Popup
191. รับตรง60 โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท ม...
25 ส.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
192. รับตรง60 คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯร...
25 ส.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1 มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 09 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 15 พฤศจิกายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
193. รับตรง60 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณ...
22 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรง60 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ตุลาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
194. รับตรง60 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ...
22 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรง60 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ตุลาคม 59
195. รับตรง60 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ส...
22 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรง60 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • ศิลปศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 12 ตุลาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
196. รับตรง3โครงการพร้อมทุน คณะเทคโนโลยี...
21 ส.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง3โครงการพร้อมทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 18 สิงหาคม 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
197. รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุร...
21 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 35 คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบแรก
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 สิงหาคม 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ตุลาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
198. รับตรง60 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ...
21 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 35 คน
 • โครงการ : รับตรง60 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 สิงหาคม 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ตุลาคม 59
199. รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษ...
18 ส.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 สิงหาคม 59 - 30 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
200. รับตรงโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศ...
17 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 3 คน
 • โครงการ : รับตรงโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2560 ฉบับสมบรูณ์
 • มหาวิทยาลัย :
  • นเรศวร
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • ประมง
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • จิตวิทยา
  • นิติศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • ทัศนมาตรศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • สหเวชศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 59 - 15 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง60รอบที่2 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 60
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรงทั่วประเทศ60 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2560
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรง60 รอบที่2 โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- รับตรง60 โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- รับตรง60นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่2 ม.ขอนแก่น 2560
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง ทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ม.รามคำแหง 2560
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60
(เหลือเวลาอีก 7 วัน)
- รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รวมรับตรง60 13โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- รับตรง6โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศฺิลปากร
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- สมัครรับตรง6โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- รับตรง60ภาคปกติ จุฬาลกงรณ์มหาวิทยาลัย
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2560
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
- รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560
(เหลือเวลาอีก 50 วัน)
- รับตรง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
(เหลือเวลาอีก 51 วัน)
- รับตรง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 59 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(เหลือเวลาอีก 63 วัน)
advertisement