ประกาศผล TCAS รอบ 4 อวสาน “ราชภัฏ” หากไม่ปรับตัว

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยถึง ผล TCAS รอบ 4 ไม่มีมหาวิทยาลัยใดได้นักศึกษาตามเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนที่มหาวิทยาลัยรับมีสูงกว่าจำนวนนักศึกษาที่สมัคร กล่าวคือจำนวนที่รับ 122,523 คน แต่มีผู้สมัครและชำระเงินค่าสมัคร 76,408 คน แต่ที่สอบผ่านเกณฑ์มีเพียง 52,315 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งเป้ารับนักศึกษา TCAS รอบ 4 จำนวน 3,217 คน มีผู้สมัครและเลือกสวนสุนันทา จำนวน…