ชวนครู -บุคลากรทางการศึกษา ฟังเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล Project 14” จากสสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญชวนคุณครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ในหัวข้อ “เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล Project 14” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล “Project 14” เพื่อนำไปสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education)   กำหนดการ -จัดเสวนาในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 –…

#TCAS65 เช็ก! เกณฑ์การรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาฯ ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยมหิดล เผยเกณฑ์การรับสมัครคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565   คุณสมบัติของผู้สมัคร -เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เกรด 10 ในระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ Year 11 ในระบบการศึกษาของอังกฤษ -เป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 -เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้ผลสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี -เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบ…

รมว.ศธ.กำชับทุกหน่วยงานใน ศธ.ต้อง work from home จริงจัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศธ. ลงนามโดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือ work from home (WFH) ให้มากที่สุด นั้น ตนได้รับรายงานว่าจนถึงขณะนี้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ.บางแห่ง…

ชวนครูที่สนใจสมัคร “ค่าย iPad เพื่อการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์” จาก ม.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ค่าย iPad เพื่อการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ (iPad  for Creative Teaching and Learning Camp)” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สื่อ บทเรียน และชิ้นงานที่ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเรียนรู้ (Connected) การทํางานร่วมกัน (Collaborated) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีให้ เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคลล (Personal) ผ่านการใช้งานแท๊ปเล็ตในระบบปฏิบัติการ iPadOS ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในโปรแกรมเรียนรู้จาก Apple Teacher Learning Center   เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ -รู้ไว้ใช้สอนออนไลน์บน…

สมศ. สรุปผลการประเมินภายนอกครึ่งแรกของปี 2564

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีหน้าที่พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สมศ. แจ้งว่าได้ทำการประเมินได้มากกว่าเป้าหมายเดิม ประเมินสถานศึกษาไปได้ทั้งหมด 13,003 สิ่งที่โดนเด่นคือการพัฒนาการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การประเมินอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งช่องทางออนไลน์ช่วยสนับสนุนให้ในการประเมินเกินเป้าหมาย และการประเมินจะคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลังของเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ในช่วงประเมินเพิ่มอีก 8,330 หลังปี 2564 จะประเมินคุณภาพภายนอกให้สถานศึกษาได้ 21,333 แห่ง ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ดร.นันทา หงวนตัด…

คณะศิลปศาสตร์รอบ Portfolio ใช้อะไรบ้าง

คณะศิลปะศาสตร์เป็นคณะที่น้อง ๆ ทุกสายแผนการเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ คณะศิลปศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและทักษาเชิงปัญญา ไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะด้าน ศิลปศาสตร์ประกอบด้วยไวยากรณ์ ศิลปะการใช้เหตุผล ศิลปะการใช้ภาษา และมหาวิทยาลัยที่เปิดสมัครเข้าคณะศิลปศาสตร์รอบ Portfolio ต้องใช้อะไรบ้าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน GPAX หรือ GPA Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ…

มจธ. จัดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 8 ทางเลือกแห่งโอกาสสำหรับคนพิการ

เมื่อโชคชะตาทำให้ประตูแห่งความฝันและความสำเร็จทำได้ยากลำบากเป็นทวีคูณ คนพิการหลายๆรายอาจรู้สึกถึงความยากลำบากในการเริ่มต้นใหม่เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างแตกต่างกันออกไป อีกทั้งโอกาสและเส้นทางเริ่มต้นสำหรับคนพิการนั้นมีอยู่อย่างจำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ศูนย์วิจัยและบริการชุมชนและสังคม ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 8 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา 35 ในปี พ.ศ. 2564 ได้รับการสนับสนุนโครงการจากสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด บริษัท ศรีไทยมิยากาว่า จำกัด บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด…

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมติที่สำคัญ และสามารถสรุป ได้ดังนี้   1.อนุมัติ หลักการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้มีการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้นำผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประกอบกับตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5…