เรียนวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่ไหนดี? เรียนอะไรบ้าง?

เรียนวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่ไหนดี? เรียนอะไรบ้าง?
เรียนวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่ไหนดี? เรียนอะไรบ้าง?

 

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีใจรักหรือสนใจจะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยใด สาขาไหน รายละเอียดข้อมูลเป็นอย่างไร วันนี้พี่ตองก็ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจไว้ให้แล้วในบทความนี้ อย่ารอช้าไปดูกันเลยค่า

 

เรียนที่ไหนดี ?

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาที่เปิดสอน

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี / (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 •  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / (นานาชาติ)

 ค่าเทอมภาคปกติ 30,000 ต่อเทอม / ค่าเทอมนานาชาติ 75,000 ต่อเทอม

ข้อมูลหลักสูตร คลิก

รายละเอียดค่าเทอม

คลิก

คลิก

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปกติ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 •  สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
 •  สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี

ค่าเทอมหลักสูตรปกติ 21,000 เทอม

หลักสูตรนานาชาติ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 •  สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติ 84,000 บาท ต่อเทอม

ข้อมูลหลักสูตร คลิก

รายละเอียดค่าเทอม คลิก

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาเขตบางเขน

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี / ภาคพิเศษ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / ภาคพิเศษ / นานาชาติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / ภาคพิเศษ / ภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต / ภาคพิเศษ / นานาชาติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ / ภาคพิเศษ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ / นานาชาติ พิเศษ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / ภาคพิเศษ / ภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

ค่าเทอม

ภาคปกติ  17,300 บาท

ภาคพิเศษ 36,700 บาท

หลักสูตรนานาชาติ  60,700 บาท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  60,700 บาท

การจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาคพิเศษ  49,900 บาท

วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ  90,100 บาท

 

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร / ภาคพิเศษ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / ภาคพิเศษ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ – โลจิสติกส์

ค่าเทอม

ภาคปกติ  17,300 บาท

ภาคพิเศษ  32,700 บาท

 

วิทยาเขตศรีราชา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตดิจิทัล

ค่าเทอม

ภาคปกติ  26,100 บาท

ภาคพิเศษ  37,200 บาท

หลักสูตรนานาชาติ  47,600 บาท

 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสหการ

ค่าเทอม

ภาคปกติ 15,000 บาท

ภาคพิเศษ 25,000 บาท

ข้อมูลหลักสูตร คลิก

รายละเอียดค่าเทอม คลิก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตกรุงเทพ ฯ

 • วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) / วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
 • วิศวกรรมขนถ่ายพัสดุ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) /ภาคพิเศษ
 • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน /ภาคพิเศษ
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/ วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) / ภาคพิเศษ
 • วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) / ภาคพิเศษ
 • วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) / ภาคพิเศษ
 • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ)
 • วิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) / ภาคพิเศษ

วิทยาเขตปราจีนบุรี

 • วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ / ภาคพิเศษ

วิทยาเขตระยอง

 • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนเคมี
 • (วิศวกรรมเครื่องกล) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • (วิศวกรรมยาน) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
 • เทคโนโลยีอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการ

ค่าเทอม

ภาคปกติ 19,000 บาท

หลักสูตรนานาชาติ 60,000 บาท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 60,000 บาท

หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 25,000 บาท

ข้อมูลหลักสูตร คลิก

รายละเอียดค่าเทอม คลิก

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะที่เปิดสอน

 • วิศวกรรมการเงิน นานาชาติ
 • วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / นานาชาติ
 • วิศวกรรมเคมี / นานาชาติ
 • วิศวกรรมเครื่องกล / นานาชาติ
 • วิศวกรรมส่งขนส่งทางราง
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์ นานาชาติ
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ
 • วิศวกรรมพลังงาน นานาชาติ
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง นานาชาติ
 • วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงเมคคาทรอนิกส์ นานาชาติ
 • วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
 • วิศวกรรมกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
 • วิศวกรรมโยธา / นานาชาติ
 • วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
 • วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรควบสองปริญญา
 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ นานาชาติ
 • วิศวกรรมอาหาร
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ นานาชาติ
 • วิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ นานาชาติ

ค่าเทอม 

หลักสูตรปกติ — 25,000 บาท 

หลักสูตรนานาชาติ — 90,000 บาท 

เฉพาะสาขาวิศวกรรมการเงิน หลักสูตรนานาชาติ — 120,000 บาท 

ข้อมูลหลักสูตร คลิก
รายละเอียดค่าเทอม คลิก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

สาขาที่เปิดสอน

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / นานาชาติ
 • สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)
 • สาขาวิศวกรรมเคมี / นานาชาติ
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมยานยนต์
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
 • สาขาวิศวกรรมโยธา / นานาชาติ
 • สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 • สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
 • สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ นานาชาติ
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ
 • สาขาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
 • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / นานาชาติ
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ค่าเทอม

ตลอดหลักสูตร 

ภาคปกติ 160,000 – 180,000

นานาชาติ 448,000

ข้อมูลหลักสูตร คลิก

รายละเอียดค่าเทอม คลิก

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเคมี / นานาชาติ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมสื่อดิจิทัล นานาชาติ
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม นานาชาติ
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
 • วิศวกรรมโลจิสติกส์ นานาชาติ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอุตสาหการ

ค่าเทอม 15,000 บาท

ข้อมูลหลักสูตร คลิก

รายละเอียดค่าเทอม คลิก

 

เรียนอะไรบ้าง ? 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ / คณิตศาสตร์วิศวกรรม / พื้นฐานวิทยาศาสตร์  / เคมีพื้นฐาน / ฟิสิกส์ทั่วไป / ปฏิบัติการฟิสิกส์ / แคลคูลัส /

พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ เช่น คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม / การเขียนแบบวิศวกรรม / ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร / พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์ / สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ / กลศาสตร์วิศวกรรม

น้อง ๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ mytcas

พี่ตองก็ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มาให้น้อง ๆ นำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว พี่ตองก็หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้ามาอ่านบทความนี้จะได้ใส่ชุดช็อปเป็นเด็กวิศวะกันทุกคนน้าค้า หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook : eduzones หรือ Line : @eduzones

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.