นักศึกษามทร.ธัญบุรี ออกแบบนวัตกรรมช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยหญ้าเนเปียร์ และตู้อบแห้งมูลวัว ให้เกษตร ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนม ตำบล ดอนกระเบื้อง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ หงษ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมการผลิต และอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน เล่าว่า การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทั้งสองชิ้น เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต โดย เครื่องย่อยหญ้าเนเปียร์ ขนาดเครื่องยนต์ 9.5 แรงม้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ เป็นผลงานของ นางสาววีรยา กันจันทึก นายเอกชัย ไกรแสงราธ และนายกรวิชญ์ สังข์ศิลป์ การสร้างเครื่องย่อยหญ้าเนเปียร์โดยใช้ก๊าซชีวภาพ เป็นการช่วยผ่อนแรงและลดระยะเวลาในการย่อยหญ้าเนเปียร์ให้เกษตรกร ส่วนตู้อบแห้งมูลวัวโดยใช้ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว ผลงานของนายสหรัฐ เหมสุลักษณ์ นายมนูญ มงคล และนายสันติสุข สินมาก ตู้อบมูลวัวโดยใช้แก๊ส LPG ช่วยเกษตรกรลดเวลาในการอบแห้งมูลวัวในการทำปุ๋ย หลังจากนำไปใช้จริงเป็นที่เกษตรกรพอใจเป็นอย่างมาก ทางสาขาจึงได้มอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับทางฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนม ตำบล ดอนกระเบื้อง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ต่อไป

นางสาววีรยา กันจันทึก ตัวแทนผู้ออกแบบและพัฒนา เล่าว่า เครื่องย่อยหญ้าเนเปียร์ ขนาดเครื่องยนต์ 9.5 แรงม้า โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ต้นกำลัง ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 9 แรงม้า ความเร็วรอบที่ใช้ 2,500 รอบต่อนาที ที่ปลายเพลาติดตั้งมู่เล่ขนาด 3 นิ้ว เพื่อทำการส่งถ่ายกำลังด้วยสายพานขนาดร่องเบอร์ A – 59 นิ้ว จำนวน 2 เส้น ไปที่มู่เล่ขนาด 7.5 นิ้ว ซึ่งเป็นของชุดใบมีด ใบมีดทั้งหมด 6 ใบ ความเร็วรอบที่ใช้งาน 1,000 รอบต่อนาที ชุดป้อนต้นหญ้าเนเปียร์มีตัวป้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม. มี 8 ร่อง ยาว 295 มม. จำนวน 2 ตัวขบกันเพื่อป้อนหญ้าเนเปียร์เข้าสู่ใบมีดและโครงของเครื่องย่อยหญ้าเนเปียร์ มีขนาด 580 x 480 x 640 มม. โดยเครื่องย่อยหญ้าเนเปียร์โดยใช้ก๊าซชีวภาพสามารถใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันเบนซินได้ จากการทดสอบเครื่องย่อยหญ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพสามารถรับปริมาณหญ้าเนเปียร์ได้ครั้งละ 3 กิโลกรัม ทำการทดสอบ 3 ชุดการทดสอบ 1 ชุดจะย่อยหญ้า 5 ครั้ง (ครั้งละ 3 กิโลกรัม) 1 ผลการทดสอบได้เวลาเฉลี่ย 44.81 วินาที ต่อการย่อยหญ้าเนเปียร์ 15 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน คือ 0.11 บาท โดยเครื่องย่อยหญ้าเนเปียร์โดยใช้ก๊าซชีวภาพจะเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีบ่อก๊าซชีวภาพ เป็นการประหยัดเชื้อเพลิงและลดต้นทุนได้มากขึ้น

ตัวแทนการศึกษาตู้อบแห้งมูลวัวโดยใช้ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว นายสหรัฐ เหมสุลักษณ์ เล่าว่า ในการศึกษาและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ออกแบบและพัฒนาตู้อบแห้งมูลวัวโดยใช้แก๊ส LPG ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 83 เซนติเมตร และความสูง 150 เซนติเมตร ด้านบนของตู้อบมีชุดระบายความร้อนโดยใช้มอเตอร์ Mitsubishi ขนาด ¼ HP เป็นต้นกำลังขับใบ พัดขนาด ø 20 เซนติเมตร และความเร็วลม 14 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนด้านล่างเป็นแหล่งความร้อนจากหัวเตาแก๊สยี่ห้อ KB 8 ขั้นตอนการทดลองตู้อบแห้งมูลวัว จะใส่มูลวัวเต็มถาดแต่ละถาดสามารถใส่ได้ปริมาณ 3 กิโลกรัมต่อถาด โดยวางเรียงทั้งหมด 6 ชั้น รวมจำนวนน้ำหนักมูลวัวทั้งหมด 18 กิโลกรัม ทำการทดลองทั้งหมดที่ 3 อุณหภูมิ คือ 130, 140 และ 150 องศาเซลเซียส ซึ่งทดสอบการอบจะทำทั้งหมด 5 ครั้ง ใช้เวลาในการอบมูลวัวเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง ทุก ๆ 30 นาที ทำการสลับถาด ซึ่งมีหลักการสลับถาดดังนี้ คือ นำถาดที่ 1 ออก และนำถาดที่เหลือเลื่อนขึ้นไปด้านบนแล้วนำถาดที่ 1 เอากลับมาใส่ไว้แทนถาดที่ 6 หลังจากการอบน้ำหนักของมูลวัวทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ 4.88 กิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการอบเฉลี่ยต่อครั้งการทดลองคือ 7.82 บาท ผลการทดสอบการหาประสิทธิภาพของตู้อบแห้งมูลวัวพบว่า อุณหภูมิที่ 140 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

โดยคณะผู้วิจัยได้เดินทางไปมอบเครื่องย่อยหญ้าเนเปียร์ ขนาดเครื่องยนต์ 9.5 แรงม้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ และตู้อบแห้งมูลวัวโดยใช้ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว ให้นายบุญเลิศ ชัยมัง ตัวแทนรับมอบ ณ ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

……………………..

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี..รายงาน