#TCAS64 จุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัคร TCASรอบที่ 4 (Direct Admission) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 64

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564   คณะที่เปิดรับสมัคร –คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (นานาชาติ) จำนวนรับ 25 ที่นั่ง –คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (นานาชาติ) จำนวนรับ 50 ที่นั่ง   กำหนดการ -เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่…

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับ ของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14…

ศธ. สั่งโรงเรียนยึดหลักคืนเงิน-ผ่อนผัน-ช่วยเด็กยากจน-ลดภาระผู้ปกครอง

“ตรีนุช” ฟังเสียงผู้ปกครอง ประกาศแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. สั่งโรงเรียนยึดหลักคืนเงิน-ผ่อนผัน-ช่วยเด็กยากจน-ลดภาระผู้ปกครอง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ปกครองร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา เข้ามาที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวนมากนั้น ตนได้รับทราบปัญหาและมีนโยบายให้ต้นสังกัดของโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ไปดำเนินการแก้ไขปัญหา และเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนก็ได้ลงนามในประกาศ ศธ.…

“สมศ.” ถอดบทเรียนผลประเมิน ครึ่งปี 64 พบตัวอย่าง 5 เทคนิคสอนออนไลน์สุดปัง พร้อมแนะสถานศึกษานำไปปรับใช้รับเปิดเทอมใหม่

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เผยจากการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  ด้วยวิธีการประเมินผลจากการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง (SAR)ของสถานศึกษา และการประเมินจากการตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ (Online) โดย สมศ. พบว่า ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาทั่วประเทศจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ก็มีสถานศึกษาหลายแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ 1.การสอนออนไลน์ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 2.การสอนผ่านคลิปวีดีโอ 3. การสอนแบบง่ายสลับยาก 4.การสอนออนไลน์โดยใช้สื่อประสม และ 5.การสอนออนไลน์กึ่งออฟไลน์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในการนำมาปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนได้ในช่วงการเปิดภาคเรียนใหม่นี้ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้…

การศึกษานิวซีแลนด์เปิดหลักสูตร English Pathway ออนไลน์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดประเทศ ตอบโจทย์คนไทยอยากเก่งภาษา

ในขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดเพื่อไม่ให้การเรียนต่อหยุดชะงัก การศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษาชั้นนำ 7 แห่ง ของนิวซีแลนด์ รุกเปิดหลักสูตร English Pathway สอนออนไลน์  เน้นพัฒนา 4 ทักษะ ”พูด ฟัง อ่าน เขียน” มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ช่วยตอบโจทย์คนวัยทำงานที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่มั่นใจ ไปจนถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ แต่ยังไม่ผ่าน IELTS เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เรียนได้เลยไม่ต้องรอและสามารถเปลี่ยนไปเรียน นิวซีแลนด์ได้เมื่อเปิดประเทศ น.ส.ช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway เรียนเลยไม่ต้องรอ ฝึกภาษาอังกฤษกับนิวซีแลนด์ สามารถเรียนได้ทุกระดับทั้งพัฒนาภาษาและต่อมหาวิทยาลัย…

40ที่นั่ง! รับเทียบโอนจบป.ตรีและจบม.ปลาย #รับตรงรอบ3 ทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี ถึง 15 มิ.ย.นี้เท่านั้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 3)  1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและพํานักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 1.2 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 1.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75 1.4 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50…

#TCAS64 รับตรงอิสระ “มทร.ธัญบุรี” รับผู้จบ ม.6/กศน. เริ่ม 7 – 9 มิ.ย.นี้เท่านั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS4 > Direct Admission ม.6/กศน. ปี 2564 รับสมัครที่ https://student.mytcas.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/50774 หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2564 ติดต่อได้ที่ 1. ติดต่อ เพจ www.facebook.com/oregrmutt 2. ติดต่อ อีเมล recruit.ar@rmutt.ac.th #รับสมัครเข้าศึกษาต่อ #เรียนต่อ #มทร.ธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี…

จบอะไรมาก็เรียนได้! โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

สมัครเรียน!!! …โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ……เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม…. จุดเด่นของหลักสูตรที่ควรเรียน  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  สามารถเทียบโอนได้ จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการจริง เช่นห้องปฏิบัติการด้นการขนส่ง GPS ห้องปฏิบัตการโลจิสติกส์ และห้องคลังสินค้า ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพ รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Tel…

ขบวนสุดท้าย!เปิดระบบเลือกที่นั่ง 1 มิ.ย.นี้ #TCASรอบ4 รับตรงอิสระ “สวนสุนันทา” ครบถ้วนสาขาแห่งอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดระบบรับนักศึกษาใหม่รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th ถ้าพลาด หรือยังไม่มีสาขาที่ใช่จากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 Portfolio รอบ 2 Quota รอบ 3 admission รีบมาสมัครรอบสุดท้าย รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน…

#TCAS64 คณะสหวิทยาการ ม.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) เปิดรับสมัคนศ.ป.ตรี รอบที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 3-15 มิ.ย. 64

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-15 มิถุนายน 2564   สาขาที่เปิดรับสมัคร -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ -สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ -สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ -สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ -สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต -สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ -สาขาวิชานิติศาสตร์ -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ -สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ  …