มทร.ธัญบุรีส่งร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับถึงมือกระทรวงอุดมศึกษาฯคาด18เดือนพร้อมออกนอกระบบ

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไปแล้วนั้น ล่าสุด มทร.ธัญบุรี ได้จัดส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปยังกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องการพัฒนาบุคลกร โดยทางสภามหาวิทยาลัยจะมีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเอง รวมถึงเพิ่มบทบาทหน้าที่มากขึ้น ซึ่งแต่เดิมมีข้อจำกัดของการเป็นส่วนราชการ ที่อาจจะไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะรองรับนโยบายของประเทศได้อย่างรวดเร็ว

“สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะให้อำนาจในการดำเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยข้อแตกต่างที่เห็นชัด คือ เรื่องของการบริหารงาน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายใน เช่น การจัดตั้งหน่วยงาน คณะ วิทยาลัย ขณะที่งานภายในก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้น การบริหารงานบุคคลให้อำนาจมหาวิทยาลัยในการกำหนดอัตราตำแหน่ง ค่าตอบแทน และวิธีการในการพัฒนาบุคลากรได้อิสระ รวมถึงเรื่องของงบประมาณ มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน และมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้บริหาร จัดการให้ตอบโจทย์ที่รัฐบาลกำหนด ส่วนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยจะมีอิสระในการบริหารงบประมาณการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทั้งเงิน บุคลากร และงานได้เองก็จะทำให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว” รักษาการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

นายวิรัช โหตระไวศยะ

……………………………………
นายวิรัช กล่าวอีกว่า คาดว่าหลังการส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้ อว.ไปแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 12-18 เดือน กว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อออกเป็นกฎหมายให้ มทร.ธัญบุรี ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้ ดังนั้นในระหว่างนี้ มทร.ธัญบุรี ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องงบประมาณ ข้อบังคับต่างๆ โดยมีการศึกษาแนวทางต่างๆ จากมหาวิทยาลัยในกำกับแล้วมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับของ มทร.ธัญบุรี ทั้งนี้เชื่อว่าการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับในครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนที่เหมาะสม แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 60% และข้าราชการ 40% ส่วนการบริหารเงิน ขณะนี้เงินรายได้ของมหาวิทยลัยมีจำนวนเท่ากับเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลมีทิศทางการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จะทำได้สะดวกและง่ายกว่าที่ผ่านๆ มา เนื่องจากขณะนี้มีมหาวิทยาลัยในกำกับแล้วหลายแห่ง มหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม ซึ่งช่วยลดความสับสนให้น้อยลงด้วย.

………………….

ภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี