อยากได้ทุนมาทางนี้ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีจุดเด่นในด้านความทันสมัยในด้านหลักสูตร อุปกรณ์การเรียน และ บุคคลากรที่มาจากสายอาชีพงานต่างๆ มหาวิทยาลัยเอกชนยังมีโครงการทุนการศึกษาต่างๆมากมายให้น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วม แต่จะมีโครงการอะไรที่เหมาะสมกับน้องๆบ้างในบทความนี้พี่เพชรจ้าจะมาแนะนำทุนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆในประเทศไทยว่าจะมีทุนอะไรให้น้องๆได้เข้าร่วมกันบ้าง

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย เอกชน 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบัน เปิดดำเนินการสอน ใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุรทรัพย์และทุนตามความสามารถของนักศึกษาทั้งหมด 9 ทุนด้วยกันดังนี้

ทุน BU Creatives Scholarship ทุนความคิดสร้างสรรค์

สำหรับนักเรียน ม.ปลาย หรือนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และสามารถผลิตโปรเจกต์สร้างสรรค์ มาประชันความคิด แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์

 1. สัญชาติไทย/ต่างชาติ
  2. กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
  3.  มีความโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์

เงื่อนไข

 1. ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ
  2. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  3. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ทุนประกายเพชร

ทุนเรียนฟรีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดดเด่นด้านวิชาการ และได้สร้างชื่อเสียงจากการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัดหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ

คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย และไม่เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาก่อนวันสมัครขอรับทุน (ยกเว้นการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ)
3. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 700 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 175 คะแนน
4. มีรางวัล/ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัดหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 รางวัล หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร

เงื่อนไข

 1. ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ
  2. เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
  3. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเดือนละ 6,500 บาท
  5. สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท
  6. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 และสอบผ่านทุกวิชา
  7. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

ทุน Tech Talent

สำหรับนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นด้าน Deep Tech ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโดยเฉพาะ หากมีผลงานเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
  2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
  3. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน
  4. มีผลงานโดดเด่นด้าน Deep Tech เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ เคยส่งผลงานเข้าประกวด/แข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ หากได้รางวัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข

 1. เฉพาะหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  2. เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
  3. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  4. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 และสอบผ่านทุกวิชา
  5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ทุน GLOBAL Talent

สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในระดับสากล

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
  2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
  3. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน
  4. มีความสามารถโดดเด่นด้านความเป็นสากลและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันสมัคร) ต่อไปนี้
 2. IELTS = 6.0 (all bands)
 3. TOEFL (IBT) = 60
 4. Duolingo = 100
 5. CU-TEP = 75
 6. TU-GET = 60

เงื่อนไข

 1. ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ
  2. เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
  3. มี 2 ประเภททุนคือ
  3.1 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  3.2 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  4. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา
  5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ทุนความสามารถพิเศษ

สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยต้องมีผลงานที่แสดงความโดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร การเข้าร่วมแข่งขันหรือได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้นๆ

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย/ต่างชาติ
  2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
  3. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน
  4. มีผลงานที่แสดงความโดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร และมีหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร

เงื่อนไข

 1. ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ ยกเว้นหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และคณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรไทย)
  2. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  3. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 และสอบผ่านทุกวิชา
  4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ทุน BUCA Talent

มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด่นด้านนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย / ต่างชาติ ที่สามารถเรียนในหลักสูตรภาษาไทยได้
  2. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ (ปวช. หรือ ปวส.)
  3. เกรดเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป
  4. มีความสนใจทางด้านนิเทศศาสตร์
  5. มีความกล้า พร้อมที่จะเผชิญหน้าทุกความท้าทาย
  6. ให้ความร่วมมือในทุก ๆ กิจกรรมด้วยความตั้งใจ สร้างสรรค์ และแปลกใหม่

เงื่อนไข

 1. ทุนการศึกษาจะครอบคลุมเฉพาะหลักสูตรในคณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทยเท่านั้น)
  2. มี 2 ประเภททุนคือ
  2.1 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ 100% โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  2.2 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ 50% โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  3. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปีการศึกษา

ทุนผู้นำสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีจิตอาสาและชื่นชอบการทำประโยชน์ให้สังคม ที่สำคัญต้องมีผลงานโดดเด่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

 1. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
  2. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 620 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 155 คะแนน
  3. มีความสามารถโดดเด่น ด้านงานสร้างสรรค์ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ สาขาวิชา ที่สนใจ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 2. ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ
  2. เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
  3. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  4. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ทุนนักกีฬาดีเด่น

ม.กรุงเทพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา โดยทุนสำหรับผู้สมัครที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬาในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านเทรนด์การออกกำลังกายและการดูแลสุภาพแนวใหม่

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติ ไทย/ต่างชาติ
  2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
  3. มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) ดังนี้
  3.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ นักกีฬานักเรียนไทย/นักเรียนอาเซียน นักกีฬาสังกัดสโมสร ฯลฯ
  3.2 เป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติ ระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1, 2 และ 3 โดยมีหลักฐานรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา กรมพลศึกษา หรือประกาศนียบัตรจากองค์กรหรือสมาคมที่จัดให้มีการแข่งขัน
  4. มีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้าง Community Health & Wellness
  5. มีความพร้อมที่จะได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (Sport for Excellence) และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence) และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข/สัญญาทุนของมหาวิทยาลัย
  6. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย
  7. ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไข

 1. ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ
  2. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  3. ต้องมีผลการเรียนคืบหน้าไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต/ปีการศึกษา (ปริญญาตรี) ไม่ได้เกรด F ในทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

หมายเหตุ ชนิดกีฬาที่ไม่เปิดรับ ได้แก่ ว่ายน้ำ กอล์ฟ มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น ยูโด คาราเต้ -โด เทควันโด กรีฑา ดาบสากล และวอลเลย์บอล ชาย

ทุนHuman Capital

ในปีนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้สิทธิพิเศษสำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาโอกาสต่อยอดสู่สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก (Human Capital) กับ 11 สาขา ม.กรุงเทพ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้น 30% สำหรับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 292 ไร่ ตำบลหลักหกถนนพหลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมืองเพียง3กิโลเมตร บริเวณรอบข้างมหาวิทยาลัยเป็นชุมชน”เมืองเอก” เนื้อที่ 4,000 ไร่ มหาวิทยาลัยอยู่ในทำเลที่มีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความ สะดวกครบครันเช่น สนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส เป็นต้น มีอากาศ บริสุทธิ์แจ่มใส เหมาะสำหรับเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาขั้นสูงมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้น ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการเป็นสำคัญ รวมถึงวิชาชีพอิสระ ที่สามารถสร้างงานของตนเองได้ ความคิดที่จะดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตมีมานานแล้ว โดยนายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษ และอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่เมื่อครั้งยังอยู่ในราชการว่า จะรวบรวมบุคคลที่รักใคร่ชอบพอ สร้างกิจกรรมขึ้นอย่างหนึ่งที่จะอำนวยประโยชน์แก่ สังคมส่วนรวมได้เต็มที่ โดยได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “เราจะสร้างเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้ เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยวิทยาการและเพียบพร้อมด้วยจริยธรรม”

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

 • **ทุนความสามารถพิเศษ
  • ****ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
  • ****ทุนความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล*** เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่องค์กร หรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1 , 2 และ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ในปัจจุบัน ที่มีผลงานดีเด่น*** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา
   ติดต่อผ่าน FB : สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 3910
 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี*** มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประเภทต่าง ๆ และเข้าเรียนในวิทยาลัยดนตรีเท่านั้น คัดเลือกโดย ผ่านการคัดเลือก จากวิทยาลัยดนตรีถือว่าเป็นที่สิ้นสุด*** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัย รังสิต Rangsit University Conservatory of Music หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 6259
 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม*** ผู้สมัครต้องมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจะต้องมีผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี*** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น*** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 1682
 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ และด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร และอื่น ๆ 3923*** ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ ต้องได้รับรางวัลในการประกาวระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี*** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น*** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 3921
 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์*** ผู้สมัครต้องมีความสามารถพิเศษทางด้านนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน มีผลการเชิงประจักษ์ และการเข้าร่วมแข่งขัน ผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์*** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น*** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Communication Arts RSU หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 4672
 • **ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์*** สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน*** เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้าน Youtuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube*** เป็นผู้มียอดติดตาม/ยอดไลค์ ทางสื่อโซเซียล ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube*** เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย*** มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา*** กำหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการพิจารณา ติดต่อผ่าน FB : Rangsit University หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 5555

 

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน ทุกคณะ

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสาตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก คณะรังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ,หน่วยการเรียนทางไกล,วิทยาเขต EEC

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการเรียนระดับอุดมศึกษาปริญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกภายใต้คอนเซป Work Base Education การเรียนควบคู่กับการทำงาน สถาบันจะสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาเรียนผ่านบุคลากรณ์ที่มาจากสายงานจริงและให้นักศึกษาได้ทดลองทำงานตามสายเรียนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้พร้อมก่อนส่งออกอุตสาหกรรมการทำงาน

โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีวิทยาเขตแจ้งวัฒนะ วิทยาเขตชลบุรี EEC และ หน่วยการเรียนทางไกล 12 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุราษฎ์ธานี จังหวัดสงขลาและจังหวัดเพชรบุรี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความใฝ่เรียน เรียนดีแต่ขลาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เข้ามาเรียนผ่านการให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ทุนการศึกษาบางส่วน ส่วนลดค่าเทอม และ ทุนค่าครองชีพ ทางสถาบันมอบทุนให้กับนักศึกษาทุกวิทยาเขต

ทุนเจียระไนเพชร จ่ายเงินครั้งแรก 7,000 บาท เทอมถัดไป 3,000 – 3,500 บาท

เกรดเฉลี่ยแรกเข้า GPAX 3.00

รักษาเกรดเฉลี่ย GPAX 2.50

 

ทุนPIM 60%

ชำระครั้งแรก 5,000 บาท

ค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 เทอม 1 และเทอม 2 เทอมละ 10,000

เทอมต่อไป รับส่วนลด 60% ตลอดหลักสูตร

 

ทุน PIM 50%

ชำระครั้งแรก 5,000 บาท

ค่าเทอม ชั้นปีที่ 1 เทอม 1 และเทอม 2 เทอมละ 10,000

เทอมต่อไป รับส่วนลด 50% ตลอดหลักสูตร

เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 2.50

รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

 

ทุน PIM Freshy

ชำระครั้งแรก 2,000 บาท

รับส่วนลดค่าเทอม มูลค่ารวม 17,000 บาท

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ยังมีทุนค่าครองชีพ PIM SMART กองทุนเพื่อชีวิต ที่เปิดโอกาสให้น้องๆเรียนดีมีจิตอาสาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าร่วมโครงการ น้องๆจะได้รับค่าครองชีพจำนวน 3,000 บาท ตลอดเทอมการศึกษา ทางกองทุนจะจัดหางานพิเศษให้น้องๆสำหรับน้องๆที่ต้องการหารายได้เสริมระหว่างเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนเพื่อชีวิต >> คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติมของทางสถาบัน >> คลิก

 

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมี “หอการค้าไทย” เป็นเจ้าของ และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย ประกอบด้วย 12 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปะและการออกแบบ และคณะวิทยพัฒน์ (Extension School) รวมถึง 3 วิทยาลัย ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยผู้ประกอบการ และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหอการค้าได้เปิดโครงการทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยและผู้สนับสนุนภายนอกถึง 14 ทุนการศึกษาโดยทุนที่จัดสรรค์เพื่อนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์

ทุนคนดี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
2. เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

ทุนความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
2. มีความสามารถพิเศษ อาทิ ศิลปะ, การพูด, การแสดง, การออกแบบ, ดนตรีสากล, ความคิดสร้างสรรค์, เคยทำประโยชน์เพื่อสังคม, เป็นนักกิจกรรม, ถ่ายภาพ, ทำธุรกิจคาขายระหว่างเรียน ฯลฯ โดยเคยผ่านการประกวด, ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับเขต/อำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1. ประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท
2. ประเภท 2 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท
3. ประเภท 3 ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอด 4 ปีการศึกษา

ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
2. มีความสามารถทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าปฏิบัติการ และค่าปรับอากาศ ในปีการศึกษานั้น ๆ

ทุนทายาทเกษตรกร

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
2. เป็นบุตรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในประเทศไทย
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

ทุนทายาทธุรกิจ SME

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
2. เป็นบุตรผู้เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

ทุนผู้นำนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
2. เคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน หรือประธาน/กรรมการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนักกีฬา

คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (A) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. มีความสามารถด้านกีฬา ในระดับต่อไปนี้ (ผลงานย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สมัคร)
  – เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย
  – เป็นนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรมพลศึกษา
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย
 5. ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดหลัง พ.ศ.2545)
 6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและชนิดกีฬาที่สมัครคัดเลือก


คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาโท

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี และ/หรือ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และ/หรือ ได้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 สำหรับกรณีหลักสูตรนานาชาติ
 3. มีความสามารถด้านกีฬา ในระดับต่อไปนี้ (ผลงานย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สมัคร)
  – เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย
  – เป็นนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  – เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรมพลศึกษา
 4. ต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี (เกิดหลัง พ.ศ.2542)
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและชนิดกีฬาที่สมัครคัดเลือก

ทุนรัตนมงคล

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมล่าสุด ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. หากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 ต้องมีความสามารถที่โดดเด่น หรือมีผลงานในด้านต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี
2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง
1. หลักสูตรภาษาไทย 4,200 บาท (ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,700 บาท)
2. หลักสูตรนานาชาติ 13,600 บาท

ทุน ปวส.100%

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ “กำลังศึกษา” หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ เท่านั้น
2. มีผลการเรียน 3 ภาคเรียน ในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00(เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 3  ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 2 ภาคเรียน)
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีผ่านการสอบคัดเลือก
นักเรียนจะต้องนำผลการเรียนสะสม 4 ภาคเรียน หรือเกรดเฉลี่ยนตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 มายื่นให้แก่ทางมหาวิทยาลัย ในวันทำสัญญารับทุน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน ปวส.100%

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปี
2. นักศึกษาที่ได้รับทุน ปวส.100%  มีสิทธิ์ซื้ออุปกรณ์การเรียน Digital Hybrid Learning System (iPad) ของมหาวิทยาลัยฯ  ในราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ  200  บาท
2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 1,200  บาท
3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย  (แรกเข้า)  500  บาท
4. ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า)  500  บาท (คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,000 บาท)
5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรภาษาไทย ภาคการศึกษาละ  600  บาท
(นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  3,000 บาท)
6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคการศึกษาละ  1,200  บาท

ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา กรณีผ่านการสอบคัดเลือก
ค่าประกันการรับทุนการศึกษา (ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง)  10,000  บาท
* มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันภายในปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ทุนหัวการค้า

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
2. มีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

ทุน UTCC Gold

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ และคณะบัญชี)

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 40% ของค่าเทอมอัตราเหมาจ่าย

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

ทุน UTCC Silver

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.65
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 25% ของค่าเทอมอัตราเหมาจ่าย

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (β – Young Entrepreneur)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. ต้องผ่านการเข้าอบรมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
3. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ อยากเป็นนักธุรกิจ มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
4. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี
2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องได้รับการคัดเลือกและผ่านเข้าอบรมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของการรับทุน และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯและผู้สนับสนุนทุนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
5. ต้องเข้าร่วมการกิจกรรมตามกำหนด
6. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
7. ผู้รับทุนต้องชำระและรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก และตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน βeta – Young Entrepreneur Plus

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน β – Young Entrepreneur Plus
1. ต้องเป็นนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 1 (เท่านั้น)
2. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ อยากเป็นนักธุรกิจ มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
3. ต้องผ่านกิจกรรมบังคับเทอมที่ผ่านมาทั้งของวิทยาลัยผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยฯ ตามกำหนด
4. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.50 และสอบผ่านทุกวิชา
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอดทน

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เป็นระยะเวลาสนับสนุนทุน 12 เดือน รับทุน 6,000 บาท/เดือนๆ ละ 6,000 บาท (หกพันบาทต่อเดือน) ตลอดระยะเวลาของเงื่อนไขการรับทุน

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องได้รับการผ่านคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาทุน Beta Young Plus ที่มหาวิทยาลัยฯ และผู้สนับสนุนทุนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมในเทอมที่ผ่านมา 2.50
3. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับทุน /หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และผู้สนับสนุนทุนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
4. ต้องเข้าร่วมภาคปฏิบัติการจัดทำธุรกิจ จำนวน 2 โครงการ (บังคับ)
4.1 โครงการธุรกิจตั้งต้น สำหรับนักศึกษาทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (β – Young Entrepreneur) ชั้นปีที่ 2
4.2 โครงการธุรกิจจำลอง UTCC Beta Dummy Company สำหรับนักศึกษาทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (β – Young Entrepreneur) ชั้นปีที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า (NIDA)

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการสอนเฉพาะระดับ บัณฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) โดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้านอื่นๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยคณะบริหารธุรกิจของนิด้าได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นของทวีปเอเชียอยู่สม่ำเสมอจากสื่อชั้นนำระดับนานาชาติ ประกอบกับเป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย และสัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศไทย รวมไปถึงยังได้รับคะแนนการประเมินการดำเนินงานจากหลากหลายองค์กรในระดับสูงที่สุดในประเทศไทย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันรวมถึงคณาจารย์และศิษย์เก่ามีหลากหลาย ซึ่งรวมถึงบุคคลสำคัญในด้านการเมืองการปกครองและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี, รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และข้าราชการระดับสูง รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ของประเทศไทย

ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

เป็นทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ให้กับนักศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการศึกษาดีเลิศเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
– ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุน ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
และภาคฤดูร้อน ภาคละ 15,000 บาท โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์)
– ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
และภาคฤดูร้อน ภาคละ 15,000 บาท โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท
ไม่ตํ่ากว่า 3.50

2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
– ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอด
หลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.75
– ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุน
ตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า 3.25

3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
– ระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจํานวนกึ่งหนึ่ง
ให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า
2.50
– ระดับปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจํานวนกึ่งหนึ่ง
ให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า
3.25

 

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจําเป็นทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร (เฉพาะภาคการศึกษาที่ได้รับทุน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกพร้อมกันปี ละ 2 ครั้งก่อนการลงทะเบียนประจําภาค 1 และภาค 2ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ขอรับทุนนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 29 ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน
2. มีความจําเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
3. หากมิใช่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคแรก จะต้องได้
แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.0

 

ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน GA/TA)

ทุนช่วยเหลือการศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจําเป็นทางต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินภาคการศึกษาละไม่เกิน 10,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งคณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดให้ผู้ได้รับทุนทํางานด้านวิชาการให้แก่สถาบันได้ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้ทํางานด้านวิชาการตามความในวรรคแรก
จะต้องทํางานไม่เกินสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และให้อยู่ในการควบคุมของอาจารย์ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ขอรับทุนนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 17 ดังนี้

1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันที่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้ว
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ย
สะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 ในขณะที่ขอรับทุน
2. มีความจําเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
3. มีความเต็มใจและสามารถที่จะทํางานด้านวิชาการให้แก่สถาบันได้

 

ทุนสนับสนุนการทําและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยแยกตามระดับของวิทยานิพนธ์ เป็น 2 ประเภท คือ
1. ทุนวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนละ 40,000 บาท
2. ทุนวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละ 20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่
เลือกศึกษาตามแผน ก.
2. ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงการวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา นับจากภาคที่สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านโดยไม่นับภาค
ฤดูร้อน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับรอง
การติดต่อขอรับทุน
นักศึกษาสามารถติดต่อสมัครขอรับทุนได้ที่คณะที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่

 

ข้อมูลเพิ่มเติมในการรับทุน >> คลิก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เดิมชื่อวิทยาลัยไทยสุริยะ ก่อนได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีวิทยาเขตที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีโครงการทุนการศึกษาทั้งหมด 21 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา ทุนผู้สนับสนุน ทุนความสามารถ ทุนครอบครัวนามสกุลเดียวกัน และทุนครอบครัวราชการ

 

ทุน SPU โควตา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท
*ทุกคณะสาขา ยกเว้นสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท
*ทุกคณะสาขา ยกเว้นสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 5,000 บาท

 

 

ทุน SPU PORTFOLIO 3ดี

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 40,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
*ทุกคณะสาขา ยกเว้นสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้

 

ทุน SPU ตัวจริง

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา
*ยกเว้นคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

ทุนนามสกุลเดียวกัน

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ / สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้

  *หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

ทุนบุตรครู

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
– สนับสนุน ทุนการศึกษา  50%  ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร)
– จำนวน  100  ทุน
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ทุนบุคลากรทหาร / ตำรวจ

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดจำนวนทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุนทุนการศึกษา 20 % ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร สำหรับทุกคณะสาขา (ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ) ทุนสำหรับนิติศาสตร์ภาคพิเศษคลิก

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง

 มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความ ประพฤตดี มีความรู้ความสามารถด้านการแสดง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถเหล่านั้นได้ศึกษา จนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยผู้ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จะได้รับการสนับสนุน  100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียด  ดังนี้

คณะ สาขาวิชาที่ได้รับทุน
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง จำนวน  3  ทุน
ทุนการศึกษาที่ได้รับ สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 
1.  ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.  เป็นผู้ที่มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้านการแสดงละครภาพยนตร์  พิธีกรหรือการร้องเพลง
3.  เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4.  มีความประพฤติเรียบร้อย  รู้รักสามัคคีและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.  ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.  เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากที่ใดๆ มาก่อน

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 
1.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายหลังการได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ศึกษาได้
2.ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ  เกี่ยวกับการชดใช้ทุน ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้อง
2.1 ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุนตามแผนการศึกษา และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.2 มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.3 ระหว่างการรับทุนผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพในวงการบันเทิง เช่น ด้านการแสดงละคร การแสดงภาพยนตร์  พิธีกร หรือการร้องเพลง
2.4  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ และสาขาศิลปะการแสดง ด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
3. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนการ
ศึกษาเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น  ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน(ถ้ามี), ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ ฯลฯ

 

ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

รายละเอียด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะสถาปัตยกรมศาสตร์ จำนวน 160ทุน (รวมทุกชั้นปีระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
ระยะเวลาการให้ทุน 1 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และค่าบำรุงการศึกษา

ระดับปริญญาโท สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติมในการรับทุน >> คลิก

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ภายใต้เจตนารมณ์ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต โดยใช้ชื่อสถาบัน “ธุรกิจบัณฑิตย์” ตั้งอยู่ริมคลองประปา ถนนพระราม 6 สามเสน ในยุคเริ่มต้น ต่อมาจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย” ในปี พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปัจจุบันเมื่อมีการพัฒนามากขึ้น และมีการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศ มหาวิทยาลัยจึงย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ริมคลองประปา ถนนประชาชื่น บนเนื้อที่ 130 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ ทุกคณะวิชา ทุกหน่วยงาน ในองค์กร มหาวิทยาลัยถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาวะแวดล้อมสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสถานศึกษาในประเทศไทย ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า “นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ” โดยมี ดร.อรัญ ธรรมโน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นอธิการบดี

ทุนการศึกษา

ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

 • ทุนเรียนดี
  • ทุนเรียนดีไสว- สนั่น
  • ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
  • ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง
 • ทุนสนับสนุนการศึกษา
  • ทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  • ทุนตัวแทนจังหวัด
  • ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ
 • ทุนเสริมโอกาส
  • ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
  • ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
 • ทุนความสามารถพิเศษ
  • ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
  • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
  • ทุนนักกีฬาดีเด่น
  • ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 • ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอรับทุน >> คลิก

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.