คุรุสภา เชิญเข้ารับรางวัลของคุรุสภา ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566

คุรุสภา ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล เข้ารับรางวัลของคุรุสภาในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา . รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น…
คุรุสภา เปิดรับสมัคร“รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง หมดเขต 31 ตุลาคม 2565

คุรุสภา เปิดรับสมัคร“รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง หมดเขต 31 ตุลาคม 2565

  คุรุสภา เปิดรับสมัคร  “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ . คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 65 ปี มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภาตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด . หลักฐานการสมัคร  ใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศรับสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน…
คุรุสภาขอเชิญเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2567

คุรุสภาขอเชิญเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2567

  คุรุสภา เชิญชวนทุกท่าน เสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด ถือเป็นต้นแบบของความเป็นครู เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครูในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวนไม่เกิน 17 ประวัติ เผยแพร่ในงานวันครู ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์  ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่น ๆ . ** ผู้เสนอรายชื่อประวัติครู ต้องเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ที่ไม่เคยจัดพิมพ์ ในหนังสือประวัติครูมาก่อน (สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติครูผู้ถึงแก่กรรมได้ที่ http://site.ksp.or.th/content.php?site=library&SiteMenuID=1255) ** . ข้อมูลประวัติต้องตรงกับความเป็นจริง…

คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวด รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้   จำนวน 14 ประเภท รวมจำนวนไม่เกิน 28 คน ประเภทละไม่เกิน 2 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับดีเด่น ระดับดี   รางวัลที่ได้รับ ระดับดีเด่น : โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ…
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา คนใหม่

เลขาธิการคุรุสภา คนใหม่ “ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม” – 21 กันยายน 2565

  21 กันยายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา คนใหม่ ซึ่งจะเริ่มทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 ต.ค.นี้ทันที . เหตุผลที่เลือก ผศ.ดร.อมลวรรณ เพราะว่า งานของคุรุสภาเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย สถาบันผลิตครู ตลอดจนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ดจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประสานงานด้านวิชาชีพครูอย่างรอบด้าน ซึ่งผศ.ดร.อมลวรรณ ถือว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเข้าใจงานวิชาชีพครูเป็นอย่างดี และผศ.ดร.อมลวรรณจะเป็นข้อต่อสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ…

คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ (Line Official) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

  รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2565 อบรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศน์) โดยเปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ (Line Official) จำนวน 4 ชั่วโมง 30 นาที เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม…

คุรุสภาเปิดรับสมัคร “เลขาธิการคุรุสภา” ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 สิงหาคม 2565

  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เพื่อเปิดรับสมัคร  “เลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 1 ตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เต็มเวลา . คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร…

คุรุสภา” ยกเครื่อง ระบบการรับรองใบปริญญา – 15 กรกฎาคม 2565

. นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการที่ตนได้รับมอบหมายจาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคุรุสภา นั้น ขณะนี้ตนได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เช่น เรื่องระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เรื่องระบบการรับรองใบปริญญา เนื่องจากที่ผ่านมาตนพบว่ากระบวนการในการดำเนินงานใช้ระยะเวลานาน และไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตครูได้ตรงจุด ดังนั้นคุรุสภาจึงปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินการต่างๆ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตครูด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสามารถการันตีได้ ว่า สามารถครูที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษา . นายประวิต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนยังได้ปรับปรุงในเรื่องระบบจรรยาบรรณความเป็นครู ที่จะต้องทำให้เร็วขึ้น…
10 ผลงานครูไทย ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล - 10 กรกฎาคม 2565

ชู 10 ผลงานครูไทย ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล – 10 กรกฎาคม 2565

  AIS Academy เปิดโอกาสให้ครูนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือสื่อการสอนในทุกมิติเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” ร่วมกับ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และบุคลากรในวงการการศึกษา โดยมีบุคลากรด้านการศึกษา สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน และมีผลงาน 10 ผลงาน จาก 10 คุณครู ที่ได้รางวัลชนะเลิศ และเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     น.ส.กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท…

เร่งสะสางเรื่องร้องเรียน ครูต้องปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ — 31 พฤษภาคม 2565

  รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เผย มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านทางคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมาการมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และทางสื่อต่าง ๆ เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงดำเนินการหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพที่กฎหมายกำหนด โดยจัดโครงการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง . ​รศ.ดร.ประวิต ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในเร็ว ๆ นี้ คุรุสภาจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมผ่านระบบ Zoom ในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรและสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นเครือข่ายจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา…