นักศึกษาม.ศิลปากรรับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นำนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับอุดมศึกษา ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรฯ โดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระตคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลจำนวน ๔ คน คือ ๑. นายวิรายุทธ เสียงเพราะ คณะจิตรกรรม…

STCจับมือCP ALLผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมปริญญาตรีรุ่น1 สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมเข้าสู่ระบบการทำงานจริง

เมื่อเดือนตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม จากความร่วมมือดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับนักศึกษารุ่นแรกของโครงการฯ จำนวน 240 ทุนในสาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะบริหารธุรกิจ โดยการทำสัญญารับการสนับสนุนทุนการศึกษาครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีนักศึกษาเข้ารับทุนจำนวน…

นักศึกษามทร.ธัญบุรีสร้างสรรค์ศิลปะด้วยการบูรณาการกับการเรียน ฝึกเขียนผนังวิหาร วัดกำแพง

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย ใช้เวลาช่วงปิดเทอมฝึกมือ เรียนรู้ชีวิตศิลปินเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รศ.บัณฑิต อินทร์คง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรม บอกว่า ทางสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรม โดยนักศึกษาปริญญาโทและศิษย์เก่า ได้เขียนลายรดน้ำในมณฑปหลวงปู่ไปล่ให้กับทางวัด ทางวัดจึงได้มอบหมายให้ทางสาขาวิชาเขียนภาพจิตรกรรมผนังวิหาร จากมติของคณะกรรมการวัด มีมติให้เขียนพุทธประวัติพระพุทธเจ้า สำหรับการเขียนงานในครั้งนี้ เป็นการเขียนแนวอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ แบบจารีตประเพณี เสน่ห์ของการเขียนงานโบราณ การลงสีเบนๆ โชว์สัดส่วน เส้นอ่อนหวาน มีความละเอียด “สำหรับเทคนิคโดยการร่างภาพสดด้วยดินสอสีลงบนผ้าใบ ลงสีด้วยสีอะคริลิค ใช้ทองคำเปลวลงในส่วนที่สำคัญ แทนสีทอง” โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย มีส่วนร่วมในการทำงานในครั้งนี้…

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารสวนสุนันทาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่อง​ในวันคล้ายวันทิวงคต​ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์​ พระบรมราชเทวี

รศ.ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่อง​ในวันคล้ายวันทิวงคต​ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์​ พระบรมราชเทวี​ โดยมีผู้บริหาร​ คณาจารย์​และบุคลากรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว​ ณ​ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๓๑​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒​ วรางคณา​ คงศีล​ รายงาน/ถ่ายภาพ

อธิการบดีสวนสุนันทาหนุนนักศึกษานิติศาสตร์พัฒนาผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร. กมลวรรณ อยู่วัฒนะ อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง และอาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว นำนักศึกษาจำนวน ๗ คน มารายงานผลการนำเสนอผลงาน และกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ๑.นางสาวช่อเอื้อง วงษ์แก้ว นำเสนอบทความในหัวข้อ “Thai study on the conditions of Act on Civil Partnership…

คัดเยาวชนเข้ารับทุนโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นําเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กําหนด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นําเยาวชน นโยบายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจําปี ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. คุณสมบัติทั่วไป -เป็นบุคคลที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร และมีคุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม ตามที่กําหนดใน สาขานั้น โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร และสังกัดอยู่ในหน่วยงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ณ วันที่เปิดรับสมัคร) -มีอายุระหว่าง ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่เปิดรับสมัคร)…

สวนสุนันทาร่วมมือวิจัย”ผลิตน้ำมันกัญชา”เปิดหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ทางเลือก

สวนสุนันทาร่วมมือวิจัย ผลิตน้ำมันกัญชา เปิดหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ทางเลือก พร้อมหนุนรัฐบาลประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรประจำชาติ นำรายได้เข้าประเทศ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมทีมงานร่วมเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารบริษัท Green Tech จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำมันกัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ จากสหรัฐอเมริกา และผู้บริหารจากบริษัท TARATERA จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการปลูกพืชสมุนไพรด้วยระบบปิด เพื่อเตรียมทำวิจัยและผลิตน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและความต้องการน้ำมันกัญชาทางการแพทย์เพื่อบำบัด รักษา และบรรเทาอาการแก่ผู้ป่วยในหลายๆ โรค เช่น…

ผู้บริหาร-บุคลากรสวนสุนันทาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้ ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์

มทร.ธัญบุรีส่งนักศึกษาฝึกงานที่‘จีน’เสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนเข้าสู่การทำงาน

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษาฝึกงาน เสริมประสบการณ์ชีวิต ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศที่  Liuzhou Railway Vocational Technical College :  LRVTC สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 48 คน โดยกลุ่มแรกเป็นนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติในงาน On-the-job Training…

TCAS62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ม.ขอนแก่น 2562

กำหนดการรับสมัคร ‪รับสมัคร 30 พ.ค.-10 มิ.ย. คณะที่เปิดรับ เปิดรับ 18 คณะ สามารถสมัครหลายคณะ/สาขา พร้อมกันได้‬ – คณะวิทยาศาสตร์ – คณะเกษตรศาสตร์ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะแพทยศาสตร์ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – คณะเทคนิคการแพทย์ – คณะทันตแพทยศาสตร์ – คณะเภสัชศาสตร์ – คณะเทคโนโลยี – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ –…