สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สวนสุนันทา เปิดรับเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 2

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 2 อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม-2 พฤศจิกายน 2565 >รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2565 >รับวุฒิตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) >ค่าสมัคร 300 บาท >ค่าอบรม 39,500 บาท อบรม 3 เดือนเศษ มีอบรมหลักสูตรเดียว โดยอบรมทุกวัน (หยุดวันจันทร์)…

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับเข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์แคมป์ มุ่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์ และเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับป.ตรี ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์แคมป์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 สิทธิในการเข้าแคมป์ -ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม – ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์ – ได้รู้จักโลจิสติกส์ สวนสุนันทามากยิ่งขึ้น ค่าสมัคร 350 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 062 491 3343 ติดตามข้อมูลเพจ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สพฐ. ติวเข้ม! ศึกษานิเทศน์ – 28 มิถุนายน 2565

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำในการพัฒนาการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้แก่ศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนำไปขยายผลให้กับคุณครูในสถานศึกษาในหน่วยงานของตนเอง โดยมีวิทยากรพิเศษร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน อาทิ นายชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา นางรวงทอง ถาพันธุ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นายสุทธิ สุวรรณปาล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา…

เตรียมคลอดมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน – 28 มิถุนายน 2565

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เชเผยภายหลังการประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุขว่า การประชุมดังนี้มาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้ไปสู่จุดนั้นได้จำเป็นจะต้องพัฒนาทั้ง 4 H ได้แก่ (Head) ฉลาด เก่ง มีความรู้ความสามารถ (Heart) ดี เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม (Hand) มีทักษะด้านอาชีพใช้ความสามารถตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม…

ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน “Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่” เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก

“การเล่น” พฤติกรรมที่ซ่อนตัวอยู่ในผู้คนทุกช่วงวัย ซึ่งรูปแบบของการเล่นจะแตกต่างกันไปตามระดับทักษะและประสบการณ์ แต่มีเป้าหมายที่คล้ายกัน คือ ช่วยสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายบรรเทาความเครียด เสริมสร้างจินตนาการ การเล่นจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็กซึ่งเป็นช่วงวัยที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ยังช่วยฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง ด้านจิตใจช่วยให้เด็กมีความสดใส ร่าเริง กล้าคิดกล้าแสดงออก  ด้านสมองมีการพัฒนาเรื่องของการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เละเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมที่ดี  ดังนั้น การได้เล่นในวัยเด็กจะส่งผลเป็นพลังบวกที่ติดตัวไปจนสู่วัยผู้ใหญ่ ทำให้เป็นผู้ที่มีทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รวมไปถึงมีทัศนคติที่นำไปสู่ความสุข นำความสนุกมาปรับไปใช้กับชีวิต    สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค พื้นที่ที่เปิดกว้างทางการเล่นและการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับคนทุกวัย เพื่อเพิ่มทักษะเสริมสร้างแรงบันดาลใจ…

โลจิสติกส์สวนสุนันทา จัดติวพร้อมสอบวัดความรู้ ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ตามมาตรฐานสากล MOS ในรูปแบบ Online

เปิดรับสมัคร… ติวพร้อมสอบวัดความรู้…ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate (ในรูปแบบ Online) …..จัดโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา….. ค่าลงทะเบียน นักเรียน (SSRU) : 1,000 บาท บุคลากร (SSRU) : 1,500 บาท บุคคลภายนอก : 2,000 บาท ระยะเวลาในการอบรม…

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติการบริหารงานก่อสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ช่วยเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อช่วยการตัดสินใจในการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างรอบคอบ และเทคนิคการควบคุมโครงการ ตลอดจนการรายงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของงานและผู้มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง ตรงเวลา อยู่ในงบประมาณ และปราศจากความยุ่งยากทางการเงินหรือทางกฎหมาย การบริหารงานก่อสร้างในระดับมืออาชีพที่ใช้เทคนิคการบริหารโครงการโดยเฉพาะเพื่อดูแลการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ ๑ ขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท หากเป็นศิษย์เก่าค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สมัครภายในวันที่…

เปิดรับสมัครแล้ว! Hackathon U League for All 2022 ชวน Gen Z สร้างกลุ่มเปราะบางเข้มแข็ง เพื่อสังคมน่าอยู่สู่ความเท่าเทียม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (IDE Center)  โดยการสนับสนุนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ชวนชาว Gen Z วัย 18-25 ปี สร้างมิติใหม่ของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนกลุ่มเปราะบางด้วยนวัตกรรมดิจิทัลในโครงการ “Hackathon U League for All 2022” ร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เปิดประตูสู่โลกดิจิทัลเพื่อกลุ่มเปราะบางอย่างเท่าเทียม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 170,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 65 การเฟ้นหาไอเดีย จากชาว Gen Z วัย 18-25 ปี ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในโครงการ Hackathon U League for…

ไฟนอลคอล! คณะแพทย์ศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัคร นศ.แพทย์ รอบสุดท้าย ภายใน 11 กรกฎาคมนี้ เท่านั้น

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบสุดท้าย (Final Round) โดยผู้สมัครต้องไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ หรือไม่ได้อยู่ในระบบ TCAS รอบที่ 1-4 ทั้งหมด หรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแพทย์อื่นๆ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 มีคะแนน SAT BMAT และ GED รวมถึงคะแนนรายวิชาและคะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 กรกฎาคม 2565 ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission   ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของคณะได้ที่ คณะแพทย์ศาสตร์ สจล. ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/medkmitl/

วิศวะฯ มธ. เตรียมเปิดตัวปฐมบทยุคใหม่ของการเรียนวิศวกรรมแห่งแรกในไทย พร้อมแนะ 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็ก Gen Z ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวกับโลกอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering) หรือ TSE เตรียมเปิดตัวปฐมบทยุคใหม่ของการเรียนวิศวกรรมแห่งแรกในไทย บุกตลาด Gen Z เน้นเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ ชูจุดเด่นไลฟ์สไตล์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี พร้อมเปิดไอเดียการพัฒนาเด็ก Gen Z ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากเรียนด้านวิศวกรรมยุคใหม่ ด้วย 5 ทักษะสำหรับผู้เรียนด้านวิศวกรรม อาทิ 1.)  เชี่ยวชาญการเขียน Coding  2.) มีวินัยต่อการเรียนและการทำงาน 3.) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รับฟังผู้อื่น 4.) ฝึกทักษะอื่น ๆ อาทิ อีสปอร์ต (E-Sports) เพื่อฝึกทักษะการวางแผนและการทำงานเป็นทีม 5.) มีความซื่อสัตย์ที่ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ ตั้งเป้าปลดล็อกความเชื่อของนายจ้าง เกี่ยวกับปัญหาช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) มุ่งโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่และส่งเสริมให้องค์กรเติบด้วยแนวคิดแบบร่วมสมัย เป็นพื้นที่ของคนทุกวัย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…