Popup
181. รับตรง60ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT ...
30 ส.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT มหาวิทยาลัยบรูพา ครั้งที่2
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 18 พฤศจิกายน 59 - 25 เมษายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : 02 มิถุนายน 60
182. รับตรง60โควตาเรียนดี(ม.6) มหาวิทยา...
30 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 165 คน
 • โครงการ : รับตรง60โควตาเรียนดี(ม.6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 09 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 30 กันยายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
183. รับตรง60โควตาเรียนดี(ปวช) มหาวิทยาล...
30 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 30 คน
 • โครงการ : รับตรง60โควตาเรียนดี(ปวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 09 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 30 กันยายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
184. รับตรง60โควตาเรียนดี(ปวส.) มหาวิทยา...
30 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 10 คน
 • โครงการ : รับตรง60โควตาเรียนดี(ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 09 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 12 ตุลาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
185. รับตรง60 โครงการสอบตรง มหาวิทยาลัยท...
29 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 664 คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการสอบตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ทักษิณ
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศึกษาศาสตร์
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 สิงหาคม 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 28 พฤศจิกายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
186. รับตรง+ทุน สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสด...
29 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 85 คน
 • โครงการ : รับตรง+ทุน สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 สิงหาคม 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
187. รับตรง60 โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ มห...
29 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 180 คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ทักษิณ
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 2.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 สิงหาคม 59 - 31 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
188. รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามา...
29 ส.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารพิเศษทางกีฬา ม.บูรพา 60
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
189. รับตรง60 โครงการPSU Smart Students ...
29 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 200 คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการPSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา2560
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • ทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 สิงหาคม 59 - 07 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 18 พฤศจิกายน 59
190. รับตรง60 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาว...
29 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรง60 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 สิงหาคม 59 - 28 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง60รอบที่2 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 60
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรงทั่วประเทศ60 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2560
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรง60 รอบที่2 โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- รับตรง60 โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- รับตรง60นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่2 ม.ขอนแก่น 2560
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง ทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ม.รามคำแหง 2560
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60
(เหลือเวลาอีก 7 วัน)
- รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รวมรับตรง60 13โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- รับตรง6โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศฺิลปากร
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- สมัครรับตรง6โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- รับตรง60ภาคปกติ จุฬาลกงรณ์มหาวิทยาลัย
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2560
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
- รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560
(เหลือเวลาอีก 50 วัน)
- รับตรง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
(เหลือเวลาอีก 51 วัน)
- รับตรง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 59 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(เหลือเวลาอีก 63 วัน)
advertisement