“รวม 9 คอร์สเรียนฟรีด้านดิจิทัล” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยโลกที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ทำให้ความรู้ด้านดิจิทัลในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างมาก วันนี้เราจึงมีคอร์สด้านดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เปิดสอนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมาฝากกันค่ะ

 

วิทยาการข้อมูล (Data Science)

เป็นคอร์สกระบวนการของวิทยาการข้อมูล ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง คอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 45 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 15 ชั่วโมง)

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2020 – 30 กันยายน 2021

 

การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Fusion of modern technology)

คอร์สนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และหลักการหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถอธิบายแนวทางในการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ในงานประเภทต่างๆ และผลกระทบที่เกิดจากการใช้สื่อใหม่ได้ รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อใหม่นำเสนอเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2021 – 5 มกราคม 2022

 

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Technology for Creative Learning)

คอร์สนี้จะเรียนรู้ถึงความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ และลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การออกแบบ การผลิต การใช้ การเก็บรักษา เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้และประเมินสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2021 – 4 มกราคม 2022

 

ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Embedded System and Internet of Things Technology)

คอร์สนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ในทฤษฎีและหลักการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของบอร์ด IoT ต่างๆ เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยี IoT ในการแก้ปัญหาได้ โดยคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 30 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 20 ชั่วโมง)

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2021 – 8 มกราคม 2022

 

การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Creating Online Learning Resources)

คอร์สนี้จะเรียนรู้ถึงความหมาย ประเภทของทรัพยากรการเรียนรู้ ตัวอย่างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ การเตรียมสื่อประเภทต่าง ๆ สำหรับคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2020 – 10 ธันวาคม 2021

 

การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล (Competency for teacher in digital age)

คอร์สนี้มุ่งเน้นพัฒนานิสิต/นักศึกษาครู  ครู/อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะการคิด  ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2020 – 30 กันยายน 2021

 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย (Use of technology for research development)

คอร์สนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย รูปแบบและประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบค้นและรวบรวมสารสนเทศสำหรับการกำหนดกรอบความคิด สารสนเทศเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังวิจัย สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเผยแพร่งานวิจัย การนำข้อมูลมาประมวลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสรุปทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก หรือ จัดกลุ่ม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศด้านการวิจัย ที่ช่วยให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2020 – 9 ธันวาคม 2021

 

การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Network Creating with Communication in Social Media)

คอร์สนี้จะเรียนรู้ถึงความหมายและองค์ประกอบของเครือข่าย ลักษณะของเครือข่าย การสร้างและการก่อเกิดเครือข่าย ข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่าย ความหมายและองค์กรกอบของการสื่อสาร องค์ประกอบของระบบเครือข่ายเบื้องต้น อิทธิพลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงวิธีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2020 – 9 ธันวาคม 2021

 

Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ (Online Classroom in the 21st century)

คอร์สนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์ สามารถใช้งานห้องเรียนออนไลน์ได้และสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือในการใช้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ โดยคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2020 – 9 ธันวาคม 2021

 

สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาคอร์สอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่ >>> https://lms.thaimooc.org/courses

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-thaimooc.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *