มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ นวัตกรรม 9 ราชมงคล ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกทั้ง 8 แห่ง ได้จัด “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12” และ “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11” พร้อมด้วย “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 9 ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและปาฐกถาพิเศษ

ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล กล่าวว่า การประชุมวิชาการฯ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ราชมงคล ในครั้งนี้ นับว่าเป็นเวทีการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มองเห็นถึงความก้าวหน้าและความเข้มแข็งของเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มทร. ทั้ง 9 แห่ง ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี โดยเฉพาะการจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงาน โดยมีการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงครั้งนี้ โดยมี มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด และเชื่อมั่นว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ จะเป็นเวทีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาแบบสหวิทยาการ ตลอดจนเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การนำเสนอในภาคบรรยาย และการนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การจัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง และหน่วยงานภาคี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สู่สาธารณชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างฐานความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rmutcon.org หรือสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 02 549 4681.

ครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกก็ฝากติดตาม Eduzones ไว้ด้วยนะคะ

สามารถติดตามข่าวสารจาก Eduzones ได้ที่ ที่ Facebook Fanpage : Eduzones Website : www.eduzones.com Twitter : @eduzones วันนี้ Eduzones ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ😊

Leave a Reply

Your email address will not be published.