Popup
151. ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ค่าย #1 คณะศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 80 คน
 • โครงการ : ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ค่าย #1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ทักษิณ
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 20 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 06 เมษายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/phorkrusangkontsu/
152. ค่ายกองสันฯธรรมศาสตร์...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 80 คน
 • โครงการ : ค่ายกองสันฯธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 20 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 10 เมษายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/rcatuofficialcamp
153. ค่าย i-Dia Camp ครั้งที่ 5...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 65 คน
 • โครงการ : ค่าย i-Dia Camp ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
  • ดิจิทัลมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 19 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 12 เมษายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/IDiaCamp?_rdr
154. ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ครั้งที่2...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ครั้งที่20 คณะแพทยศา่สตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 31 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 03 มิถุนายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8820-1685959325009074/
155. ค่ายต้นกล้าดอกแก้ว ครั้งที่ 8 คณะพย...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 150 คน
 • โครงการ : ค่ายต้นกล้าดอกแก้ว ครั้งที่ 8 คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 31 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/tonkla7nr
156. ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 13 คณะเภ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 150 คน
 • โครงการ : ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 13 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 18 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/PSURxcamp13
157. ค่ายวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ครั้...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ค่ายวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ครั้งที่6 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 15 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 04 เมษายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/TMECAMP6
158. ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม คณะทันตแพทยศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 60 คน
 • โครงการ : ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 18 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 24 เมษายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/TUdentdream/
159. Robot and Computer Youth Camp #10 ม...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 60 คน
 • โครงการ : Robot and Computer Youth Camp #10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 25 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/pages/Robot-Camp-KMUTNB/132041380201238
160. กิจกรรม “ศิลป์หรรษา” รับน้องท่องวัง...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 120 คน
 • โครงการ : กิจกรรม “ศิลป์หรรษา” รับน้องท่องวัง ปี 2559 นำน้องท่องวังจะพาน้องไปทำความรู้จักกับคณะทั้ง 14 คณะ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
  • มัณฑนศิลป์
  • วิจิตรศิลป์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 14 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 14 มีนาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.silpakorn-u.com/admission/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2-59/
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายพัฒนาเยาวชน ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- Zigma Camp ค่ายบัญชีสถิติ จุฬาฯ
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายฮู้เฮียน...ขียนเส้น ครั้งที่2 ม.อุบลราชธานี
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายรามาปณิธานครั้งที่ 22 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560
(เหลือเวลาอีก 34 วัน)
- ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 61 วัน)
- ค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ มข ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 68 วัน)
- ค่ายเภสัช ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยพายัพ
(เหลือเวลาอีก 68 วัน)
- ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ม.ทักษิณ
(เหลือเวลาอีก 78 วัน)
- ค่ายศิลป์ปั้นครู ศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 104 วัน)
- ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 20 มช.
(เหลือเวลาอีก 107 วัน)
- ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์ สาขาสถาปัตยกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 60
(เหลือเวลาอีก 324 วัน)
- วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชวนน้องเข้าค่าย TU Science Camp ครั้งที่ 13
(เหลือเวลาอีก 324 วัน)
- ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 6
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014) วิศวะไฟฟ้า นักอิเล็กทรอนิกส์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E.Camp ครั้งที่ 8
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่าย SPIE Workshop 2014 Nanotechnology จุฬาฯ
(หมดเขตรับสมัคร)
- RSU-IP "Get Ready for ASIAN ERA"
(หมดเขตรับสมัคร)
- CU OPEN HOUSE 2014
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายวัยรุ่น ชีวิตไม่ว้าวุ่น ความสุขเต็ม MAX
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Envi camp 12
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายหมอยา ครั้งที่ 12 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement