ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ             คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 มิ.ย.2562 ผู้สนใจสมัครและสอบคัดเลือก สามารถสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่เว็บไซต์ http://rpca-admission.thai.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034 311 110, 080 513 4312

NABA มอบทุนการศึกษาเรียนปริญญาโท 40 ทุน

NABA มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจในศิลปะการดีไซน์ กว่า 40 ทุน (คลอบคลุม 60%, 50%, 40% หรือ 20%) สำหรับสาขาปริญญาโท ในปีการศึกษากันยายน 2019 ทุนการศึกษาจะพิจารณาจากการส่งโปรเจ็คร่วมเข้าประกวดโดยหัวข้อจากสาขาที่สนใจสมัครเรียน หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด 10 พฤษภาคม 2019 สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ Master of Arts in Design – Interior Design Master of Arts…

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2562

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2562       กรุงเทพฯ 30 เมษายน 2562 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสายสามัญ หรือ กศน. และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 – วันที่ 9 พฤษภาคม 2545) เข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการทำงานด้านต่างๆ ในระบบงานไปรษณีย์ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการทรัพยากร…

จุฬาฯจัดการบรรยายพิเศษชุด “ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษชุด “ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในศาสตร์สาขาต่าง ๆ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.พีรศรี  โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ    ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ “ดนตรีในพระราชพิธี” โดย ผศ.ดร.ภัทระ คมขำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารสวนสุนันทาถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

30 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะผู้บริหาร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย …………………………. รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

สอศ. จัดอบรมลูกเสือ หวังช่วยพัฒนาครูและบุคลากร

สอศ. จัดอบรมลูกเสือ หวังช่วยพัฒนาครูและบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคตะวันออกและกรุงเทพหานคร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และสำนักงานลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) ผสมขั้นความรู้ทั่วไป โดยมีนายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายศรีกะอางค์แคมป์ อำเภอบ้านนา…

หลักสูตรนี้เรียนธุรกิจจริงในโลกดิจิทัล “เป็นผู้ประกอบการที่ชาญฉลาดในยุค Digital 4.0

“Digital Business 4.0” ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติเปิดใหม่ สำหรับเตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ในยุคที่เทคโนโลยีใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสังคมที่อยู่บนโลกให้เป็นสังคมไร้พรมแดน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็ว วันนี้ต้องการคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้และมีทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องพึ่งพิงทางเทคโนโลยี ให้สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็น Digital Workforce ได้ ในอีกมุมหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ จึงต้องเรียนรู้ด้าน Digital Business Startup เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจได้ หลักสูตรนี้ มุ่งสร้างผู้ประกอบการนานาชาติ โดยใช้ Technology…

ชี้อาจารย์มหา’ลัยสอนคนวัยทำงานไม่ได้ จี้ปรับระบบการศึกษาสนองผู้เรียนทุกคน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมวิชาการ  “นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนคุณภาพต่อเนื่องสู่การประกันคุณภาพ” ผลสำเร็จและบทเรียนจากโครงการวิจัยปฏิบัติการ “โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง” (School Quality Improvement Program : sQip) โดยมีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมการนโยบาย สกว. และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กสศ. กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ “คุณภาพโรงเรียนกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” ตอนหนึ่งว่าระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ต้องให้มากกว่าความรู้ และไม่ใช่ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ เป็นการพัฒนาตลอดชีวิต และต้องเป็นไปตามบริบทแต่ละพื้นที่ด้วย  ซึ่งตอนนี้ระบบการสอนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม…

นิทรรศการแสดงผลงาน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562

นิทรรศการแสดงผลงาน นิสิตชั้นปีที่ 4สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิทรรศการแสดงผลงาน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 11 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> https://forms.gle/Qq8W3oCR3cqKX2m48

มจพ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

มจพ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย   ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 มจพ. กรุงเทพ 13 อัตรา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 9 มจพ.ระยอง 7 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สมัครสอบและสามารถยื่นใบสมัครสอบได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มจพ. กรุงเทพฯ โทร. 0-2555-2000…