สาขาวิชาการตลาด มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ ไทวัสดุ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรค้าปลีก เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทันที

สาขาวิชาการตลาด มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ ไทวัสดุ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรค้าปลีก ปีการศึกษา 2566 รอบโควต้าคณะ🎉 สมัครและยื่นเอกสารผ่าน google from ตั้งแต่วันนี้-14 มิถุนายน 2566 ตามลิงก์ 👇 https://forms.gle/EJwnJkSUKhAxSYHQA “เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทันที” สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม: ผศ.สัญจิตา พรมโชติ 0866633559 ดร. ณฐมน บัวพรมมี 0623924459

ทุนการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (รอบพิเศษ)

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC (มูลนิธิวากัฟอัลฮีดายะฮ์) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดต่อไปนี้ ประเภททุนการศึกษา ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (100%, 75%, 50%) ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 (รอบพิเศษ) คุณสมบัติผู้สมัคร (ปริญญาตรี) ต้องมีสัญชาติไทย กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า (ซานาวีย์, ปวช, กศน.) ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า…

รัฐบาลอิตาลี เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2023-2024 สำหรับ ป.โท และป.เอก และหลักสูตรอื่น ๆ

กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ (MAECI) ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนและวัฒนธรรมของประเทศอิตาลี โดยให้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลี โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนและระบบเศรษฐกิจของประเทศอิตาลีเพื่อสร้างสัมพันธภาพทางวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศ กำหนดปิดรับสมัครทุนทางออนไลน์: 9 มิถุนายน 2023 เวลา 14.00 น. (CET) หลักสูตรและระยะเวลารับทุน โครงการทุนการศึกษานี้มีหลักสูตรและระยะเวลาที่หลากหลายให้นักศึกษาเลือกสอบเลือกศึกษาตามความสนใจและความต้องการของตนเอง ดังนี้: หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degree): ระยะเวลา 6-9 เดือน หลักสูตรปริญญาเอก (PhD Program): ระยะเวลา 6-9 เดือน หลักสูตรอบรมด้านศิลปะ ดนตรี…

สถาบันกันตนา มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี เรียนฟรี 4 ปี เพื่อนักสร้างสรรค์สื่อมืออาชีพตลอดหลักสูตร

#Dek66 เรียนฟรี 4 ปี ที่สถาบันกันตนา “ทุนคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์” ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการผลิตสื่อบันเทิง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อก้าวเป็นนักสร้างสรรค์สื่อมืออาชีพ “ทุนคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์” เป็นทุนสนับสนุนเฉพาะค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริงตลอดหลักสูตร ในอัตราที่กำหนดตามประกาศของสถาบันฯ เพียงยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์ เพื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่แน่นอนและเพียงพอ อันเป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อทำงานในวิชาชีพด้านการผลิตสื่อบันเทิง โดยมีผลงานสร้างสรรค์ด้านการผลิตสื่อบันเทิงที่ผลิตด้วยตนเอง หรือร่วมผลิตกับผู้อื่น ที่มีความโดดเด่น เป็นผู้มีความสามารถทางการศึกษาอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรโดยสามารถรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค (GPA ให้ไม่ต่ำกว่า 2.75…

นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ภาคปกติ มีทุนส่งเสริมการศึกษา ถึง 26 กรกฎาคม 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ภาคปกติ (ครั้งที่ 3/66) รอบพิเศษ เปิดเรียน มกราคม 2567 กรณีสอบสัมภาษณ์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา และกรณีมีประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลารับสมัคร บัดนี้ – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 วันประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 วับสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 10 – 18…

 ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก รับทุนปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปี 2566

 ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปี 2566  เปิดรับสมัครถึง 30 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อฯ ภายใน 31 ส.ค. 66 เปิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สาขาวิชา / หลักสูตร ด้าน Data Analytic / Data Science…

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดให้ทุนเรียนฟรี 100% ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้ทุนเรียนฟรี 100% ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) โค้งสุดท้าย กับ ทุนเรียนฟรี 100% พร้อมงานทำกับบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำ CPS shipping & Logistics co.,ltd. CMS Logistics Group(Thailand) Co.,ltd ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เข้าภาคเรียนที่ 1/2566 มีรายได้ระหว่างเรียน 380 – 420 บาท ต่อวัน…
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิ สอวน. : 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิ สอวน. : 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิ สอวน. : 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2566 . คุณสมบัติ เป็นนักเรียน ม.ปลายที่สอบผ่านเข้าค่าย 2 และมีผลคะแนนอยู่ในระดับดีมากของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในภูมิภาค และในกรุงเทพมหานคร ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในภูมิภาค จ านวน 15 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร…
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00 : หมดเขต 31 พฤษภาคม 2023

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00 : หมดเขต 31 พฤษภาคม 2023

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญึ่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลญึ่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนไทย . คุณสมบัติ จบม.ปลาย / เทียบเท่า / กำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในดือนมีนาคม 2567 GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 ศึกษาต่อที่ประเทศยี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 . ประเภททุน ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี College of Technology (KOSEN) Students…

ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือนให้! รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ รอบ 2

รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2 . สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology: Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้…