คณะกมธ.การอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงาน หารือและเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนเเละหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรรองรับการทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน หารือและเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนเเละหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรรองรับการทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ SNC – ARAI ACADEMY (Automation Robotics AI lot)
โดยมี คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และประธาน EIF หรือ EEC Industrial Forum พร้อมคณะให้การต้อนรับ

คณะกรรมาธิการได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนงานการศึกษาที่สร้างอุตสาหกรรม 4.0 และการขยายการศึกษาต่อยอดจาก EEC HDC พร้อมทั้ง ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ SNC – ARAI ACADEMY (Automation Robotics AI lot)

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อพัฒนากำลังคน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.