3 คณะกรรมาธิการ เดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงานร่วมกัน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

การเดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงานร่วมกัน 3 คณะกรรมาธิการ

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 3 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ

2. คณะกรรมาธิการการแรงงาน นำโดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการ

3. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม นำโดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ

พร้อมด้วยกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ได้ร่วมเดินทางไปประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

โดยในเวลา 13.00 – 16.00 น. คณะเดินทางได้เยี่ยมคารวะ นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
1. สถานการณ์โดยทั่วไป และสถานการณ์ด้านแรงงานไทยในสิงคโปร์
2. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อตลาดแรงงานอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อบริการภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และ
4. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสิงคโปร์

จากนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เวลา 17.00 – 18.30 น. คณะเดินทางได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตลอดชีวิต (SkillsFuture) รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) ณ SkillsFuture Singapore โดยมี Workforce Singapore ร่วมบรรยาย

ซึ่งคณะเดินทางจะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การเดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงานร่วมกัน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น.พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์  ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม  พร้อมด้วยกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการได้ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร National Research Foundation (NRF) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำหนดทิศทางระดับชาติ เพื่อการวิจัยและพัฒนา มีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น The Innovation & Enterprise (I&E) Cluster Fund, The National Cybersecurity R&D Programme (NCR), และ Technology Consortia เป็นต้น

จากนั้น เวลา 14.00 – 15.30 น. ได้ร่วมประชุมหารือและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในช่วง Covid-19 และ Post Covid-19 โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในยุค New Normal ณ National University of Singapore (NUS)

โดยคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.