 หน่วย รวม 5 ทุน ข้อผูกพันในการรับทุน -จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน -กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ – มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2)…

ชวนน้องม.ปลายประกวดคลิปสั้น โครงการ Young Creative หัวข้อ “ของดีบ้านฉัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ร่วมประกวดคลิปสั้น โครงการ Young Creative หัวข้อ “ของดีบ้านฉัน” ชิงทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ โทรศัพท์ 08 0005 9265 คุณรลิตา

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2563 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช‬

‪รับนักเรียนชายผู้เกิดระหว่าง พ.ศ.2545 – 2547 ‬ ‪รับสมัคร วันที่ 15 ต.ค. – 4 พ.ย.‬ ‪ระเบียบการที่ http://www.nkrafa.rtaf.mi.th/images/63.pdf ‪เว็บไซต์รับสมัคร‬ ‪- www.preadmission.nkrafa.com ‪- www.nkrafa.rtaf.mi.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2563 ระเบียบการรับสมัคร 1. โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/326 2. โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปีการศึกษา…

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล TCAS63 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 #Portfolio – โอลิมปิกวิชาการ 25 คน รอบที่ 2 #โควตา – ทุนมหิดลวิทยาจารย์ 1 คน – ส่งเสริมเยาวชนดีเด่น-กีฬา 1 คน – ส่งเสริมเยาวชนดีเด่น-ดนตรีแสดงเดี่ยว 1 คน – การรับบุคคลที่จบปริญญาตรี 4 คน รอบที่ 3 #รับตรงร่วมกัน – กสพท 260 คน ดูที่…

บุญรักษ์ เชื่อมั่น “อาชีวะก้าวข้ามการมีงานทำ สู่ยุคแห่งความก้าวหน้าในอาชีพ”

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่ได้มาทำงานในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทั่วทุกภาค ทุกประเภททั้งวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยอาชีวะประเภทอื่น ๆ พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดแก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน ว่า “เหนือกว่าหน้าที่คือความรับผิดชอบ” โดยขอให้บุคลากรอาชีวศึกษาทุกระดับตั้งใจทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเมื่อทำหน้าที่ครบแล้ว ต้องดูไปถึงปลายทางด้วยว่าผู้เรียนอาชีวศึกษามีความสำเร็จในอาชีพหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาประมาณ 4 เดือน เห็นได้ชัดเจนว่า นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ก้าวข้ามเรื่องของการมีงานทำไปแล้ว เพราะสถานประกอบการอีกหลายแห่งไม่สามารถหาผู้เรียนจบอาชีวศึกษามาร่วมงานได้ เนื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอ นักศึกษาอาชีวะปัจจุบันเป็นฝ่ายเลือกงาน มากกว่าที่จะรอเป็นผู้ถูกเลือก และจากการเรียนในระบบทวิภาคี หรือหลักสูตรใหม่ ๆ…

ชาวศิลปากร ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

จากความร่วมมือ ร่วมใจของศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน ม.ศิลปากร ได้ร่วมบูรณาการในศาสตร์ที่ถนัดทั้งงานศิลป์ควบคู่งานวิชาการ โดยเฉพาะล่าสุด คณะเภสัชศาสตร์​ ได้นำองค์ความรู้มาสร้างผลิตภัณฑ์บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการนำองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม ตามที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเป็นแนวนโยบายให้กับทุกองค์กรของ ม.ศิลปากรได้นำมาปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป โดยในวันที่ 27 ก.ย.62  ที่ผ่านมา ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร ได้รับมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี จากสมาคมนักดนตรี…

สาวลูกครึ่งไทยดัตช์-หนุ่มนักกีฬาฟุตบอลคว้า”ดาว-เดือน” มทร.ธัญบุรี

ผ่านพ้นไปกับการเฟ้นหาดาว-เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ภายใต้แนวคิด จิตอาสา (Volunteer Spirit) จัดโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากทั้งหมด 11 คณะ 1 วิทยาลัย เป็นตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางมหาวิทยาลัย  โดยผลการตัดสินการประกวด สาวลูกครึ่งไทยดัตช์ “มะลิ” นางสาวมัลลิกา กิลส์ด็อง นักศึกษาจากสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ คว้า RMUTT FRESHY GIRL 2019 และ ผู้ที่คว้า…

สวนสุนันทาจัด “คนดีศรีสุนันทา’62” มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการสุดอบอุ่น

วันที่ 27 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดแสดงงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “คนดีศรีสุนันทา’62” โดยในช่วงเช้ามีพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และเวลาประมาณ 10.00 น. เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงมุทิตาจิต รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวอำนวยพรแก่ผู้เกษียณอายุในปีนี้ มีประชาคมสวนสุนันทาต่างเข้าร่วมงานเพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตร่วมกัน ในปี 2562 นี้ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยครบวาระเกษียณอายุราชการจำนวน 12…

สองหัวใจสุภาพบุรุษ ม.หอการค้าไทยช่วยผู้ประสบภัยอุบลราชธานี  

            จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ช่วงเดือนกันยายน 2562ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวิกฤติหนักสุดในรอบ 17 ปี โดยระดับแม่น้ำมูลล้นตลิ่งอยู่ที่ 115.88 ม.รทก. ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงการน้ำท่วมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนต่างให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่อง             ล่าสุดนายวีรพัฒน์ อึ้งอร่ามและนายแทนทอง ทองสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรกู้ชีพทางน้ำเป็นหลักสูตรของกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหลักสูตรที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีการผลักดันให้ประเทศไทยมีการฝึกหลักสูตรนี้อย่างจริงจัง ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีในการเข้าพื้นที่นำท่วมขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและขนย้ายหนังสือเรียน ข้อสอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เขต1 นายวีรพัฒน์ อึ้งอร่าม (น้องเบนซ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2…