มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าศึกษา “โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธนาคารหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี” ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพื่อเข้าศึกษา โดยสามารถเรียน อบรม และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หรือที่เรียกว่า ธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมด 35 หลักสูตร ซึ่งสามารถเรียน อบรม และเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์…

มทร.ธัญบุรี เปิดรับบุคคลทุกช่วงวัยเข้าศึกษาโครงการธนาคารหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี 35 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2565 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ – ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา – ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า – ผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช.…

มทร.ธัญบุรี เปิดรับทุกช่วงวัยเข้าเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี 41 หลักสูตร

มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ต.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ***คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ -ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา…

มทร.ธัญบุรีรับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดวุฒิ เรียนป.ตรี 41 หลักสูตร ในโครงการธนาคารหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษา โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา **หมดเขตรับสมัคร 24 มิ.ย. 2564 นี้** สำหรับ ภาคเรียนที่ 1/2564 สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3690   ลิงก์ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1V3rlyRhmaFEx0vkYcqcYBZuz6lTzUB3U/view…

มทร.ธัญบุรี รับ 8 คณะ 18 หลักสูตร เรียนระบบธนาคารหน่วยกิต เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีเปิดรับนักศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เปิดรับการเรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคน Re-Skill, Up Skill, New-Skill โดยได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ในการประกอบอาชีพสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC อีกทั้งหากเทียบโอนผลการเรียนและสะสมหน่วยกิตเพียงพอ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถขอสำเร็จการศึกษาและได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีของแต่ละหลักสูตรได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด…

มทร.ธัญบุรีเปิดรับผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัยเรียนต่อป.ตรี โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ ทั้งที่สำเร็จการศึกษาป.ตรี กำลังศึกษาป.ตรี และไม่สำเร็จการศึกษาป.ตรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) สำหรับ ภาคเรียนที่ 2/2563 สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3613 , 02-549-3614 , 02-549-3615

มทร.ธัญบุรี รุกเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)ระดับปริญญาโท

มทร.ธัญบุรี รุกคืบ ลุยเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต :Credits Bank) ระดับปริญญาโท 4 คณะ 11 หลักสูตร รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และขานรับการเข้าสู่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงนวัตกรรม RILL(RMUTT INNOVATIVE LIFELONG LEARNING) เพิ่มรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เรียนได้ทุกช่วงวัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การเรียนการสอนหรืออบรมที่ไม่เน้นปริญญา (Non Degree) สามารถสะสมในธนาคารหน่วยกิต  (Credits…

RILL มทร.ธัญบุรี พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเปิดรับ Credits Bank

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงนวัตกรรม RILL (RMUTT INNOVATIVE LIFELONG LEARNING) เพิ่มรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เรียนได้ทุกช่วงวัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การเรียนการสอนหรืออบรมที่ไม่เน้นปริญญา (Non Degree) สามารถสะสมในธนาคารหน่วยกิต (Credits Bank) ของมหาวิทยาลัย และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อขอรับใบปริญญา รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา 2561-2565 มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม INNOVATIVE UNIVERSITY เป้าหมายหลักที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ…