มจพ.ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5มหาวิทยาลัยไทยด้าน Engineering

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5 ปังระดับประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก THE 2022 จากการรายงาน Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกราย สาขาวิชา Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022 สาขา Engineering
โดย มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่ 801 – 1000 ของโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของไทย จาก 14 มหาวิทยาลัย
เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30 การวิจัย (Research) ร้อยละ 30 การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 27.5 ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 และรายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 5 โดยนำผลคะแนนรวมในแต่ละด้านที่พิจารณาจากรายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ในสาขา Engineering มจพ. มีคะแนนรวมที่ 19.97 คะแนน สูงขึ้นจากปี 2021 ที่ได้ 18.12 คะแนน ทะยานสู่อันดับ 5 ทันที จากเดิมครองอันดับที่ 7 แต่ปีนี้ปังระดับประเทศกับอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยไทย โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้าน citations ที่มีคะแนนสูงขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.