เส้นทางสู่ความสำเร็จ!พิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สวนสุนันทา

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เคยกล่าวไว้ว่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี 2551 และได้รับความนิยมจากนักเรียนเข้ามาเรียนต่อจำนวนมากทุกปี โดยเราเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการจริง ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ…

สสวท. สอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.สมัครสอบเพื่อวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562  สัญชาติไทย โดยข้อสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเน้นการประเมินความสามารถเกี่ยวกับการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยวัดความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่ การเชื่อมโยงความรู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการสื่อสาร ผู้เข้าสอบที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 – 200…

14ทุนรัฐบาลไทยให้ผู้ที่กำลังเรียนปริญญาโทในต่างประเทศ

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562 สมัครคัดเลือก <<< คลิ๊ก หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ (+66) 02 – 547 -1955 หรือ email : innovation_scholarship@ocsc.go.th    ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.ocsc.go.th

ไหว้ครู…สวนสุนันทา

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ซึ่งประกอบด้วย คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น.ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น…

GSB E-CUP : วินนิ่ง สนามแรกในเอเชีย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 ล้านบาท

การแข่งขันเกมอีสปอร์ตระดับเอเชียรายการ GSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT  การแข่งขันเกม PES2020 ที่มีเงินรางวัลรวมสูงถึง 3,000,000 ล้านบาท ครั้งแรกที่มีการเปิดรับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ตและผู้คนที่สนใจจากทั่วเอเชีย  ไม่จำกัด เพศ และอายุ โดยจะเริ่มในช่วงวันที่ 14 กันยายน 2562 ถึง 06 ตุลาคม 2562 ณ PRINCESS BEJARATANA ARENA ESPORTS @ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ นอกจากการแข่งขันที่เข้มข้นจากการเปิดรับสมัครทั่วเอเชียแล้ว รายการนี้ยังการันตีผู้เข้าแข่งขันที่สามารถทะลุเข้าสู่รอบลึกด้วยเงินรางวัลที่แจกให้ในแต่ละรอบการแข่งอีกด้วย  แรงแบบนี้ท้าทายแบบนี้ไม่ลองมาวัดฝีมือกันคงไม่ได้แล้ว สำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 ลงทะเบียนแข่งขันได้ทาง WWW.GSBGSN.COM หรือที่ลิ้งนี้  >>  https://www.eventpop.me/e/6555 เปิดรับสมัครวันที่ : 23 สิงหาคม – 8 กันยายน 2562

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดคัดเข้าม.4 มีทุนให้เรียนฟรี240คน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจในการพัฒนาต้นแบบและนําร่อง เกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ชั้นนําของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพ ของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จํานวน 240 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร  – กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 1.2 มีผลการเรียน ดังนี้ -ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ํากว่า 3.00 -ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ํากว่า 3.00 -ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ํากว่า 3.00 -มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน -ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในห้องพักของโรงเรียน – มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม -มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง -สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจําได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกําหนดในอนาคต ระยะเวลาการสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนทุน ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตลอด 3 ปี เป็นค่าหอพัก ค่าอาหาร รวมถึงได้รับชุดนักเรียน ชุดพละ และชุดนอน ที่มาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวน “ประธานนักเรียน” รับทุน HERO ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

          โอกาสของคุณมาถึงแล้ว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนการศึกษาให้ “ประธานนักเรียน” รับทุน HERO โดยสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้ในวิทยาลัย / คณะ ที่ต้องการ อย่ารอช้า..เตรียม Portfolio  พร้อมพกความมั่นใจมากับตำแหน่งประธานนักเรียนของโรงเรียน สมัครด่วน!! ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์           คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.dpu.ac.th/dpuhero/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 235, 505

MOU ประชุมสุดยอดกัญชาทางการแพทย์ระดับโลก

ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start Up และการลงทุน   และ ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรรังสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ประชุมสุดยอดกัญชาทางการแพทย์ระดับโลก กรุงเทพ 2020” ระหว่าง บริษัท SiGMA Group (ประเทศมอลตา) บริษัท JBN Global Group (ประเทศไทยและ ส.ป.ป.ลาว) และบริษัท Melabis (ประเทศไทยและ ส.ป.ป.ลาว) ณ ห้องประชุม…

ล้ำหน้ารับเทรนด์โลก! พาส่อง 3 หลักสูตรวิทย์สายพันธุ์ใหม่

ล้ำหน้ารับเทรนด์โลก! พาส่อง 3 หลักสูตรวิทย์สายพันธุ์ใหม่ พร้อมชมหลักสูตรต้นแบบ SCI+BUSINESS คณะวิทย์ฯ มธ. เรียนเพื่อรับบิ๊กเดต้า กับ DSI สร้างสรรค์พลังงานใหม่ เพื่ออุตสาหกรรมใหม่ กับ BEB ปั้นนักนวัตกรรมอาหาร สำหรับคนเก่งวิทย์ และเก่งชิมอร่อย กับ FIN เรียนบริหารผสานวิทยาศาสตร์ ต้นแบบการเรียน SCI+BUSINESS กับ ISC   เพราะโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้วิทยาศาสตร์ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อโลกปัจจุบันและอนาคตอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการดำเนินชีวิต การงานอาชีพ…

นักวิจัย มจธ. ทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย

นักวิจัย มจธ. ทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย โดยทั่วไป การบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของกลุ่มแบคทีเรียหลากหลายชนิด เพื่อย่อยสิ่งปฏิกูลซึ่งเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ จำพวกแป้ง ไขมัน โปรตีน ให้เป็นสารอินทรีย์โมเลกุลเล็ก จนกระทั่งเกิดเป็นก๊าซมีเทน หรือก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นแหล่งพลังานทดแทนและเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการลดตุ้นทุนทางพลังงาน เช่น นำไปใช้เป็นก๊าซหุงต้ม หรือนำไปบรรจุอัดเป็นเชื้อเพลิงเหลว เป็นต้น ดร.สราวุธ ชื่นค้า คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อธิบายว่า หัวใจสำคัญของกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ คือเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ดำรงชีวิตโดยการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตช้า และไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในถังหมัก เราจึงพบว่าในธรรมชาติ พวกมันพยายามปรับตัวโดยจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกัน (syntrophism)…