โควตาพิเศษ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เกรด 2.00 ขึ้นไป เรียน 3 ปี 1 เทอมฝึกงาน พร้อมฝึกงานต่างประเทศ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบโควตาพิเศษ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 คุณสมบัติ ✅ เกรด 2.00 ขึ้นไป ✅ ใช้เวลาเรียน 3 ปี 1 เทอมฝึกงาน ✅ ฝึกงานต่างประเทศ ✅ กู้ กยศ. ได้ ✅ หลักสูตร ภาษาไทย 15,000 บาท /นานาชาติ 25,000 บาท กำหนดการรับสมัคร…
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผ่าน #TCAS67 #Portfolio : สมัคร 1- 16 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผ่าน #TCAS67 #Portfolio : สมัคร 1- 16 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผ่าน #TCAS67 #Portfolio : สมัคร 1- 16 ตุลาคม 2566 . คณะที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ . กำหนดการ สมัคร…

พลิกโฉมวงการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่งาน Bett Asia Leadership Summit & Expo

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด นับว่ามีส่วนสำคัญที่เปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรา ซึ่งรวมไปถึงด้านการศึกษาเช่นกัน และด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีนี้เอง ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเลือกการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองได้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานอย่างไร และหลังจากหลายปีแห่งการเรียนรู้และการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ถึงเวลาแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการศึกษาและเทคโนโลยี จะมารวมตัวกัน เพื่อแบ่งปันและหาแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพและผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก้าวสู่อนาคตแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้เรียนทั่วโลก และด้วยเหตุนี้เอง Bett Asia จึงกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งติดต่อกันเป็นปีที่สอง เพื่อนำสุดยอดการประชุมผู้นำด้านการศึกษา รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดมาไว้ในที่เดียว โดย Bett Asia Leadership Summit & Expo จะจัดในวันที่ 4-5 ตุลาคม ณ โรงแรม The…
ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 . วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2566 มี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ…

โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนพิมาลี ใบเบิกทางสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

“เยาวชน” ถือเป็นอนาคตของชาติและเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนาที่ควรได้รับการบ่มเพาะให้มีการศึกษาที่ดี มีทักษะความรู้ มีความคิดอ่านอย่างมีคุณภาพ เพื่อเติบโตเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างมั่นคงและสง่างาม และเป็นแรงช่วยขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคต หากโอกาสแห่งการเรียนรู้สามารถกระจายเข้าไปสู่เยาวชนทุกๆคนทั่วประเทศได้ จะส่งผลให้ความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นในสังคม พร้อมกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี มองเห็นถึงโอกาสดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “10 ทุนใน 10 ประเทศ” เพื่อมอบทุนสนับสนุนให้แก่กิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาใน 10 ประเทศที่เอฟดับบลิวดีดำเนินกิจการอยู่ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในส่วนของ FWD ประกันชีวิต ประเทศไทย ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี จำนวน 10 ทุน เพื่อเป็นส่วนช่วยสร้างความรู้พื้นฐานที่จะต่อยอดการสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตสำหรับเยาวชนจำนวน 10 คน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพิมาลี ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน และอยู่ในความดูแลของมูลนิธิที่ทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ ไร้ญาติพี่น้อง หรือครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เข้ามาเรียนและฝึกอบรมในสายอาชีพภายหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งน้องๆ ที่จะเข้าเรียนที่ศูนย์ฝึกฯ ได้ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี โดยจะได้รับการดูแลทางด้านการศึกษาภาควิชาการโรงแรม ประกอบด้วย ด้านงานครัว ด้านการบริการ และด้านการดูแลทำความสะอาด โดยหลักสูตรการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติน้องๆ ทุกคนจะได้ฝึกลงสนามจริงในพื้นที่ของมูลนิธิที่ทำเป็นโรงแรมเปิดให้คนภายนอกได้เข้าพัก เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพและพร้อมทำงานจริง อีกทั้งยังได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อได้ไปทำงานที่อื่น รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้…

มาทำความรู้จัก IVY LEAGUE คืออะไร มีที่ไหนบ้าง

IVY LEAGUE ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง? น้อง ๆ เคยได้ยินชื่อมหาวิทยาลัยดัง ๆ อย่างเช่น Brown University, Yale University, Harvard University, University of Pennsylvania เหล่านี้กันใช่ไหมคะ? น้อง ๆ ไหมว่า มหาวิทยาลัยดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือ Ivy League ซึ่งคือกลุ่มหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง 8 แห่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือ Ivy League จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา อย่างไรก็ตามยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนําอื่น…

สสวท. ชวนเยาวชนรอบรู้ดาราศาสตร์กับ “นานาชื่อจันทร์เพ็ญในเดือนต่าง ๆ”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนเติมเต็มความรู้กับบทความเรื่อง “นานาชื่อจันทร์เพ็ญในเดือนต่าง ๆ ของมนุษย์” ซึมซาบกับคุณค่าดาราศาสตร์ที่ผูกพันใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์มาแต่ครั้งอดีตกาล รู้หรือไม่ที่ผ่านมาประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลกใช้ดวงจันทร์ให้เป็นประโยชน์ โดยเป็นทั้งเครื่องบอกเวลา บอกฤดูกาล บอกฤดูเก็บเกี่ยว แต่ละวัฒนธรรมจึงเรียกขานชื่อดวงจันทร์แตกต่างกันออกไปทั้งในยุโรปและอเมริกา รู้จักกับจันทร์เพ็ญแต่ละเดือนในรอบปีซึ่งมีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน พร้อมทั้งสาเหตุที่มาได้ที่ คลังความรู้ สสวท.SciMath หมวด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  https://www.scimath.org/article-earthscience

เริ่ม 1 ต.ค.นี้ รับ 4,314 ที่นั่ง “สวนสุนันทา”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง  ครั้งที่2 จำนวนรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ (คน) 582 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ (คน) 280 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ (คน) 456 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ (คน) 312 คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ (คน)…

รวมคณะที่ใช้ TGAT ในรอบ Portfolio

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน ตอนนี้หลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดรับสมัครรอบพอร์ตกันแล้ว สำหรับน้อง ๆ บางคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าคณะที่น้อง ๆ อยากเข้านั้นต้องใช้คะแนนสอบ TGAT รึเปล่า วันนี้พี่ ๆ Eduzones เลยอยากพาน้อง ๆ มาดูกันว่ามีคณะอะไรบ้างที่ต้องใช้คะแนน TGAT เพื่อน้อง ๆ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจในการสอบกันนะคะ โดยจะอ้างอิงข้อมูลจาก TCAS66 ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่า   1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • คณะศิลปศาสตร์ -สาขาวิชาภาษาไทย…
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่าน #TCAS67 #PORTFOLIO : 2 - 16 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่าน #TCAS67 #PORTFOLIO : 2 – 16 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่าน #TCAS67 #PORTFOLIO : 2 – 16 ตุลาคม 2566 . รายละเอียด จำนวนรับ 10 คน จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / นานาชาติ แผนการเรียน วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.5…