#TCAS64 ม.นเรศวร เปิดรับสมัครนศ.ปตรี รอบที่ 3 (Admission 1-2) ตั้งแต่วันที่ 7-15 พ.ค. 64

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564   จำนวนรับ -Admission 1 : 2,053 ที่นั่ง -Admission 2 : 1,564 ที่นั่ง   คณะที่เปิดรับสมัคร -คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -คณะวิทยาศาสตร์…

#TCAS64 ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี รอบที่ 3 (Admission 1-2) ตั้งแต่วันที่ 7-15 พ.ค. 64

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564   จำนวนรับ -Admission 1 : 847 ที่นั่ง -Admission 2 : 566 ที่นั่ง   คณะที่เปิดรับสมัคร Admission 1 -คณะแพทยศาสตร์…

#TCAS64 ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนศ.ปตรี รอบที่ 3 (Admission 1-2) ตั้งแต่วันที่ 7-15 พ.ค. 64

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564   จำนวนรับ -Admission 1 : 2,240 ที่นั่ง -Admission 2 : 788 ที่นั่ง   คณะที่เปิดรับสมัคร Admission 1 -คณะมนุษยศาสตร์…

สทศ. เปิดให้ยื่นคำร้องดูกระดาษคําตอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 วันที่ 1-3 เม.ย. 64

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์  2564 c]tกําหนดประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา   จึงได้จัดบริการให้ดูกระดาษคําตอบสําหรับผู้เข้าสอบที่ประสงค์จะดูกระดาษคําตอบด้วยตนเอง โดยมีกำหนดการ ดังนี้ -ยื่นคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ  วันที่ 1-3 เมษายน 2564 -ให้บริการดูกระดาษคําตอบ วันที่ 19-20 เมษายน 2564  …

“สวนสุนันทา” เปิดบ้านออนไลน์สุดปัง วันแรกนักเรียนแห่ร่วมกว่า 2 แสนคน แชร์กว่า5 พันครั้ง

อธิการบดีสวนสุนันทา ชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทาออนไลน์” นำร่องครั้งแรก ชี้เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์รองรับการเรียนการสอนยุคใหม่ เผยกิจกรรมอัดแน่นด้วยคุณภาพที่มาพร้อมกับความสนุกสนาน จาก 6 คณะ 8 วิทยาลัย แนะหากเข้าร่วมงานนี้จะนำข้อมูลไปตัดสินใจเรียนต่อได้ทันที รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านสวนสุนันทาออนไลน์ “SSRU Open House Online ” ได้กล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ยังมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามโดยตรงจากตัวแทนคณะ-สาขาต่าง ๆ จึงได้เปิดโอกาสให้เข้ามาสอบถามพูดคุย และรับฟังข้อมูลอย่างละเอียดและใกล้ชิดในงานนี้ โดยทุกคณะ ทุกสาขา…

มทร.ธัญบุรี ตอกย้ำคุณภาพสากล คว้าอีก 2 รางวัลระดับโลกจาก ASIC

ASIC มอบรางวัลระดับโลก 2 รางวัล ให้มทร.ธัญบุรี จากผลงานการบริการวิชาการ และจากการเสนอโครงการเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียม 1) Enterprise Award : จากผลงานการบริการวิชาการ ซึ่งมทร.ธัญบุรี เสนอผลสำเร็จจากโครงการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) บนฐานทรัพยากรไฝ่ โดยการบูรณาการโครงการวิจัย ของคณาจารย์คณะต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชนต้นน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการต่างๆได้รับการสนับสนุนจาก แหล่งทุน สกสว. บพท. 2) Inclusivity Award : เสนอโครงการเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียม เช่น…

มูลนิธิ EDF จัดอบรมค่าย “บ้านของฉัน” เพิ่มทักษะนักเรียนระดับแกนนำและเยาวชนในชุมชน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวอลิสา ทองนุช (ที่ 3 จากขวา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ และอาจารย์วรภัทร ไผ่แก้ว (ที่ 3 จากซ้าย) จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยากร ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนและเยาวชนในโอกาสที่มูลนิธิ EDF จัดอบรมหลักสูตรค่าย “บ้านของฉัน” ปีที่ 8 ภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID))…

ม.รังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาสาขาชรัณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 50% จำนวน 20 ทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน บุตรหลานของนักกายภาพบำบัด พยาบาล นักสาธารณสุข และ อสม. จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดการรับทุนการศึกษา เป็นทุนให้เปล่าตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นระยะเวลา 4…

บริติชเคานซิลเปิดหลักสูตรออนไลน์ใหม่ให้เรียนฟรี Study UK: A Guide for Education Agents

สหราชอาณาจักรนับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน นักศึกษาจากประเทศไทย ในการไปศึกษาต่อ ซึ่งทางบริติชเคานซิลเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศได้เข้ามาขอคำปรึกษาด้านการศึกษา ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ ในการสมัครรวมถึงการขอวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงอัพเดทอยู่เสมอ  วันนี้ Study UK บริติชเคานซิลเปิดหลักสูตรออนไลน์ใหม่ให้เรียนฟรี Study UK: A Guide for Education Agents สำหรับอาจารย์แนะแนวหรือเอเจนท์ด้านการศึกษาผู้ให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อโดยเป็นการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการให้คำแนะนำในการไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักรให้อาจารย์แนะแนวได้รับข้อมูลครบถ้วนและอัพเดทล่าสุดได้ภายในคอร์สเดียว เนื้อหาของคอร์สประกอบด้วย ข้อมูลระบบการศึกษาสหราชอาณาจักร  ข้อดีของการไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร การประกันคุณภาพการศึกษา ชีวิตนักเรียนนักศึกษาในสหราชอาณาจักร  บริการความช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ  ขั้นตอนการสมัครเรียนและหลักฐานที่ต้องใช้  สำหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนแนะแนวการศึกษาต่อสหราขอาณาจักร ทางบริติชเคานซิล เปิดให้เรียนได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564…

4 ทุนเรียนต่อสิงคโปร์ มีนาคม ปี 2021

ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะสำหรับการไปเรียนต่อ ด้วยมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อสำหรับนักเรียนนักศึกษาในการไปเรียนต่อทั้งคุณภาพการศึกษา บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการมีทุนช่วยเหลือสำหรับการเรียนต่อ วันนี้เราจึงรวมทุนการเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์ อัพเดตเดือนมีนาคม ปี 2021 มาฝากกันค่ะ   1.ทุน Singapore International Graduate Award Singapore International Graduate Award (or SINGA) เป็นทุนระดับปริญญาเอก ที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาวิจัยเข้ามาศึกษาวิจัยที่ประเทศสิงคโปร์ โดยจะเปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2021 รายละเอียดคลิก >>> http://th.interscholarship.com/somkiat2013/4408   2.ทุน…