Popup
181 . ขยายเวลารับสมัครรับตรง60โควตา มหาวิ...
29 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ขยายเวลารับสมัครรับตรง60โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 กันยายน 59 - 15 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 31 ตุลาคม 59
182 . รับตรง60 MFU Admissionรอบที่2 มหาวิ...
28 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 MFU Admissionรอบที่2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัย :
  • แม่ฟ้าหลวง
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • โลจิสติกส์
  • นิติศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • แพทย์แผนจีน
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • สหเวชศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 59 - 22 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 23 มกราคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
183 . รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มห...
28 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • มหาวิทยาลัย :
  • นวมินทราธิราช
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 28 กันยายน 59 - 25 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 03 กุมภาพันธ์ 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
184 . รับตรงพร้อมทุน60 โครงการพัฒนาคุณภาพ...
27 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 2  คน
 • โครงการ : รับตรงพร้อมทุน60 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 ตุลาคม 59 - 14 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 09 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
185 . รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ...
27 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏพระนคร
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 20 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 16 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
186 . รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั...
26 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 15 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 01 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
187 . รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ...
26 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 กันยายน 59 - 30 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
188 . รับตรงพร้อมทุน60 สาขาวิศวกรรมอิเล็ก...
26 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 40  คน
 • โครงการ : รับตรงพร้อมทุน60 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 09 กันยายน 59 - 21 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
189 . รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มห...
23 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 123  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • วลัยลักษณ์
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาบาลศาสตร์
  • สหเวชศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กันยายน 59 - 18 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
190 . รับตรง60 โควตาผู้มีความสามารถด้านกิ...
23 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 138  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • วลัยลักษณ์
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาบาลศาสตร์
  • สหเวชศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กันยายน 59 - 18 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มีทุนหลายโครงการ!​วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลเปิดรับเรียนต่อป.ตรี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการ!เปิดให้40ทุนเรียนอุตุนิยมวิทยา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบ 3 ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 60
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบที่3 มศว 2560
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง ครั้งที่3 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง วิธีพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร 2560
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคพิเศษวันเสาร์ – อาทิตย์ และภาคพิเศษวันธรรมดา จันทร์– ศุกร์) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- หลักสูตรใหม่!วิศวะหุ่นยนต์ป.ตรีฟีโบ้สร้างวิศวกรรุ่นใหม่ล้นคุณภาพ
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- รีบตรง แพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (รอบที่ 1) 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรงส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(TESOL) นานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) ม.แม่โจ้ 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โควตา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (รอบ 2) 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง ผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบสอง) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เพิ่มเติม) ม.พะเยา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรงจัดการศึกษาภาคพิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง(นักเรียนเรียนดี) คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง ผลิตทันตแพทย์เพิ่ม รอบ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 57
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement