มทร.ธัญบุรีส่งร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับถึงมือกระทรวงอุดมศึกษาฯคาด18เดือนพร้อมออกนอกระบบ

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไปแล้วนั้น ล่าสุด มทร.ธัญบุรี ได้จัดส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปยังกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องการพัฒนาบุคลกร โดยทางสภามหาวิทยาลัยจะมีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเอง รวมถึงเพิ่มบทบาทหน้าที่มากขึ้น ซึ่งแต่เดิมมีข้อจำกัดของการเป็นส่วนราชการ ที่อาจจะไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะรองรับนโยบายของประเทศได้อย่างรวดเร็ว “สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะให้อำนาจในการดำเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยข้อแตกต่างที่เห็นชัด คือ เรื่องของการบริหารงาน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายใน เช่น…

เปิดให้ทุน”ไอเอสเต้”แลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติฝึกงานด้านเทคนิคทั่วโลก

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 และระดับปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand…

เตรียมพร้อมผู้นำนักศึกษาสร้างสรรค์ “กลิ่นจันน้อมใจ..น้องใหม่ศิลปากร”

“เรียนรู้ความต่างเพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม | Individualized Learning to creative involvement” กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “เรียนรู้ความต่างเพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม | Individualized Learning to creative involvement”  วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์…

สสว.-มทร.ธัญบุรี อบรมผู้ประกอบการเกษตร‘ผลิตผักปลอดสารพิษยุค4.0’

สสว. และ มทร.ธัญบุรี จัดอบรม ‘การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0’ แก่ผู้ประกอบการ จ.นครราชสีมา ในโครงการสนับสนุน SME ปี 2562 ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มทร.ธัญบุรี ได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร ‘การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0’  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ก่อเกิดเป็นคลัสเตอร์หรือเครือข่ายต้นแบบ และดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืนในยุค 4.0 ขณะเดียวกัน ยังเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย (Service Provider) ผู้ประสานงานเครือข่าย…

คณะผู้บริหารสวนสุนันทาร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒​ ที่ผ่านมา เวลา​ ๑๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ​ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ………………………………………. @นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู รายงานและถ่ายภาพ

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้กำหนดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร E ชั้น 6 ห้อง Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป        ขอเชิญท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่…

DPU เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

DPU เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2              คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ในการสอบตุลาการศาลปกครอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งยังสามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง รวมถึงเรียนรู้กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายโดยตุลาการศาลปกครองและผู้ครองคุณวุฒิด้านกฎหมายมหาชน             เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยจะมีการอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึงพฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 891, 812, 308 หรือ http://law.dpu.ac.th/download.html

200ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้นักเรียน นักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทรัพย์

เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดให้ทุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นํา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา การมอบทุนการศึกษา ตามระดับการศึกษา  –ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 10 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 50 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ –…

ติวผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เข้มทำคุณประโยชน์-มีส่วนร่วมกับชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พบผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร “เรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ศิลปากร Collaborative Learning to Creative Silpakorn” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเป็นการการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัย โดยมีองค์กรนักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนให้นักศึกษาได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการติดตามผลการทำงานร่วมกับนักศึกษาและการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงิน กระบวนการตรวจสอบการ จัดกิจกรรม…

นักศึกษามทร.ธัญบุรี ออกแบบนวัตกรรมช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยหญ้าเนเปียร์ และตู้อบแห้งมูลวัว ให้เกษตร ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนม ตำบล ดอนกระเบื้อง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ หงษ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมการผลิต และอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน เล่าว่า การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทั้งสองชิ้น เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต โดย เครื่องย่อยหญ้าเนเปียร์ ขนาดเครื่องยนต์ 9.5 แรงม้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ เป็นผลงานของ นางสาววีรยา…