“ชนนาถ มีนะนันทน์” รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นวิทยากรสอนร้องเพลงให้บุคลากรสำนักงาน กปร.

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอนร้องเพลงให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.