Popup
1. รับตรง ม.เวสเทิร์น คณะพยาบาลศาสตร์ ...
15 ก.ค. 57
 • โครงการ : รับตรง ม.เวสเทิร์น คณะพยาบาลศาสตร์ (วข.วัชรพล และ วข.กาญจนบุรี ) 2557 จำนวน 30 คน
 • มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (มท.)
 • คณะ / สาขา : คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์(วข.กาญจนบุรี) คณะพยาบาลศาสตร์(วข.วัชรพล) คณะพยาบาลศาสตร์(วข.บุรีรัมย์) คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • กลุ่มคณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 กรกฎาคม 57 - 31 สิงหาคม 57
 • วันประกาศผลสอบ : 31 สิงหาคม 57
 • Link ประกาศผลสอบ : www.western.ac.th
 • คุณสมบัติ :
  • จบ ม.6
 • แผนการเรียน :
  • วิทย์ - คณิต
 • การคัดเลือก :
  • GPAX
 • วันที่ลงข่าว : 15 กรกฎาคม 57
2. โครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสา...
30 มิ.ย. 57
 • โครงการ : โครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ (โครงการ พสวท.) และโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูง มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 2558
 • มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
 • คณะ / สาขา : วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มคณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 มิถุนายน 57 - 17 สิงหาคม 57
 • วันประกาศผลสอบ : 19 พฤศจิกายน 57
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.entrance.psu.ac.th/
 • คุณสมบัติ :
  • ม.6
 • แผนการเรียน :
  • วิทย์ - คณิต
 • การคัดเลือก :
  • GPAX
  • จัดสอบเอง
  • สัมภาษณ์
 • วันที่ลงข่าว : 30 มิถุนายน 57
3. โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี...
30 มิ.ย. 57
 • โครงการ : โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ประจำปีการศึกษา 2558
 • มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
 • คณะ / สาขา : บริหารการท่องเที่ยว วิเทศศึกษา เทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม
 • กลุ่มคณะ / สาขา :
  • บริการธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 มิถุนายน 57 - 07 กรกฎาคม 57
 • วันประกาศผลสอบ : 05 สิงหาคม 57
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.entrance.psu.ac.th/
 • คุณสมบัติ :
  • จบ ม.6
  • เทียบเท่า
 • แผนการเรียน :
  • วิทย์ - คณิต
  • ศิลป์ - คำนวณ
 • การคัดเลือก :
  • GPAX
  • สัมภาษณ์
 • วันที่ลงข่าว : 30 มิถุนายน 57
4. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาข...
30 มิ.ย. 57
 • โครงการ : โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
 • มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
 • คณะ / สาขา : สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
 • กลุ่มคณะ / สาขา :
  • สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 มิถุนายน 57 - 06 กรกฎาคม 57
 • วันประกาศผลสอบ : 09 กรกฎาคม 57
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.geo.soc.ku.ac.th
 • คุณสมบัติ :
  • จบ ม.6
  • เทียบเท่า
  • ปวช.
 • แผนการเรียน :
  • วิทย์ - คณิต
  • ศิลป์ - คำนวณ
  • ศิลป์ - ภาษา
 • การคัดเลือก :
  • GAT - PAT
  • GPAX
  • ONET
  • สัมภาษณ์
 • วันที่ลงข่าว : 30 มิถุนายน 57
5. รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ ประจำปีการศ...
30 มิ.ย. 57
 • โครงการ : รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557-2558
 • มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) (ม.ในกำกับของรัฐ)
 • คณะ / สาขา : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น, การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ นิเทศศิลป์ สาขาการจัดการการบริการนานาชาติ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฟิสิกส์
 • กลุ่มคณะ / สาขา :
  • บริการธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 มิถุนายน 57 - 07 กรกฎาคม 57
 • วันประกาศผลสอบ : 07 กรกฎาคม 57
 • Link ประกาศผลสอบ : www.muic.mahidol.ac.th
 • คุณสมบัติ :
  • จบ ม.6
  • ม.6
 • แผนการเรียน :
  • วิทย์ - คณิต
  • ศิลป์ - คำนวณ
  • ศิลป์ - ภาษา
 • การคัดเลือก :
  • จัดสอบเอง
  • สัมภาษณ์
 • วันที่ลงข่าว : 30 มิถุนายน 57
6. โครงการบัณฑิตอุสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ...
30 มิ.ย. 57
 • โครงการ : โครงการบัณฑิตอุสาหกรรมเกษตรศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558
 • มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
 • คณะ / สาขา : อุสาหกรรมเกษตร
 • กลุ่มคณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 มิถุนายน 57 - 30 กันยายน 57
 • วันประกาศผลสอบ : 17 ธันวาคม 57
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.entrance.psu.ac.th/
 • คุณสมบัติ :
  • ม.6
 • แผนการเรียน :
  • วิทย์ - คณิต
 • การคัดเลือก :
  • GPAX
  • สัมภาษณ์
 • วันที่ลงข่าว : 30 มิถุนายน 57
7. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ หลัก...
30 มิ.ย. 57
 • โครงการ : โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558
 • มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
 • คณะ / สาขา : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • กลุ่มคณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 57 - 01 ตุลาคม 57
 • วันประกาศผลสอบ : 26 ธันวาคม 57
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.entrance.psu.ac.th/
 • คุณสมบัติ :
  • ม.6
 • แผนการเรียน :
  • วิทย์ - คณิต
 • การคัดเลือก :
  • GAT - PAT
  • GPAX
  • สัมภาษณ์
 • วันที่ลงข่าว : 30 มิถุนายน 57
8. โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่...
17 มิ.ย. 57
 • โครงการ : โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ปีการศึกษา 2558
 • มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
 • คณะ / สาขา : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • กลุ่มคณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 17 มิถุนายน 57 - 31 มกราคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 15 มกราคม 58
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.entrance.psu.ac.th/
 • คุณสมบัติ :
  • ม.6
 • แผนการเรียน :
  • วิทย์ - คณิต
 • การคัดเลือก :
  • GPAX
 • วันที่ลงข่าว : 17 มิถุนายน 57
9. โครงการรับนิสิต หลักสูตรการแพทย์แผน...
17 มิ.ย. 57
 • โครงการ : โครงการรับนิสิต หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2557
 • มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะ / สาขา : หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
 • กลุ่มคณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 พฤษภาคม 57 - 06 มิถุนายน 57
 • วันประกาศผลสอบ : 16 มิถุนายน 57
 • Link ประกาศผลสอบ : http://admission.up.ac.th/main/
 • คุณสมบัติ :
  • ม.6
 • แผนการเรียน :
  • วิทย์ - คณิต
 • การคัดเลือก :
  • GAT - PAT
  • ONET
  • สัมภาษณ์
 • วันที่ลงข่าว : 17 มิถุนายน 57
10. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ครั้งที่2...
17 มิ.ย. 57
 • โครงการ : โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ครั้งที่2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
 • มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
 • คณะ / สาขา : คณะทันตแพทยศาสตร์
 • กลุ่มคณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 มิถุนายน 57 - 13 มิถุนายน 57
 • วันประกาศผลสอบ : 25 มิถุนายน 57
 • Link ประกาศผลสอบ : http://reg2.kku.ac.th
 • คุณสมบัติ :
  • จบ ม.6
  • ม.6
 • แผนการเรียน :
  • วิทย์ - คณิต
 • การคัดเลือก :
  • จัดสอบเอง
  • สัมภาษณ์
 • วันที่ลงข่าว : 17 มิถุนายน 57
แจ้งข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบ
ข้อเสนอแนะ :
อีเมล์ผู้เสนอแนะ :
Top 10 โครงการรับตรง