Popup
191 . รับตรง60 โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยน...
16 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 40  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • โลจิสติกส์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 3.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 19 ตุลาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
192 . รับตรง60 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพร...
16 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สัมภาษณ์อย่างเดียว
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 กันยายน 59 - 28 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
193 . รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรั...
16 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • แพทย์แผนจีน
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ธันวาคม 59 - 28 กุมภาพันธ์ 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
194 . รับตรง60 โครงการคัดเลือกผู้มีความส...
15 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 55  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ประมง
  • วนศาสตร์
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • ศึกษาศาสตร์
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • มนุษยศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • คนตรีและการแสดง
  • ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 07 พฤศจิกายน 59 - 11 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 10 มีนาคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
195 . รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยน...
15 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 36  คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • นราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 กันยายน 59 - 03 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 15 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
196 . รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
15 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ธุรกิจการบิน
  • มนุษยศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.25
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 12 กันยายน 59 - 28 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
197 . รับตรง60 โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศ...
14 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 60  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหาสารคาม
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 59 - 31 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
198 . รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
13 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • โลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เศรษฐศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 12 กันยายน 59 - 18 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
199 . รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร...
12 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 115  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 59 - 30 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • 9 วิชาสามัญ
200 . รับตรง60 โครงการพิเศษ สำหรับน้องจาก...
12 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 5  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการพิเศษ สำหรับน้องจากโรงเรียนนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 59 - 14 กุมภาพันธ์ 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มีทุนหลายโครงการ!​วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลเปิดรับเรียนต่อป.ตรี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการ!เปิดให้40ทุนเรียนอุตุนิยมวิทยา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบ 3 ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา ม.ธรรมศาสตร์ 60
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบผลิต เทคโนฯ ลาดกระบัง 2560
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- รับตรง ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ 2)
(เหลือเวลาอีก 8 วัน)
- รับตรง เพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560 รอบ 2
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง รอบ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60
(เหลือเวลาอีก 27 วัน)
- รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560
(เหลือเวลาอีก 32 วัน)
- รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รอบ2 2560
(เหลือเวลาอีก 32 วัน)
- รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 32 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(เหลือเวลาอีก 41 วัน)
- รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60
(เหลือเวลาอีก 41 วัน)
- รับตรง60 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เหลือเวลาอีก 44 วัน)
- รับตรง 3 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่2 ม.บูรพา 2560
(เหลือเวลาอีก 47 วัน)
- รับตรง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 50 วัน)
- รับตรง โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคพิเศษวันเสาร์ – อาทิตย์ และภาคพิเศษวันธรรมดา จันทร์– ศุกร์) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560
(เหลือเวลาอีก 62 วัน)
- หลักสูตรใหม่!วิศวะหุ่นยนต์ป.ตรีฟีโบ้สร้างวิศวกรรุ่นใหม่ล้นคุณภาพ
(เหลือเวลาอีก 93 วัน)
- รีบตรง แพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (รอบที่ 1) 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรงส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(TESOL) นานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement