สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบความรู้ทั่วไป เป็นวันที่ 23 ม.ค.65 และ 20 ก.พ.65

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้

ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น

ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

ได้ที่ http://job2.ocsc.go.th 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-สำนักงาน กพ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.