Popup
181 . รับตรง60 โครงการพิเศษ สำหรับน้องจาก...
12 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 5  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการพิเศษ สำหรับน้องจากโรงเรียนนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 59 - 14 กุมภาพันธ์ 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
182 . รับตรง60 โครงการMOU มหาวิทยาลัยบูรพ...
11 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 137  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการMOU มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • ศึกษาศาสตร์
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • โลจิสติกส์
  • วิทยาการจัดการ
  • นิติศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • สารสนเทศศึกษา
  • วิทยาศาสตร์
  • อัญมณี
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กันยายน 59 - 06 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 28 ตุลาคม 59
183 . รับตรง60 โครงการเพชรตะวันออก มหาวิท...
09 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการเพชรตะวันออก มหาวิทยาลัยบรูพา
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กันยายน 59 - 06 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 28 ตุลาคม 59
184 . รับตรง60 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูต...
09 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 25  คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 05 กันยายน 59 - 23 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • มีคะแนน IELTS (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน SAT
  • มีคะแนน TOEFL (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
185 . รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทย...
08 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • การเมืองการปกครอง
  • มนุษยศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • วัฒนธรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สหเวชศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 ธันวาคม 59 - 20 มกราคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 9 วิชาสามัญ
186 . รับตรง60โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...
07 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • คณะ / สาขา :
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 สิงหาคม 59 - 23 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 31 ตุลาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
187 . รับตรง60 โครงการนักเรียนที่มีความสา...
07 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบรูพา
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 กันยายน 59 - 26 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 28 ตุลาคม 59
188 . รับตรง60 ม.พายัพ สาขาวิชาดุริยางคศา...
07 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 ม.พายัพ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 สิงหาคม 59 - 23 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
189 . รับตรง60 ราชภัฏภูเก็ต ประเภทโควตาทั...
07 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 ราชภัฏภูเก็ต ประเภทโควตาทั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 07 กันยายน 59 - 04 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 16 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
190 . รับตรง60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ...
06 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 53  คน
 • โครงการ : รับตรง60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 20 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2560
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- รับตรง รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- รับตรง สาขาทัศนศิลป์/สาขาดุริยางคศิลป์/สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- รับตรง หลักสูตร ป.ตรี สร้าง “ผู้นำ” การเปลี่ยนแปลง GSSE Thammasat ม.ธรรมศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 7 วัน)
- รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
(เหลือเวลาอีก 7 วัน)
- รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
(เหลือเวลาอีก 7 วัน)
- รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ 2560
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560
(เหลือเวลาอีก 14 วัน)
- รับตรง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
(เหลือเวลาอีก 15 วัน)
- รับตรง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 23 วัน)
- รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560
(เหลือเวลาอีก 23 วัน)
- รับตรง สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
(เหลือเวลาอีก 25 วัน)
- รับตรง สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (นานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2560 รอบที่ 3
(เหลือเวลาอีก 25 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(เหลือเวลาอีก 27 วัน)
- รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560
(เหลือเวลาอีก 27 วัน)
- รับตรง โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ครูฟิสิกส์) ม.ศิลปากร 2560
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- รับตรง60ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT มหาวิทยาลัยบรูพา ครั้งที่2
(เหลือเวลาอีก 29 วัน)
- รับตรง รอบที่2 ประเภทรับตรงภาคตะวันออก12 จังหวัด ​มหาวิทยาลัยบูรพา
(เหลือเวลาอีก 29 วัน)
- รับตรง60 รอบที่2 ประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2560
(เหลือเวลาอีก 29 วัน)
- รับตรง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 60
(เหลือเวลาอีก 29 วัน)
- รับตรง ทั่วประเทศ จังหวัด ม.บูรพา 2560 รอบ 2
(เหลือเวลาอีก 29 วัน)
- รับตรง (นักเรียนเรียนดี) คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 32 วัน)
- รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบผลิต เทคโนฯ ลาดกระบัง 2560
(เหลือเวลาอีก 37 วัน)
- รับตรง ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ 2)
(เหลือเวลาอีก 41 วัน)
- รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560
(เหลือเวลาอีก 49 วัน)
- รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560
(เหลือเวลาอีก 65 วัน)
- รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รอบ2 2560
(เหลือเวลาอีก 65 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(เหลือเวลาอีก 74 วัน)
- รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60
(เหลือเวลาอีก 74 วัน)
- รับตรง60 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เหลือเวลาอีก 77 วัน)
advertisement