มบส.คว้า 2 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเบิกจ่าย ประจำปี 2564

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผย ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมประเมินองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผลปรากฏว่า มบส.ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี และ 2.รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (ด้านการเบิกจ่าย) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวม ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อว่า ในการประเมินครั้งนี้มีหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน 103 รางวัล ประกอบด้วย 1.ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 44 หน่วยงาน 92 รางวัล และ 2.จังหวัด จำนวน 7 จังหวัด 11 รางวัล อย่างไรก็ตามรางวัลที่ มบส.ได้รับนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน ที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.