เตรียมพร้อมผู้นำนักศึกษาสร้างสรรค์ “กลิ่นจันน้อมใจ..น้องใหม่ศิลปากร”

เรียนรู้ความต่างเพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม | Individualized Learning to creative involvement

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “เรียนรู้ความต่างเพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม | Individualized Learning to creative involvement”  วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของสโมสรนักศึกษา  คณะวิชาให้มีลักษณะที่สร้างสรรค์ และเป็นแนวทางกำกับดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของสโมสรนักศึกษาคณะวิชาเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือของกองกิจการนักศึกษา และองค์กรนักศึกษา ที่มีบทบาทในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป

โดยอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานในพิธีได้แสดงวิสัยทัศน์การสนับสนุนนักศึกษาให้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเองและชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม ใช้แนวทางการบูรณาการความรู้ วิชาชีพและวิชาชีวิต ด้วยกลไกฝึกฝนทักษะ เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานร่วมกัน จากนั้นได้ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ อาจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายกมล แมลงทับ มอบสัญญลักษณ์ศูนย์ประสานงานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เพื่อเป็นการแสดงถึงเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม การจัดการและติดตามดูแล ให้การต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปตามวัตถุประสงค์อันสร้างสรรค์ บรรลุตามเป้าหมายและสมบูรณ์ด้วยจิตวิญญาณความเป็นศิลปากร ให้น้องใหม่ศิลปากร รุ่นที่ ๗๖ สืบไป

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ Silpakorn ACT.