200ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้นักเรียน นักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทรัพย์

เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดให้ทุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นํา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา

การมอบทุนการศึกษา ตามระดับการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 10 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 50 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 50 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับอุดมศึกษา จํานวน 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีผลการเรียน ดังนี้

– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ

– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ

– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50

ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ม. 4 ในปีการศึกษา 2563 ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สมัครต้องกําลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ํากว่า 2.75

ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวช. 1 ในปีการศึกษา 2563 ในสาขาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 และ ในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากําหนด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สมัครต้องกําลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย สะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

กําลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้น ปวช. 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.50

ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวส. 1 ในปีการศึกษา 2563 ในสาขาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 2 และใน สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากําหนด

ระดับอุดมศึกษา

ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (สําหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (สําหรับหลักสูตร 5 ปี) หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (สําหรับหลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ํากว่า 2.75

กำหนดการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

วิธีการสมัคร:

ระบบการรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/(ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/(ปวส.)) คลิกที่นี่

ระบบการรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ระดับอุดมศึกษา) คลิกที่นี่

ภาพประกอบ https://hemophilianewstoday.com