เทคนิคสอบติดรอบพอร์ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้ก่อน ติดก่อน

เทคนิคสอบติดรอบพอร์ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้ก่อน ติดก่อน
เทคนิคสอบติดรอบพอร์ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้ก่อน ติดก่อน

สวัสดีค่าน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน วันนี้พี่ตองก็ข้อมูลของปี 65 มาแชร์เพื่อเป็นเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการยื่นพอร์ตของมหาวิทยาลัยที่กำลังมาแรงอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้น้อง ๆ ได้อ่านเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำพอร์ตให้ปัง ติดชัวร์ตามเกณฑ์การรับของมหาลัย ฯ และคณะที่เปิดรับในรอบที่ 1  มีทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ / เศรษฐศาสตร์ / วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และสหวิทยาการ ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่อยากจะเรียนต่อในคณะเหล่านี้ก็สามารถอ่านได้จากบทความนี้เลยค่า

 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการผู้มีศักยภาพสูง

สาขาที่เปิดรับ ได้แก่ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ / วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ

คุณสมบัติ

 • สำหรับหลักสูตรปกติ
 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนในกลุ่มคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ รวมทุกกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
 • Portfolio 10 หน้า เป็น ไฟล์ PDF
 • ผลงานวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับม.ปลาย ระดับจังหวัด / ภูมิภาค ระดับชาติ / นานาชาติ หรือผลงานอื่น ๆ

 

 • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับม.ปลาย 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
 • ผู้สมัครที่มีคะแนน GED จำนวน 4 รายวิชา แต่ละรายวิชามีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี หรือ
 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย หรือ
 • กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และเป็นประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รับรอง ต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เท่านั้น
 • ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ำกว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ได้แก่

1) TOEFL (Paper Based)                                                น้อยกว่า 494  คะแนน

2) TOEFL (Computer Based)                                        น้อยกว่า 167 คะแนน

3) TOEFL (Internet Based)                                           น้อยกว่า 59 คะแนน

4) TOEFL (Institutional Testing Program)                น้อยกว่า 500 คะแนน

5) IELTS (Academic Module)                                       น้อยกว่า Band 5

6) TOEIC                                                                           น้อยกว่า 550 คะแนน

7) CU-TEP                                                                        น้อยกว่า 61 คะแนน

8) TU-GET (Paper Based)                                             น้อยกว่า 401 คะแนน

9) TU-GET (Computer Based)                                     น้อยกว่า 62 คะแนน

10) KEPT                                                                          น้อยกว่า 62 คะแนน

11) KKU-AELT*                                                               น้อยกว่า Band 3.5

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band

 

2.วิทยาลัยนานาชาติ

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สาขาที่เปิดรับ ได้แก่ การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) / วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ / การตลาดระหว่างประเทศ / ธุรกิจสากล

คุณสมบัติ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • Portfolio 10 หน้า เป็น ไฟล์ PDF
 • หากสมัครด้วยวุฒิ GED ไทย ระบบเก่า ต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน อย่างน้อยรายวิชาละ 410 คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำ อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน คะแนนรวม 4 วิชา มากกว่า 580 คะแนนขึ้นไป
 • เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.25 (สำหรับทุกสาขาวิชา) และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 (เฉพาะวิชาเอกธุรกิจสากล วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ)
 • จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชาและอธิบายผลงานใน Portfolio ความยาวไม่เกิน 5 นาที เป็นภาษาอังกฤษ
 • Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ เป็น PDF โดยมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า
 • คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม(ถ้ามี)ดังต่อไปนี้มีคะแนนคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (โดยเฉลี่ย) หรือคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบมีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 600 คะแนน ขึ้นไป ผลคะแนนคณิตศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (เฉพาะวิชาเอกธุรกิจสากล วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ)

 

3.คณะเศรฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการผู้มีศักยภาพสูง

คุณสมบัติ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • Portfolio 10 หน้า เป็น ไฟล์ PDF
 • จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศ
 • เอกสารสำเร็จการศึกษา Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion จากโรงเรียน เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น
 • Transcript จากโรงเรียน หรือ
 • เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย
 • ใบรับรองจากโรงเรียน
 • ใบ Predicted Grade

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • (ถ้ามี) มีผลคะแนนสอบ
 • TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน IELTS เท่ากับ 5.0 คะแนน หรือ
 • TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน หรือ
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (ถ้ามี) มีผลคะแนนสอบ GSAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติเฉพาะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

1.เป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน (Percentile) ไม่ต่ำกว่า 90

2.เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

3.เป็นนักเรียนมีความโดดเด่นด้านวิชาการ เช่น เป็นผู้ผ่านการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 1) , เป็นผู้เคยเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ หรือมีหลักฐานความ โดดเด่นด้านวิชาการอื่น ๆ

4.เป็นนักเรียนที่มีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น

5.ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 

4.วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาที่เปิดรับ ได้แก่ ภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) / เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี
 • GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • Portfolio 10 หน้า เป็น ไฟล์ PDF
 • เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในโครงการดังต่อไปนี้และรางวัลที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 6 ปี
  • ได้รับรางวัล (เหรียญ) ในระดับ ดี – ดีเยี่ยม หรือผู้ผ่านรอบ 2 ของ สอวน. หรือ
  • ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยระดับนักเรียน หรือ
  • ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดังรายการแข่งขันต่อไปนี้ หรือ

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  / การแข่งขันออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ / การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์  / การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ

 • รางวัลจากการแข่งขันด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และผลงานอื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • ใบประกาศณียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบัติ ในการเข้าค่ายฝึกอบรม    หรือ
 • ใบประกาศหรือหลักฐานในการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานภายใต้ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นความสามารถด่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

5.คณะสหวิทยาการ

โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาที่เปิดรับได้แก่

 • นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 • นิติศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกระหว่างประเทศ
 • บัญชีบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนวัตกรรม ความยั่งยืน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • Portfolio 10 หน้า เป็น ไฟล์ PDF

 

โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง

สาขาที่เปิดรับได้แก่

 • นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 • นิติศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกระหว่างประเทศ
 • บัญชีบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนวัตกรรม ความยั่งยืน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษา ชั้นม. 6 จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 • Portfolio 10 หน้า เป็น ไฟล์ PDF

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

พี่ตองก็ได้บอกเทคนิคและคุณสมบัติเกี่ยวกับแต่ละคณะให้น้อง ๆ นำข้อมูลไปใช้เตรียมตัวยื่นพอร์ตกันเรียบร้อยแล้ว พี่ตองก็หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้ามาอ่านบทความนี้จะได้เป็นนิสิตมข. กันทุกคนน้าค้า หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook : eduzones หรือ Line : @eduzones ได้เลยค่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.