โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

 

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้กำหนดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร E ชั้น 6 ห้อง Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

       ขอเชิญท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 

สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ทาง e-mail address ของผู้สมัคร และเว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.tni.ac.th/home/news/82/detail   

หรือ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวรุจารินทร์ จิตต์แก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)