DPU เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

DPU เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

             คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ในการสอบตุลาการศาลปกครอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งยังสามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง รวมถึงเรียนรู้กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายโดยตุลาการศาลปกครองและผู้ครองคุณวุฒิด้านกฎหมายมหาชน

            เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยจะมีการอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึงพฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 891, 812, 308 หรือ http://law.dpu.ac.th/download.html