ดาวน์โหลดเลย รายงาน“เรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 : วิกฤตหรือโอกาสการศึกษาไทย” กระทรวงศึกษาธิการ

 

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องปิดสถานศึกษาและไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านการใช้ช่องทีวีดิจิทัลและการเรียนรู้เสริมผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งหลังจากทำการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาก็พบทั้งปัญหาและข้อดี-ข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว

 

รายงานฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อติดตามสภาพและความเคลื่อนไหว รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีขอบเขตการศึกษา ครอบคลุมนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและหลักการในการจัดการศึกษาทางไกล โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ การสอบถาม การสัมภาษณ์ จนได้ข้อมูลต่าง ๆ นามาวิเคราะห์ และเรียบเรียงออกมาเป็นรายงาน “เรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 : วิกฤตหรือโอกาสการศึกษาไทย” ฉบับนี้

 

ตัวอย่างเนื้อหา

 

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษารายงานฉบับนี้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ >>> รายงาน“เรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 : วิกฤตหรือโอกาสการศึกษาไทย” 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.