สพฐ. ชี้นักเรียนนัดใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียน 1 ธ.ค. เข้าเรียนได้ แต่ผิดระเบียบมีบทลงโทษตามกฎ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายอัมพร พินะสา ได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในหลายโรงเรียนได้เชิญชวนกันแต่งชุดไปรเวทแทนเครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม นั้น ในเรื่องนี้ทาง สพฐ. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้   โดยพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียน รวมถึงลักษณะของเครื่องแบบนักเรียน วิธีการแต่ง เงื่อนไขในการแต่ง และการยกเว้นไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งตนเห็นว่า เจตนารมณ์ของระเบียบนี้ไม่ได้ต้องการที่จะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของนักเรียน แต่มองในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพราะเมื่อใส่ชุดนักเรียนก็จะมีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป หากเกิดอันตรายขึ้นเครื่องแบบนักเรียนจะสามารถระบุได้ว่ามาจากโรงเรียนไหน…

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ปรับทัพทีมบริหาร เตรียมฝึกนักศึกษารุ่นใหม่สู่มืออาชีพ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 3605/2563 แต่งตั้งให้ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นั้น ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานชองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อทางวิทยาลัยฯ สูงสุด อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ.2558 ข้อที่ 14 วรรคสอง วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 3605/2563…

สาขายอดฮิตระดับประเทศ!ครุศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดบ้านแนะทางสู่อาชีพครูแห่งอนาคต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะสุดฮิตที่ติดอันดับนักเรียนเลือกมากที่สุดระดับประเทศ ได้เวลาเปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อในวิชาชีพครูกันแล้ว คราวนี้กำหนดไว้ในวันที่ 7-8 ธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยจะมีกิจกรรมดี ๆ ไว้รอให้ร่วมค้นหาตัวเอง พร้อมตอบทุกคำถาม ทั้งในเรื่องการสมัคร การเรียนต่อ และเส้นทางสายอาชีพที่ถือได้ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอนาคตได้หลากหลาย น้อง ๆ ไม่ควรห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาด หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น !! EDU SSRU Open House 2020 เปิดบ้านคณะครุศาสตร์ การเดินทางและแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.edu.ssru.ac.th www.ssru.ac.th twitter: https://www.twitter.com/edu_ssru…

จุฬาฯ มอบรางวัล Thailand’s Top และ ASEAN’s Top แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2563  

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020”  เพื่อประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2563  ปีนี้นับเป็นปีที่ 11 ที่มีการจัดงานประกาศผลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์…

แห่งแรกของประเทศ! มทร.ธัญบุรี ผลักดันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจากขยะพลาสติกทะเล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ตั้งเป้าส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่ออัพไซคลิ่งขยะพลาสติกทะเลเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นครั้งแรกของประเทศ มุ่งเน้นสนับสนุน 2 พื้นที่ชายทะเล ชุมชนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี และ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ โดย 2 พื้นที่ชายทะเล ที่มีบริษัทพื้นที่แตกต่างกัน พื้นที่ชุมชนบ้านอำเภอ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีประชากร 8,161 คน ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีกิจกรรมเฉพาะเจาะจงทั้งนักปั่นจักรยานและนักกีฬาทางน้ำ มีขยะจากชุมชนและขยะจากกิจกรรมการประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ ปริมาณขยะพลาสติกจากชุมชน 1,140 ตัน/ปี จากทะเล 18.18 ตัน/ปี ส่วนพื้นที่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน…

อาชีวะ อบรมผู้บริหาร เพื่อประเมิน พัฒนางานองค์การ นศ.

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และสมาชิกดีเด่นโครงการ ภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ ๘  และทบทวนเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ได้แก่ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า…

นักเรียนจากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน แห่เข้าสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio เรียนต่อ มมส

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ามาสอบสัมภาษณ์ในรอบนี้รวมกว่า5,000 คน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 มีการเปิดรับสมัครจำนวน 676 ที่นั่ง จากทั้งหมด 17 คณะ-วิทยาลัย 75 สาขาวิชา โครงการเด็กดีมีที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียน จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่ทำความดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจัก ช่วยเหลือสังคม และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวศิรินุช ปราบพาถ นักเรียนจากโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม จังหวัดหนองคาย ที่เข้าห้องสอบสัมภาษณ์แล้ว…

#รับตรง64 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.สยาม เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 63 – 9 เม.ย.นี้

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 – 9 เมษายน 2564   กำหนดการ -เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 เมษายน…

#รับตรง64 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.สยาม เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 26 ธ.ค. นี้

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสยาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2563   จำนวนรับ -33 ที่นั่ง   กำหนดการ -เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2563 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 ธันวาคม…

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2563

สรุปผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2563 ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2563 (พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้   เห็นชอบ กรอบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยกรอบการพัฒนาฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้ –กระบวนการที่ 1 Self Development (การพัฒนาตนเอง) ให้มีการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล…