Teach From Home: สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม “Maths-Whizz® เซียนคณิตศาสตร์”

…เมื่อไวรัสบุก ทุกภาคส่วนก็ได้รับผลกระทบกันไปเต็ม ๆ สถานศึกษาหลาย ๆ แห่ง เริ่มมีการปรับตัวโดยหันมาเรียนออนไลน์กันมากขึ้น เมื่อมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน คุณครูต่างก็มีความกังวลตามมาอีกมากมาย แต่ !! ทุกปัญหาที่กังวลจะหมดไป เมื่อคุณได้รู้จักกับโปรแกรม “Maths-Whizz® เซียนคณิตศาสตร์” นวัตกรรมสำหรับเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ที่มีผู้ใช้งานกว่าล้านคนทั่วโลก Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ คืออะไร? บริษัทนานมีบุ๊คส์ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับบริษัท Whizz Education (ประเทศอังกฤษ) ขอเสนอนวัตกรรมที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนเลขตาม “อายุทางคณิตศาสตร์ (Maths-Age)” ของตัวเอง…

“อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ” มทร.ธัญบุรี พัฒนารองรับได้ถึงวันละ 5,000 – 7,000 คน

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ทีมวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับบริษัทแก้วกานดา จำกัด ทำการพัฒนาอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ตัวอุโมงค์ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทาน สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นละอองฝอย ฆ่าเชื้อเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ได้ครอบคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยใช้เวลาเพียง 6 วินาที ต่อคน ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นวิลแชร์ก็สามารถเข้าใช้งานอุโมงค์ได้ ใช้เซ็นซอร์สั่งงานแบบอัตโนมัติ และมีระบบควบคุมการทำงาน รองรับการใช้งานในปริมาณมากได้ถึงวันละ 5,000 – 7,000 คน…

สวนสุนันทาร่วมมือกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม U-OTOP บุกตลาดออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน นำร่องโครงการ U-OTOP หวังส่งเสริมสินค้าชุมชนผ่านนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษ รุกสู่ตลาดออนไลน์ สู้ภัย โควิด – 19 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า มร.สส. ได้ร่วมมิอกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการสร้างนักศึกษารุ่นใหม่เพื่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ U-OTOP โดยมอบให้ มหาวิทยาลัยฯดำเนินการนำร่องการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษา พร้อมลงภาคสนามร่วมกับพัฒนาจังหวัด โดยนำร่องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา…

คณะศิลปะออกแบบดิจิทัล ม.หอการค้าไทย ตอบโจทย์นักเรียนม.ปลายยุค 4.0

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล (School Digital Arts and Design) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความสามารถในด้านศิลปะและการออกแบบดิจิทัลแบบครบวงจร โดยเฉพาะด้านกราฟิกดีไซน์ อินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ วิชวลเอฟเฟกต์และแอนิเมชั่น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งพลวัติของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้มีอุปสรรคและโอกาสในด้านต่าง ๆ กับองค์กรทุกระดับ การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ที่เน้นในเรื่องกราฟิกดีไซน์ อินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ และวิชวลเอฟเฟกต์และแอนิเมชั่น จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวสู่เศรษฐกิจระดับโลก นายอขรเดช กุนขุนทด…

พลาดไม่ได้! เรื่องเล่าของการเรียน Microsoft Office แบบ Online

ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ในขณะนี้ ใครๆก็มักจะพูดถึงแต่เรื่องการเรียนออนไลน์ วันนี้จึงอยากนำทุกท่านมาฟังเรื่องเล่าของการเรียน Microsoft Office แบบ Online กับอาจารย์จีระวรรณ วิสายอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าเป็นอย่างไร อาจารย์จีระวรรณ เล่าว่า ในวิชา BCS118 ชื่อวิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพและการทำงาน ตามคำอธิบายรายวิชาคือต้องมีการเรียนเรื่องของโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมเพื่อการนำเสนอ ซึ่งวิชานี้ได้มีการปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้งานตาม version ที่มีมาใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยล่าสุด เราใช้ Version 2016 ในการสอนที่ห้องเรียนปฏิบัติการ ควบคู่กับการใช้ระบบ Cloud เข้ามาช่วยเรื่องการจัดเก็บข้อมูล แต่เมื่อ Covid-19 มาเยี่ยมเยียน และทำให้เนื้อหาที่เหลือในรายวิชานี้ต้องปรับมาเรียนออนไลน์ ทางทีมผู้สอนก็ช่วยกันระดมความคิดว่าทำอย่างไร ที่เด็กที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จะสามารถเรียนได้โดยไม่รู้สึกว่าเหลื่อมล้ำกับเพื่อนคนอื่นที่มีความพร้อมในอุปกรณ์มากกว่า หรือแม้กระทั่งคนที่มีเครื่องพร้อม แต่โปรแกรมไม่พร้อม เพราะ Version ที่ต่ำกว่า ก็เป็นปัญหาในการเรียนได้เช่นกัน…

มาติดตามความคืบหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม Shield For Heroes นักศึกษา มจธ. ร่วมกับประชาชนจิตอาสาสมทบทุนจัดทำ Face Shield มอบ รพ.ทั่วไทย

สภาวะวิกฤตินี้ “มิใช่มีแต่เรื่องไม่ดีเสียทั้งหมด” ในความเดือดร้อนทุกข์ยากสิ่งที่คนไทย ไม่เคยขาดแคลนเลยคือ “น้ำใจและการแบ่งปัน” ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน นายชนวีร์ เพชรประภัสสร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ริเริ่มโครงการ Shield For Heroes เล่าว่า “ผมได้ยินข่าวบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 มียอดสะสมจำนวน 23 ราย โดยมากกว่า 50% ติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัญหาอุปกรณ์ป้องกันมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมากและโรงพยาบาลขนาดเล็ก ผมจึงมีแนวคิดที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหานี้ จึงชักชวนกลุ่มเพื่อนทั้งภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนต่างสถาบัน…

มช. ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา แบ่งเบาภาระผู้ปกครองจากวิกฤต COVID-19

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ง ป.ตรี-บัณฑิตศึกษา โดยภาคฤดูร้อน 2562 จำนวน 2,250 บาท ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 / 2563 ภาคการศึกษาละ 4,500 บาท หลักสูตรที่มากกว่า 45,000 บาท ลด 10 % รวมกว่า 315 ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้ตั้งกองทุนอีก 250 ล้าน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ…

พูดภาษาอังกฤษได้…ด้วย 5 วิธีการเรียนเหล่านี้

  เชื่อว่าคงมีหลายคนที่เรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานานแล้วแต่ยังไม่สามารถพูดหรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งปัญหานี้บางทีอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าเราตั้งใจไม่พอ หรือไม่ขยันในการเรียน แต่หลายครั้งเป็นที่การเรียนด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง วันนี้เราจึงมี 5 วิธี ในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้เราพูดและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้มาฝากกันค่ะ     วิธีที่ 1 ปรับ Mindset ก่อนเริ่มเรียน ก่อนการเรียนหรือฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษนั้น เราต้องเริ่มที่ Mindset ของตัวเองเป็นอันดับแรก ให้เริ่มด้วยการปรับ Mindset เป็น Growth Mindset ซึ่งก็คือ กรอบความคิดแบบพัฒนาได้ โดยการจะปรับวิธีคิดให้เป็น Growth Mindset ในเรื่องการพูดภาษาอังกฤษนั้น ให้เริ่มที่การลิสต์ข้อดีในการพูดภาษาอังกฤษออกมาก่อนว่า…

เปิดรับนศ.ป.ตรี ภาคพิเศษ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 63 ถึง 30 มิ.ย. นี้

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th   สำหรับภาคพิเศษ จะมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ -ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เวลา 8.00 – 21.00 น.…

คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัคร หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิตนอกเวลาทำการ (ภาคเสาร์อาทิตย์)

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนอกเวลาทำการ (ภาคเสาร์อาทิตย์) ?? สมัครตอนนี้ มีส่วนลด 8,000 บาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ➡️ Facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ➡️ Instagram : niti_utcc ➡️ line : 095 367 5508