หลักสูตรนี้เรียนธุรกิจจริงในโลกดิจิทัล “เป็นผู้ประกอบการที่ชาญฉลาดในยุค Digital 4.0

“Digital Business 4.0” ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติเปิดใหม่ สำหรับเตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ในยุคที่เทคโนโลยีใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสังคมที่อยู่บนโลกให้เป็นสังคมไร้พรมแดน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็ว

วันนี้ต้องการคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้และมีทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องพึ่งพิงทางเทคโนโลยี ให้สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็น Digital Workforce ได้

ในอีกมุมหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ จึงต้องเรียนรู้ด้าน Digital Business Startup เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจได้

หลักสูตรนี้ มุ่งสร้างผู้ประกอบการนานาชาติ โดยใช้ Technology ในการ Startup ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับงาน ค้าขาย ธุรกิจ การให้บริการ ต้องเข้าใจธุรกิจก่อน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เรียกได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล (Digital Transformation)

หลักสูตร 4 ปี โดยในปีที่ 1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ปีที่ 2 เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สถิติ คอมพิวเตอร์และการเป็นผู้ประกอบการ ปีที่ 3-4 เรียนวิชาเอกเลือก (Major Elective) เน้นการพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (Startup Track) หรือ การเป็นนักพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล (Tools Track)

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนระหว่าง หลักสูตร 4 ปีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ หลักสูตร 2 ปริญญา รูปแบบ 2+2 (Double Degree) เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ปี และมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 2 ปี ได้แก่

  • University of Strathclyde, Glasgow, UK สาขา Entrepreneur
  • Curtin University, Perth, Australia สาขา Data Science
  • East China University of Science and Technology (ECUST), Shanghai, China สาขา Business
  • University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), Chengdu, China สาขา Software Engineering

ทั้งนี้จบมาแล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางด้าน Digital Business Startup / Digital workforce ผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และทำธุรกิจได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จบการศึกษา มัธยมปลายทุกสาขา 1) วิทย์-คณิต 2) ศิลป์-คำนวณ 3) ศิลป์-อังกฤษ 4) ศิลป์-จีน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 22 เมษายน 2562

IPAS รอบที่ 3 >> ไม่ต้องใช้ GAT/PAT, O-NET รู้ผลก่อน มีที่เรียนแน่นอน

คุณสมบัติผู้สมัคร >> เกรดเฉลี่ยรวม 2.50 ขึ้นไป, เกรดภาษาอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป หรือ มีผลสอบ GED

วิชาที่ใช้สอบ >> สถิติเบื้องต้น และ English Placement Test (กรณีมีผลสอบ TOEIC 500 ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ)

ช่องทางการสมัคร >> https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-ipas/main/index.php?action=apply

ข้อมูลเพิ่มเติม >> http://icdi.cmu.ac.th/Course/Bachelor.aspx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม> https://m.me/ICDIBSinDIN/