โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นประจำปีการศึกษา 2565

“โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ” โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา สมัครได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ในวัน–เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดโทร. 02-354-8365 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ) 124 (ห้องระดับอนุบาล) 415 (ห้องธุรการ) หรือ e-mail: bsb@blind.or.th หลักฐานประกอบการสมัครเข้าเรียน: – สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 5 ฉบับ – สำเนาบัตรประชาชน (บิดา-มารดา) 5 ฉบับ – สำเนาบัตรประชาชนบัตรประจำตัวคนพิการ (นักเรียน) 5 ฉบับ – สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา-มารดา) 5…

เปิดประสบการณ์! การเรียนและการฝึกงานสหกิจศึกษาอาเซียนกับ “จอย” สุนิษา ชินคำ DEK บัญชีดิจิทัล SPU

เมื่ออาชีพนักบัญชีเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีข้อตกลงร่วมกันแล้ว  ว่าจะสามารถมีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันได้อย่างอิสรเสรีใน 10 ประเทศ เนื่องจากอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพอิสระ โดยผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ต้องผ่านการทดสอบของประเทศนั้น ๆ ก่อน จึงจะสามารถเข้าไปทำงานได้ โอกาสการทำงานในอาเซียนค่อนข้างจะกว้าง เพราะสายงานบัญชีค่อนข้างจะขาดแคลน และทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะเปิดเสรีให้กับอาชีพทางบัญชีค่อนข้างมาก วันนี้จึงจะขอนำทุกท่าน ไปเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้และการฝึกงานสหกิจศึกษาอาเซียน กับนักศึกษาจากรั้วคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้มีโอกาสเรียนในคณะบัญชีและได้ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ที่สปป.ลาว กันครับ!! สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวสุนิษา  ชินคำ (จอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จบมาจากวิทยาลัยพาณิชยการบางนา…

#TCAS65  ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี รอบที่ 1 “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ตั้งแต่วันที่ 9-15 ธ.ค. 64

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 ธันวาคม 2564   สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 28 สาขาวิชา -สาขาวิชาจีนศึกษา -สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ -สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน -สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ -สาขาวิชาการสอนภาษาจีน -สาขาวิชานิติศาสตร์ -สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -สาขาวิชาการขัดการการท่องเที่ยว -สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน -สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (หลักสูตรควบปริญญาตรี 2…

#TCAS65 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565     โครงการที่เปิดรับสมัคร -โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา -โครงการเด็กดีมีที่เรียน -โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ -โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ -โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา -โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว -โครงการรับตรงสำนักวิชา -โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า  …

#TCAS65 ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธ.ค. 64

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม 2564   โครงการที่เปิดรับสมัคร กองบริการการศึกษา -โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ปิดรับสมัครแล้ว) -โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา -โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม -โครงการรับนิสิตพิการ -โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์) -โครงการลูกพระบิดา สาสุข มมส (คณะสาธารณสุขศาสตร์) -โครงการเพชรราชพฤกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์) -โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี) -โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์)…

รมว.ศธ. ยัน 1 ธ.ค. มีโรงเรียนเปิด On site เพิ่มขึ้นแน่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวถึงภาพรวมการเปิดเรียน On Site ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ภาพรวมการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เป็นเวลา 1 เดือนแล้ว ซึ่งตนมอนิเตอร์ข้อมูลสถานการณ์การเปิดเรียนอยู่ตลอดเวลาและพบว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ในสถานศึกษาแต่อย่างใด และจากการลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนในจังหวัดต่างๆ ก็ยังพบว่า โรงเรียนมีการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด…

มูลนิธิ EDF มอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โครงการ ICT Service for All มูลนิธิเอชพี และเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) ให้โรงเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)  สานต่อเจตนารมย์ความมุ่งมั่นของมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นอกกรอบ มีความคิดสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกดิจิทัล มีความรู้ที่หลากหลายและสามารถพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ล่าสุดเป็นตัวแทนมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ ภายใต้แคมเปญ 40 Days of Doing Good Grant โครงการ ICT Service for All ให้โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นอกจากนี้ มูลนิธิเอชพี…

บ้านปู นำเสนอ “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 16” เติมประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชนทุกสายการเรียนอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมสร้างสรรค์โครงงานวิทย์ในรูปแบบ New Normal

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “ECO Living & Learning – เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ ตอบรับ New Normal” คัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่จำกัดสาขาวิชา (เป็นครั้งแรก) จำนวน 40 คน จาก 40 โรงเรียน 31 จังหวัด จากผู้สมัครทั่วประเทศ 217 คน มาร่วมเปิดประสบการณ์การเข้าค่ายในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก สอดรับกับวิถีการเรียนรู้แบบ New Normal ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา    ในค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 16 ในปีนี้ เยาวชนทั้ง 40 คนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน ประกอบด้วย กิจกรรม Transformative Learning เพื่อฝึกฝนเรื่อง Soft Skills ทั้งความคิดสร้างสรรค์…

อธิการบดี ม.ศิลปากร เปิดกอล์ฟการกุศล หาทุนหนุนนักศึกษา คนกีฬารวมใจ ร่วมก๊วนกันพร้อมหน้า

  พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ประธานจัดการแข่งขัน อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นที่ 1และ 2 ร่วมจัดการแข่งขันและร่วมในพิธีเปิด ท่ามกลางนักกอล์ฟจากทั้งวงการกีฬาและวงการการศึกษา พร้อมงานมอบรางวัลชื่นมื่นกันทั่วหน้า เมื่อวันศุกร์ที่…

สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี เปิดรับรอบ 1 เรียน 4 สาขาแห่งอนาคต สมัครวันนี้รับทุนสูงสุดถึง 65,000 บาท 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหนักจัดเต็ม มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สูงสุดถึง 65,000 บาท  สำหรับนักศึกษา รอบที่ 1 #Tcas65 ⭐สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ⭐สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ⭐สาขาการจัดการการค้า ⭐สาขารัฐศาสตร์ ด่วนรับจำนวนจำกัด คลิกลิงค์เพื่อสมัคร 👇👇 https://docs.google.com/forms/d/14U5Mf_d9mWQr5Yc2AaljLMyDhrJrcZvpq1XQQjPyW_g/edit?usp=sharing ☎️☎️ 042-129556, 080-0059265 #Dek65 #ราชภัฏอันดับ1 #สวนสุนันทา #เด็กอุดร #เด็กอีสาน www.udon.ssru.ac.th