เปิดให้ทุน”ไอเอสเต้”แลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติฝึกงานด้านเทคนิคทั่วโลก

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 และระดับปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจําปี 2563

นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่ สํานักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร. 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193 และ 1194 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 18 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ

2. กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00

3. กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00

4. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

5. อายุระหว่าง 18-30 ปี

6. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ

เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 -วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น. วันเสาร์เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้นเวลา 12.00 – 13.00น.)

หมายเหตุ ** เลขาธิการ IAESTE Thailand (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์ ) จะดําเนินการแลกเปลี่ยนทุน ฝึกงานกับประเทศสมาชิกในการประชุมสามัญประจําปี IAESTE ครั้งที่ 73 ระหว่างวันที่ 18 – 24 มกราคม 2563 ณ ประเทศ Slovakia จึงยังไม่สามารถแจ้งจํานวนทุนฝึกงาน สาขา และประเทศในขณะนี้ได้

ที่มา: นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.iaeste.kmutnb.ac.th

ภาพจาก iaestecanada.org