เช็กลิสต์อยากเป็น”ครู” ต้องรู้อะไรบ้าง

          สวัสดีค่าวันนี้พี่แนนจะมาบอกสิ่งที่ควรรู้หากอยากเป็น”ครู”สานฝันให้กับน้องๆที่อยากเป็นคุณครูในอนาคต การเป็นคุณครูไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากเกินความพยายามของน้องๆอย่างแน่นอน พี่แนนก็จะมาแนะนำ หลักสูตรครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยสาขาอะไรเป็นสาขาหลักที่เปิดสอนกันอยู่บ้าง

          ก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำว่า ครู คืออาชีพที่ใช้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ด้วยวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครูเป็นผู้ให้กำเนิดพลเมืองที่ดี คือ เป็นผู้ชุบพลเมืองให้เป็นนักรู้ นักทำงาน นักพูด นักเขียน นักตำรา นักประดิษฐ์ นักค้นคว้าเหตุผล นักวิชาการ ฯลฯ เป็นต้น

ปัจจุบันในประเทศไทยสามารถแบ่งวิชาเอกได้ประมาณ 10 สาขาได้แก่

 1. การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)

สำหรับสาขานี้จะศึกษาผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกันในด้านศิลปะและด้านพัฒนาการ รวมไปถึงการเล่านิทาน การร้องเพลง จิตวิทยาและสื่อการสอน การแสดงสำหรับเด็ก พลศึกษา

 1. ประถมศึกษา (Elementary Education)

สำหรับสาขานี้สมารถเลือกได้ว่าจะศึกษาเอกไหนตามความชอบ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเอกวิชาที่เราอยากจะสอน

 1. มัธยมศึกษา (Secondary Education)

ในส่วนสาขามัธยมศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 เอก คือ เอกมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์และเอกมัธยมศึกษามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์สำหรับเอกมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์จะเน้นในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ และ เอกมัธยมศึกษามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์จะเรียนเน้นวิชาภาษาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน สังคมศึกษา จิตวิทยา โดยทั้ง 2 เอกนี้จะเรียนเจาะลึกมากกว่าสาขาอื่นๆ

 1. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)

เป็นสาขาการสอนวิชาเฉพาะศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการดูแลสุขภาพ

 1. เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา หรืออีกความหมายคือการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบ เพื่อใช้ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการศึกษาและการเรียนการสอนเป็นต้น

 1. ศิลปศึกษา (Art Education)

สาขานี้จะสอนวิชาเฉพาะด้านทฤษฎีและปฏิบัติในกลุ่มศิลปะ เช่น การวาดเส้น ประวัติศาสตร์ศิลปะ จิตกรรม ภาพพิมพ์

 1. ดนตรีศึกษา (Music Education)

เป็นสาขาวิชาเฉพาะจะศึกษาวิชาเอกที่ชอบแยกเป็นเอกดนตรีไทย ดนตรีสากล จะจัดการเรียนการสอนสร้างวงดนตรีเพื่อการแสดงและการประกวดรวมไปถึงสร้างสื่อการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านดนตรี

 1. ธุรกิจศึกษา (Business Education)

การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอาชีพ (CareerPreparation) รวมทั้งจัดไว้ในการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และ ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งอาจเรียกว่า การศึกษาวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ

 1. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)

กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มหรือพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในด้านความรู้ ความชำนาญ หรืองานอดิเรก

 1. จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ (Counseling Psychology, Guidance and Special Education)

สาขานี้จะศึกษาการให้คำปรึกษาในด้านแนะแนวการศึกษานำวิธีการและเทคนิคต่างๆมาใช้ในงานแนะแนว เช่น การแนะแนวพัฒนานักเรียน

 

สถาบันครุศาสตร์ก็มีวิชาเอก (Majors) หลักๆ คือ

– การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
– ประถมศึกษา (Elementary Education)
– วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
– ฟิสิกส์ (Physics)
– เคมี (Chemistry)
– ชีววิทยา (Biology)
– คณิตศาสตร์ (Mathematics)
– สังคมศึกษา (Social Studies)
– ภาษาไทย (Thai)
– ภาษาอังกฤษ (English)
– ภาษาฝรั่งเศส (French)
– ภาษาเยอรมัน (German)
– ภาษาจีน (Chinese)
– สุขศึกษา (Health Education)
– พลศึกษา (Physical Education)

 

แผนการเรียนที่สามารถเข้าเรียนต่อคณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์

ไม่ได้กำหนดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย สามารถเรียนได้ทุกแผนกรวมทั้ง ปวช.  กศน. ที่เทียบ และ มัธยมปลายทุกสายส่วนบางสาขาก็จะมีรับเฉพาะแผนกวิชาคณิต เช่น สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

เกรดเฉลี่ย

เกดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 บางมหาลัยขั้นต่ำ 2.75 ถึง 3.00

 

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ได้แก่

 • คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (หลักสูตร 5 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร (หลักสูตร 5 ปี)
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  **คณะนี้จบมาจะได้วุฒิศิลปศาสตร์ จึงไม่ใช่หลักสูตรที่เน้นการผลิตครูโดยตรง แต่จะเน้นให้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ หากสนใจจะเป็นครู ต้องเรียนต่อบัณฑิตวิชาชีพครู
 • คณะศึกษาศาสตร์ มศว. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะจีนวิทยา ม.แม่ฟ้าหลวง *การสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

คณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ ในแต่ละปีเรียนอะไรบ้าง

ปัจจุบันตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เริ่มมีการทยอยปรับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ จาก 5 ปี เป็น 4 ปี หลังจบแล้วสามารถเลือกสอบใบประกอบวิชาชีพเองได้ โดนแต่ละปีจะมีการแบ่งการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งคร่าว ๆ ได้ดังนี้

ปี 1 เน้นเรียนวิชาทั่วไป ความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพครู เช่น ภาษาอังกฤษ วิชาพื้นฐานประจำมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจมีการเริ่มสังเกตการสอนตั้งแต่ปี 1

ปี 2 เข้าวิชาเฉพาะมากขึ้นในด้านของวิชาชีพครู เช่น จิตวิทยาด้านการสอน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับครู หรือสาขาเฉพาะของแต่ละสาขาที่เลือก

ปี 3 เน้นไปที่การสอน และวิชาชาเฉพาะแบบเข้มข้น เช่น การวิจัยการเรียนรู้ เทคนิคการสอน การพัฒนาหลักสูตร โดยปีนี้เนื้อหาจะเข้มข้นมาก ๆ เพื่อการเตรียมพร้อมในการฝึกสอนปีต่อไป

ปี 4 เตรียมการสอน มีการสลับเข้าฝึกสอนกับเรียนเพื่อรายงานผล ในปีนี้จะเริ่มมีการทยอยเข้าโรงเรียนเพื่อดูการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นอีกปีที่หนักหน่วงมาก เพราะต้องรับผิดชอบทั้งหน้าที่ที่โรงเรียน และที่มหาวิทยาลัย

** การจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน สามารถเข้าไปดูหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ

 

หากเรียนคณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ อยากเป็นครูควรทำอย่างไร

สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูก่อนใช้เวลาเรียนทั้งหมด 1 ปี หลังจากนั้นติดต่อสอบเพื่อใบประกอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

          เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆพี่แนนได้บอกข้อมูลให้แก่น้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ พี่แนนอยากให้น้องๆวางแผนให้ดีและสำรวจความชอบของตัวเองว่าอยากเป็นคุณครูหรือไม่ ถ้าอยากเป็นก็ลุยกันได้เลยค่าอย่างที่พี่แนนบอกไว้ข้างตนว่าไม่ยากเกินความพยายามของน้องๆอย่างแน่นอน หากน้องๆมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาทางช่องทาง Facebook : eduzones  หรือ Line : @eduzones ได้เลยค่าพี่แนนพร้อมให้คำตอบน้องๆทุกข้อสงสัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.