สรุปมาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดภาคเรียน 2563

สรุปมาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดภาคเรียน 2563

 

เริ่มแล้วสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากที่สถานศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องปิดและเลื่อนการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมา

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการจัดประชุมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา

โดยมีเอกสารสรุปมาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดภาคเรียน 2563 ซึ่งมีมาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

-มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน และในระหว่างเปิดเรียน

-การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Reopening)

-แจ้งสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19”

-จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องเรียนรวม และพื้นที่ใช้สอยร่วมกันให้มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

1) ให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อให้อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศหากจำเป็นต้องใช้ให้กำหนดเวลาเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศ และมีการระบายอากาศและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

2) จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกณ์ ให้มีการเว้นระยะห่ง 15 มตร และการบริหาร

จัดการเพื่อเข้าใช้งานในพื้นที่ อาทิ การหลื่อมเวลา การแบ่งกลุ่ม เป็นดัน

3) ทำความสะอาดพื้นที่ และวัสอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับบริเวณที่มีพื้นที่ หรือ ผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน โดยมอบหมายนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละรอบ

4) หลีกเลี่ยงการการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ต้องใช้สัมผู้สร่วมกัน

5) จัดให้มีจุดล้างมือ หรือ แอลกอฮอล์

6) ให้มีจุดตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษา

7) ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีการฝึกปฏิบัติงาน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย /

Face Shield และถุงมือในขณะปฏิบัติงาน

8) ขออนุมัติเปิดสถานศึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร “มาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดภาคเรียน 2563” ฉบับเต็ม ได้ที่ >>> https://drive.google.com/file/d/1TMVsC6C_YCaomvtpNmdPyrRNaZ1OLmrb/view?fbclid=IwAR2msTspEoyDbnYVGB9vr6A2dATbPOD9TMIcOlU_WaYQHIJOMa6aCvypVvQ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.