‘รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา’ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา ได้รับเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน ของทุกปี ซึ่งผู้รับรับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะต้องเป็นผู้ที่มีการครองตน คือ มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม ประกอบด้วย คุณธรรม ควรแก่การยกย่อง ครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและ ให้ความร่วมมือ…

สมศ. กางแผนประเมินสถานศึกษา ปี 65 จำนวน 18,000 แห่ง พร้อมเปิดให้สถานศึกษาดาวน์โหลด E – Certificate เป็นครั้งแรก ผ่านระบบ AQA

กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2565 –  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. กางแผนงานประเมินปี 2565 เดินหน้าประเมินภายนอกสถานศึกษาตามเป้าหมาย 18,000 แห่ง ในรูปแบบออนไลน์ เตรียมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษาก่อนเข้ารับการประเมิน พร้อมดึงระบบ QC100 เปิดให้สถานศึกษาได้ประเมินผู้ประเมินกลับมาให้ทาง สมศ. โดยการประเมินในปี 2565 นี้เป็นปีแรกที่ให้สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (E – Certificate) ผ่านระบบ AQA นอกจากนี้ สมศ. ยังได้จัดกิจกรรมอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกเพื่อให้เพียงพอกับเป้าหมายการประเมิน    ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ …

สจล. เปิดรับสมัครทุน ป.เอก ทั้งนักศึกษาต่างชาติ รวม 30 ทุน ถึง 8 เมษาฯ นี้ เท่านั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังอยู่หว่างการเรียนในภาคสุดท้าย เข้ารับการคัดเลือกรับทุนปริญญาเอกพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Doctoral Scholarships) ประจำปีการศึกษา 2565  จำนวน 30 ทุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มีค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 เมษายน 2565 ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/kmitlofficial/posts/5060449757349602  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ต่อ 02-329-8000 ต่อ 3271, 3272 หรือ 02 -329-8000 ต่อ 2245 อีเมล inter@kmitl.ac.th

นิเทศศิลป์ ม.รังสิต จัดแข่งขันทักษะออกแบบ ชิงทุนการศึกษาลดค่าเล่าเรียน 50%

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 50% ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาชั้นม.6 / ปวช.ชั้นปี 3 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า สมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 50% ปีการศึกษา 2565 สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 จัดการแข่งขัน และสัมภาษณ์ในวันที่ 4 เมษายน 2565…

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทยหนุนนักศึกษาสร้างรายได้ระหว่างเรียน พาสินค้าสู่ตลาดโลก

ประเทศไทยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปแปรรูปสินค้าทางธรรมชาติส่วนใหญ่สามารถช่วยสร้างรายได้หลักให้กับประชาชนแต่ละครัวเรือน ที่สำคัญเป็นที่นิยมชื่นชอบอย่างมากในตลาดต่างประเทศ กระจูดซึ่งมีอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนท้องถิ่นภาคใต้มาตั้งแต่ดั่งเดิม จัดอยู่ในพืชตระกูลเดียวกับกก เป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตเป็นกลุ่มใหญ่ในแหล่งน้ําธรรมชาติ แพร่พันธุ์ได้รวดเร็วในประเทศไทยพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ นิยมนำต้นกระจูดมาตากแห้งสำหรับใช้จักสานเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ กระเป๋า กระบุง ตะกร้า กระสอบ หมวก แฟ้มเอกสาร และที่รองแก้ว โดยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะเด่นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ค่านิยม และวัตถุประสงค์การใช้สอยต่างๆ อาจารย์ ดร. อนุฉัตร ช่ำชอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “กิจกรรมการทำกระจูดและออกแบบตกแต่งวันนี้ ทางคณะมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาทั้ง…

ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล คนแรกของ มจพ. ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2565

ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย และศ.ดร.อรรถกร เก่งพล รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย รศ.ดร. สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผศ.ดร. วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565…

สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตร ส่งเสริม ‘นวัตกร’ สร้างนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี และมีนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานในรายวิชานวัตกรรม และ STEAM Design Project ของนักเรียนร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.สมหมาย กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและภาษาต่างประเทศ ซึ่งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สามารถเอื้ออำนวยต่อนักเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมทักษะและความสนใจตามความถนัดของนักเรียน…

มทร.ธัญบุรี จับมือ สสว. ช่วยเอสเอ็มอี พัฒนาทักษะการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จัดการธุรกิจออนไลน์

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME STEP UP) จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล จ.นครปฐม สร้างทักษะการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. จัดกิจกรรมหลักสูตร “พลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและจัดการธุรกิจออนไลน์” ในโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้ออกไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อยในกลุ่มเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย…

CADT DPU เตรียมเปิดโครงการ “One Day Pilot บินตามฝัน 1 วันกับเครื่องฝึกบินจำลอง” สำหรับน้องม. ปลาย เป็นครั้งแรก ! เน้นปูพื้นฐานการบิน พร้อมฝึกบินจริงด้วย Flight Simulators แบบ Cessna และ Boeing

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า เมื่อปี 2562 CADT และ DAA ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 13–18 ปี ที่ชื่นชอบและสนใจอาชีพด้านการบิน เข้าร่วมโครงการ Youth Flying Club ซึ่งเป็นชมรมสำหรับเยาวชนคนการบิน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนั้น เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการบินเบื้องต้น พร้อมพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มด้านการออกแบบอากาศยาน รวมถึงเตรียมพร้อมวางแผนการศึกษาในอนาคตบนเส้นทางสายอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน   จุดเด่นหลักของกิจกรรม คือ การได้ฝึกบินจริงด้วยเครื่องบินซิมมูเลเตอร์ (Flight Simulator) พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศและมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย แต่ภายหลังจากนั้นได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ทำให้เกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นไปตามมาตการของภาครัฐ ทางสถาบันฯ ต้องงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคด้วย น.ต.ดร.วัฒนา กล่าวว่า…

ศิลปากรรับเด็กมอปลาย — สะสมหน่วยกิต-เทียบโอนได้!

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดการเรียนการสอน SU4Life ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย, ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และผู้ที่สนใจ โดยสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต และเทียบโอนผลการเรียนได้ทันทีเมื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนได้รับประกาศนียบัตรจากการเรียน . รายวิชาเปิดสอน . 360 103 วาดเส้น 1 เนื้อหา : หลักการ วิธีวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐานของหุ่นรูปทรงเลขาคณิต หุ่นนิ่งจากธรรมชาติและจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ ภาพภูมิทัศน์ ลักษณะของโครงสร้าง รูปทรง น้ำหนัก แสงและเงา พื้นผิว ระยะ *สามารถนำผลงานไปประกอบ Portfolio…