เทคนิคสอบติดรอบพอร์ตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้ก่อน ติดก่อน

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 1  ที่บอกได้เลยว่าทางมหาลัย ฯ เขาเปิดรับนักศึกษาเยอะมาก ๆ มีหลากหลายโครงการให้เลือก และวันนี้พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลของโครงการและมีเคล็ด (ไม่) ลับ ของการใส่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรอยู่ในพอร์ตเพื่อให้ตรงใจกรรมการที่สุด เพราะเนื่องจากมีการกำหนดจำนวนหน้าของพอร์ต ผลงานในเล่มจึงควรเน้นเนื้อ ๆ ให้เข้มข้นตอบโจทย์ที่สุด บอกมาถึงขนาดนี้แล้วน้อง ๆ คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมเอ่ย งั้นไปดูกันเลย !!!

โครงการช้างเผือก

1.คณะเกษตร (เปิดรับหลายสาขาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

GPAX  5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

 •  ประวัติผลงานด้านเกษตร ไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ไม่รวมหน้าปก คำนำ สารบัญ)

 

2.คณะประมง

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

GPAX   และประวัติผลงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และเคยได้รับรางวัดจากการประกวดด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดขึ้นไป
 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประวัติผลงานด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ 2 ผลงานขึ้นไป
 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า เป็น 20 % แรกในโปรแกรมสายวิทย์ของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรอง
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 / ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

3.คณะวนศาสตร์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประวัติศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานหรือเกียรติบัตรหรือหลักฐานอื่น ๆ หรือรูปถ่าย

 

4.คณะวิทยาศาสตร์

4.1สาขาคณิตศาสตร์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต /รายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประวัติผลงานการทาโครงงานด้านคณิตศาสตร์ หรือเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์

4.2 สาขาวิชาเคมี/เคมีอุตสาหกรรม

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาเคมี 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • แฟ้มสะสมงานดีเด่นด้านเคมีหรือเกี่ยวสาขาที่สมัคร

4.3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผลการเรียนวิชาชีววิทยา 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมงานดีเด่นด้านชีววิทยาหรือเกี่ยวสาขาที่สมัคร

4.4 สาขาวิชาชีวเคมี

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานด้านการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

4.5 สาขาวิชาชีววิทยา/สาขาวิชาชีววิทยา เอกวิชาเอกสัตววิทยา

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาชีววิทยา 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประวัติผลงานดีเด่นด้านชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า

4.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • แฟ้มสะสมงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง/เรียงความแสดงคงามต้องการเข้าศึกษา

4.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประวัติผลงานทางวิชาการ /โครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับรางวัลวิชาการในโรงเรียนระดับเขต/ชาติ หรือนานาชาติ

4.8 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมงาน หรือเรียงความแสดงเจตจานงในการเข้าศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านโครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่ทำตอน ม.ปลาย

4.9 สาขาวิชาพันธุศาสตร์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมงานมีผลงานทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เคยร่วมประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เคยฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

4.10 สาขาวิชาฟิสิกส์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต คณิตไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

 • ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • แฟ้มสะสมงานด้านวิทยาศาสตร์

4.11 สาขาวิชาสถิติ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานด้านวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า หรือคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

4.12 สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประวัติผลงานด้านวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า หรือคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

4.13 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวด หรือโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 70% และผู้สมัครต้องเป็นผู้นำหลักในผลงาน
 • วิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที แสดงผลงานหรือโครงงาน ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอคลิปต้องมีการอธิบายหลักการการออกแบบและพัฒนา รวมถึง source code ส่วนที่สำคัญของผลงานหรือโครงงานนั้น ๆ

4.14 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

TOEFL PBT/ITP            ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน

TOEFL IBT                   ไม่ต่ำกว่า 43 คะแนน

IELTS                           ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน

KU-EPT                        ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

OOPT                           ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

 • แฟ้มสะสมงาน

4.15 สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)

เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

TOEFL PBT/ITP

TOEFL CBT

TOEFL IBT

IELTS

KU-EPT

OOPT

CU-TEP

SAT (Evidence-Based Reading and Writing)

 • แฟ้มสะสมงานด้านวิทยาศาสตร์

 

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมกัน 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประวัติผลงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ ถ้ามีประกาศนียบัตรรับรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล /สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือหุ่นยนต์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.3 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ)

แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานด้านการบิน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ารวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที /ประกาศนียบัตรผลงาน/กิจกรรมด้านการบิน
 • แบบเรียงความแสดงว่าต้องการเข้าศึกษา

5.4 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับม.ปลายหรือได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์จากโครงการค่ายเยาวชนวัสดุ ที่จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • แฟ้มสะสมผลงานด้านวิชาการ

5.5  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แบบเรียงความเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมความยาวไม่เกิน 2 หน้า รวม 1 ไฟล์
 • มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมปลาย

5.6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานการประดิษฐ์/การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับม.ปลาย

5.7 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลําดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงาน แสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมโยธาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5.8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา

หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม 3.00
 • ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 3.25
  ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลําดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดง ความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ

6.คณะศึกษาศาสตร์

6.1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์

เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
/เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ตำ่กว่า 3.00
 • ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 •  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00
 •  คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 • คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
 • ประวัติผลงาน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  – เคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยส่งบทคัดย่อ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
  – เคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ประเภทที่นอกเหนือจากโครงงานวิทยาศาสตร์) หรอื ได้รับรางวัลวิชาการในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแนะนําตัวและ ส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  – เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยแนะนําตัวและ ส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  – เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยแนะนําตัวและส่งรายละเอียดผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที

6.2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
 • คะแนน PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู ไม่ตำ่กว่า 40 คะแนน
 • ประวัติผลงานการสร้างสรรค์งานทางด้านพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง ในการประกวด/เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคขึ้นไป ระดับชั้นม. 4 – 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 – 3 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์

6.4สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ประวัติผลงาน หรือกิจกรรมความสนใจในวิชาชีพครูความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 • คลิปวิดีโอแสดงความต้องการเข้าศึกษาและทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ ความยาว 1 – 2 นาที เป็นภาษาอังกฤษ
 • ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

6.5 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิชาเอกการสอนภาษาไทย

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประวัติผลงานเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทยในระดับมัธยมความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 • คลิปวิดีโอแสดงความต้องการเข้าศึกษาและทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพครูสอนภาษาไทย ความยาว 2 – 3 นาที
 • ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

6.6 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
/เรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ตำ่กว่า 3.00
 • คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 • คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
 • ประวัติผลงาน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  – เคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยส่งบทคัดย่อโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
  – เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยแนะนําตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  – เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก การ์ตูนแอนิเมชั่น ในระดับชาติและนานาชาติ โดยแนะนําตัวและ ส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที

7. คณะเศรษฐศาสตร์

7.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะฯ โดยมีคะแนนสูงสุด 20 ลําดับแรก หรือเป็นผู้ที่มี คะแนนสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100 อันดับแรก หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก หรือได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดโครงงานด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 • เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนเศรษฐศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คํานํา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์

7.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ /ผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก /เข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงานด้านเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ /ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม /กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์ หรือวิดีโอคลิปแสดงผลงานและกิจกรรมที่เข้าร่วม
 • เป็นผู้มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีผลจากการทํากิจกรรม ให้เห็นในเชิงประจักษ์
 •  คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 •  คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 • คะแนนสอบวิชา TGAT3 สมรรถนะการทํางาน

7.3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต /ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันด้านเศรษฐศาสตร์ /เพชรยอดมงกุฎ /ผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก /ผ่านการเข้าร่วมโครงการ DARE to Drive Your Community
 • คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป

 

8. คณะสังคมศาสตร์

8.1 สาขาจิตวิทยา (เปิดรับหลายสาขาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง) 

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงาน (Portfolio) ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลงานทางด้านการศึกษาและ/หรือ สังคม และมีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นํา/ ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตําบล/อําเภอ/จังหวัด/สังคม (โดยผลงานดังกล่าว ต้องได้รับการรับรองจากผู้นําท้องถิ่น ระดับตําบล ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คํานํา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 • มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

 

8.2 นิติศาสตร์ /นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต /รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลงานเกี่ยวกับวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับกฎหมายระดับจังหวัด/ประเทศ หรือมีผลงานที่แสดงถึงความโดดเด่นเกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์

8.3 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่รวมปก คํานํา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 4. มีใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่า ไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) (อัพโหลดเป็นเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)

8.4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (เปิดรับหลายสาขาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง) และ สขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/ (ภาคพิเศษ)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประวัติผลงานด้านใดด้านหนึ่ง
 1. นำเสนอ/ประกวด หรือแข่งขันที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ

หรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านรัฐศาสตร์

 1. ดำรงตำแหน่งผู้นานักเรียน/นักศึกษา ในระดับสถาบันที่สังกัด

และมีผลงานโดดเด่นในการบริหารคน บริหารโครงการหรือกิจกรรม

 • คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 • คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 • คะแนนสอบวิชา TGAT3 สมรรถนะการทํางาน

 

8.5 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / (ภาคพิเศษ)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน และการทำประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเขียนอธิบายถึงความมุ่งหวังและความคาดหวังของตนเอง

 

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผ่านการฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •  ประวัติผลงานหรือผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อ (หากมีทั้งสองข้อจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ) ดังนี้
  – ประวัติผลงานทางวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีเอกสารรับรอง
  – ผลคะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนน TOEFL (internet based) ≥ 78 หรือ IELTS (Academic) ≥ 6 **หมายเหตุ ประวัติผลงานตามข้อ 4 (ข้อ 4.1) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 • คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป
 • คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 • ผ่านการตรวจสุขภาพตามประกาศภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะ ของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร

10.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

TOEFL (PBT/ITP)                     ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL CBT                               ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

TOEFL IBT                                ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน

OOPT                                        ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน

TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ      ไม่ต่ำกว่า 2.75

 • ประวัติผลงาน เกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรหรือผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการพัฒนานวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์/ผ่านการเข้าค่าย สอวน.
 • เรียงความแสดงความมุ่งมั่นหรือสนใจในสาขาที่สมัคร

10.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

TOEFL (PBT/ITP)                     ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL CBT                               ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

TOEFL IBT                                ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน

OOPT                                        ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน

TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ      ไม่ต่ำกว่า 2.75

 • ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ที่จัดทําขึ้นด้วยตนเอง ประกอบด้วยประวัติที่แสดงตัวตน ผลงานที่แสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสิ่งทอ แฟชั่น และนวัตกรรมต่าง ๆ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์สิ่งทอ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์

10.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

TOEFL (PBT/ITP)                     ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL CBT                               ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

TOEFL IBT                                ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน

OOPT                                        ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน

TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ      ไม่ต่ำกว่า 2.75

 • ประวัติผลงาน เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพัฒนานวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์/ผ่านการเข้าค่าย สอวน.

10.4 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

TOEFL (PBT/ITP)                     ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL CBT                               ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

TOEFL IBT                                ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน

OOPT                                        ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน

TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ      ไม่ต่ำกว่า 2.75

 • ประวัติผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ /โครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ /โครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร/ผ่านการเข้าค่าย สอวน. รอบ 1

10.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

OOPT                                      ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

TOEFL ITP                               ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL IBT                               ไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน

SAT                                          ไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน

ผลการเรียน ภาษาอังกฤษ           ไม่ต่ำกว่า 3.00

 • ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร/โครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์/โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ /โครงงานวิทยาศาสตร์

10.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

OOPT                                      ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

TOEFL ITP                               ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL IBT                               ไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน

SAT                                          ไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน

ผลการเรียน ภาษาอังกฤษ           ไม่ต่ำกว่า 2.75

 • ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร/โครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ /โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์

 

11. คณะมนุษยศาสตร์

11.1 สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกเทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างสร้างสรรค์ /ได้รับรางวัลในการแข่งขัน/การประกวดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/บริการอย่างสร้างสรรค์โดยมีเอกสาร/หลักฐานแสดงผลงาน

11.2 สาขาวิชาดนตรีไทย

 • ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดําเนินทํานอง 1 ชิ้น ได้เป็นอย่างดี (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุ่ย และขับร้อง)
 • ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความโดดเด่นทางด้านทักษะดนตรีไทย เช่น ประกาศนียบัตรผลงาน รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
 • วิดีโอคลิปการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ความยาวไม่เกิน 20 นาที
 • คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

11.3 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้อย่างชำนาญ อย่างน้อย 1 ชนิด โดยเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีอยู่ในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา หรือกีตาร์คลาสสิกหรือเปียโนคลาสสิก หรือการขับร้องคลาสสิก
 • แฟ้มสะสมงานด้านทักษะดนตรีตะวันตก เช่นประกาศนียบัตรผลงาน รางวัลที่เคยได้รับ หรือผลการสอบทักษะดนตรีตะวันตกแนบคลิปวิดีโอการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีตะวันตกในบทเพลงคลาสสิกตะวันตก ความยาวไม่เกิน 20 นาที (เห็นใบหน้าผู้สมัคร) ในบทเพลง 2 บทเพลงต่างยุคสมัยที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5โดยอ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity College London
 • หมายเหตุ
  1) เฉพาะผู้สมัครเครื่องกระทบ (Percussion) ให้ส่งคลิปการแสดงเดี่ยวเครื่องกระทบจํานวน 3 เครื่อง ได้แก่
  1. Concert Snare Drum 2. Timpani และ 3. Keyboard Percussion โดยแต่ละเพลงในแต่ละเครื่อง ต้องมีความยาวไม่ต่ํากว่า 2 นาทีและไม่เกิน 7 นาที
  2) สําหรับผู้สมัครขับร้อง สามารถส่งบทเพลงประเภท Musical ทดแทนบทเพลงคลาสสิกได้
  3) ไม่รับพิจารณาคลิปการบรรเลงรวมวงที่ผู้สมัครบรรเลงอยู่ในวง เนื่องจากกรรมการต้องการดูทักษะเดี่ยว เครื่องดนตรีของผู้สมัคร

11.4 สาขาวิชาภาษาไทย

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ประวัติผลงานด้านภาษาไทย
 • รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ทางด้านภาษาไทย ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยแยกหลักฐานออกเป็นรางวัลระดับประเทศ /ภูมิภาค/เขตการศึกษาอย่างชัดเจน
 • ความสามารถพิเศษทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทย
 • หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทยท่ีได้รับการยอมรับและเผยแพร่ สู่สาธารณะ
 • คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป

11.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส
 • ผลการเรียนรายวิชาวิชาภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ำกว่า 3.50
  คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 • ผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานระดับ A2 เป็นต้นไป
 • กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  1 หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศสระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้รางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2 เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ อย่างน้อย 6 เดือน
 • Portfolio เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส โดยมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในระดับชาติ หรือนานาชาติ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คํานํา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์

11.6 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมัน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 •  คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 • ผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมันมาตรฐานระดับ A2 เป็นต้นไปจากสถาบันที่ไดัรับการรับรองจากสาขาฯ เช่น สถาบัน Goethe หรือผลการสอบข้อสอบจากสถาบัน telc
 •  กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  1.หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้รางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ อย่างน้อย 6 เดือน
 • Portfolio เขียนเป็นภาษาเยอรมัน โดยมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมัน ในระดับชาติหรือนานาชาติ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คํานํา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์

11.7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/(ภาคพิเศษ)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

–     ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

TOEFL IBT                   ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน

TOEFL PBT/ITP            ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน

TOEIC                          ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

CU-TEP                       ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน

TU-GET                        ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

KU-EPT                       ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

IELTS                           ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน

 • หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้รางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ/เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 อย่างน้อย 6 เดือน
 • ประวัติผลงาน โดยมีส่วนร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชาติหรือนานาชาติ

11.8 สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีไทย)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาภาษาไทย ต้องได้เกรด 4.00 ทุกเทอม
 • เรียงความที่แสดงว่าในการเข้าศึกษาเป็นภาษาไทย
 • ประวัติผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม

11.9 สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีอังกฤษ)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้เกรด 4.00 ทุกเทอม
 • เรียงความที่แสดงว่าในการเข้าศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 • ประวัติผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม

11.10 สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการ และเทคโนโลยี

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.60
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประวัติผลงานการนำเสนอ/ประกวด/แข่งขัน ความสามารถทางวิชาการ/ความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ หรือการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือประเด็นการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ SDGs17 จัดโดยหน่วยงานนอกสถานศึกษา ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้พิจารณาและประเมินผลงาน

 

12. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

12.1 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์/(ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

TOEFL PBT/ITP                                    ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน

TOEFL CBT                                          ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน

TOEFL IBT                                           ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

IELTS                                                   ไม่ต่ำกว่า 3.5 คะแนน

OOPT                                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

KU-EPT                                                ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

CU-TEP                                                ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

TU-GET                                                ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

 • ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงความต้องการเข้าศึกษาสาขานี้

12.2 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงความต้องการเข้าศึกษาสาขานี้

 

13.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.1 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (หลักสูตร 4 ปี)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป
 • คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประวัติผลงาน ที่จัดทําขึ้นด้วยตนเองในช่วงการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า บรรจุผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คํานํา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ ในช่องทางอื่น ๆ)
 • เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสนใจในการออกแบบและนวัตกรรม
 •  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 – 8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนําผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

13.2 ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป
 • คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีเอกสารผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คํานํา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ในช่องทางอื่น ๆ)
 • เอกสารหนังสือแสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษา (Letter of Intention) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 – 8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนําผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

13.3 สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป
 •  คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เอกสารรวบรวมประวัติผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คํานํา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
  (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ในช่องทางอื่น ๆ)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 – 7 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนําผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

13.4 สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป
 •  คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่ระดับโรงเรียนข้ึนไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คํานํา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ในช่องทางอื่น ๆ)
 • มีหนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี จากผู้อํานวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ประจําชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
 •  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 – 8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนําผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

 

14. คณะสิ่งแวดล้อม

14.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประวัติผลงานด้านสิ่งแวดล้อม

14.2 สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (รวมถึงผลการเรียนชุดวิชาชีพ ในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 •  Portfolio Presentation 10 minutes (VDO clip.mp4)
 •  Interview and Audition (On-site)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • แฟ้มสะสมผลงาน หรือเรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 

วิทยาลัยการชลประทาน จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และ รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โยธา การเกษตร หรือผลงานการแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในแฟ้มผลงาน Portfolio
 •  ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนําเสนอแนวคิดการสร้างนวัตกรรมด้านการชลประทาน การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ํา โยธา หรือการเกษตร ต่อหน้าคณะกรรมการ จํานวน 1 แนวคิด

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

พี่ ๆ Eduzones ก็ได้บอกเทคนิคและคุณสมบัติเกี่ยวกับแต่ละคณะให้น้อง ๆ นำข้อมูลไปใช้เตรียมตัวยื่นพอร์ตกันเรียบร้อยแล้ว ก็หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้ามาอ่านบทความนี้จะได้เป็นนิสิตม.เกษตรฯ กันทุกคนน้าค้า หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook : eduzones หรือ Line : @eduzones ได้เลยค่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.