#รับตรง64 ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครนศ.หลักสูตร “นิติวิทยาศาสตร์” พร้อมรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดให้ผู้สนใจที่สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนดให้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่ตรงตามเงื่อนไข โดยจะเปิดรับสมัครโดยตรง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564   หลักสูตรที่เปิดรับ -หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี) -หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (ปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี)   ข้อดีของหลักสูตร 1.เป็นหลักสูตรที่ทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2549 เป็นเวลา…

ครม.ไฟเขียวร่างแผนปฏิบัติการนโยบายภาษาแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ.2564-2565 ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ ซึ่งแผนดังกล่าวมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ ภาษาเพื่อการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนและความสมานฉันท์ของคนในชาติ ภาษาเพื่อการรับรู้ เข้าใจและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และภาษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพัฒนากรอบแนวคิดนี้ คือ การใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ และเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเนื่องจากสอคคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์โดยไม่ละเลยการใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)…

เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จับมือ บ.เฟอร์ทิลิตี้ฯ พัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ พร้อมเป็นแหล่งฝึกงานนศ.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท เฟอร์ทิลิตี้ แมทเทอร์ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มุ่งพัฒนางานวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา รองศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เฟอร์ทิลิตี้ แมทเทอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์ รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทางคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พัฒนางานวิจัย…

สัมมนาให้ข้อมูลทุนการศึกษา สำหรับเรียนต่อระดับปริญญาตรี – โท – เอก คณะวิศวกรรศาสตร์อินเตอร์ ที่มหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science (KUAS) จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

โอกาสของนักเรียน นักศึกษาสายวิทย์ ที่อยากเรียนต่อญี่ปุ่นด้านวิศวะอินเตอร์ Kyoto University of Advanced Science (KUAS) มหาวิทยาลัยเอกชนจากจังหวัดเกียวโต ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 โดดเด่นด้านการได้งานต่อหลังเรียนจบ และมี connection กับบริษัทญี่ปุ่นมากกว่า 50 บริษัท  กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ พร้อมมอบทุนการศึกษาเรียนต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์  (Faculty of Engineering) ภาคเรียนกันยายน 2022 ในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญาเอก  โดยมีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง…

มทร.ธัญบุรี เปิดโอกาสให้นักศึกษาขอทุนการศึกษาได้ใน 4 ประเภท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ และมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยมีทุนการศึกษามอบให้ 4 ประเภท ประเภทของทุนการศึกษาที่มอบให้ 1. ทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา ลักษณะของทุน • เป็นทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า • มูลค่าทุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะ / วิทยาลัย คุณสมบัติ • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี • ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ยกเว้น กยศ. / กรอ. 2. ทุนเพชรบัวสวรรค์…

10 คนสุดท้าย! เรียนจบได้จากที่บ้าน “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สวนสุนันทา” เปิดรับเพิ่มเติมแล้ววันนี้

รับสมัครด่วน 10 คนสุดท้าย ห้ามพลาด หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เหมาะสำหรับคนทำงาน เรียนจบได้จากที่บ้าน สะดวกลดการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เทียบโอนหน่วยกิตได้ จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy #Logisticsonline…

รมว.ศธ. สั่งยกระดับคะแนน PISA เด็กไทย !

ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง เปิดเผยว่า ตนได้หารือร่วมกับ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษา เนื่องจาก ดร.สมเกียรติ มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาเป็นอย่างดี จึงอยากได้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและโลกในอนาคต ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นมีข้อเสนอเรื่องการศึกษาที่หลากหลาย เนื่องจากปัญหาการศึกษาถือเป็นภาพใหญ่ และศธ.จะต้องหารูปแบบวิธีการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่สามารถจับต้องได้อย่างแท้จริง น.ส.ตรีนุช กล่าวอีกว่า สำหรับการหารือร่วมกับ ดร.สมเกียรติ มีหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ การสร้างตัวชี้วัดการเรียนรู้ รวมถึงการยกระดับโครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ (Program…

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทยมอบอาหารและเครี่องดื่ม ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์เวชศาสตร์เขตร้อน

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่ม ส่งมอบให้กับ รศ.นพ. วัชรพงศ์ ปิยภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข เข้าปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 ให้กับประชาชน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “วันนี้ขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  ที่ได้เสียสละเดินทางมาปฎิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้กับประชาชนครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการจำนวนมาก ความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้ความช่วยเหลือยามประเทศเกิดภาวะวิกฤต ล้วนเป็นบทบาทสำคัญที่คณะบริหารธุรกิจปลูกฝั่งให้นักศึกษาเห็นความสำคัญเรื่องนี้อย่างมาก…

วัสดุทันตกรรมแข็งตัวด้วยแสง ทันตนวัตกรรมล่าสุดจากจุฬาฯ เทียบมาตรฐานสากล

คณาจารย์จุฬาฯ ผนึกวิทยาการวัสดุศาสตร์ทันตกรรม พัฒนา “วัสดุทันตกรรมแข็งตัวด้วยแสง”  ฝีมือคนไทยมาตรฐานสากล ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ร่นเวลาอุดฟัน พร้อมเผยความลับ      สารอะซีแมนแนนจากว่านหางจระเข้กระตุ้นเนื้อฟันและลดการเสียวฟันอยู่ในหลายผลิตภัณฑ์      เพื่อสุขภาพฟัน การรักษาฟันด้วยวิธีการอุดฟันในอดีตที่ผ่านมา ทันตแพทย์มักใช้วัสดุอุดฟันที่ทำจากสารผสม          ซึ่งแข็งตัวด้วยปฏิกิริยาเคมี แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนของไทยส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาแข็งตัวที่เร็วเกินไป ไม่ทันที่ทันตแพทย์จะอุดฟันให้เสร็จเรียบร้อย วัสดุก็จับตัวกันแข็งเสียแล้ว ไม่สะดวกต่อการทำงานของ        ทันตแพทย์  จากโจทย์ที่ว่านี้ คณาจารย์จากรั้วจามจุรีทั้งทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์…