CMMU เปิดโลกการเรียน ป.เอก ดันศักยภาพผู้เรียนพิชิต 3 ความสำเร็จระดับนานาชาติชูผลงานวิจัย สร้างสรรค์การจัดการรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์คืนสังคม

CMMU เปิดการเรียนการสอน ป.เอก หลักสูตรนานาชาติ ดันนักศึกษาพิชิต 3 ความสำเร็จ ด้วยโอกาสการนำเสนอการประชุมระดับนานาชาติ งานวิจัยตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ และคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์

เพราะโลกวิจัยสร้างสิ่งใหม่ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คน สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงประเทศได้มากกว่าที่คิด และ “นักศึกษา” ที่เป็นบุคลากรที่สร้างสรรค์ความคิด แตกเป็นงานวิจัยออกสู่สาธารณชนก็สำคัญเช่นกัน  ดังนั้น การเรียนปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ 1. สาขาวิชาการจัดการ (Management) และ 2. สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (Sustainable Leadership) จึงเน้นใส่ใจคุณภาพทุกกระบวนการ ทั้งคณาจารย์หรือกูรูผู้เชี่ยวชาญการันตีรางวัลระดับโลกที่จะมาช่วยเจียระไนความคิดของนักศึกษาให้ถ่ายทอดงานวิจัยคมชัดยิ่งขึ้น หลักสูตรการเรียนที่ทันเทรนด์โลกอนาคตเพื่อผลิตความรู้การจัดการรูปแบบใหม่ๆ และเวทีแห่งการแสดงศักยภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา ปริญญาเอก CMMU หลังจากทุ่มเท มุ่งมานะ จะมีโอกาสพิชิต 3 ความสำเร็จระดับนานาชาติ คือ 1. นำเสนอการประชุมระดับนานาชาติ (International conference presentations) 2. งานวิจัยตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ (International publications) และ 3. รางวัลวิทยานิพนธ์ (Dissertation awards)

ทั้งนี้ หนึ่งในการวางแผนพัฒนานักศึกษาปริญญาเอก CMMU ก้าวสู่ความสำเร็จนั้น กระบวนการเริ่มต้นสำคัญ โดย CMMU ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้วยการจับคู่นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญที่ตรงกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ในด้านที่สนใจให้ได้มากที่สุด ผ่านคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากด้วยประสบการณ์การวิจัยที่แข็งแกร่ง เช่น ล่าสุด Professor Dr. Philip Hallinger หัวหน้าสาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 126 ของโลก จากการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโดย Research.com จากผลงานการสอนที่ผสมผสานหัวข้อต่างๆ เช่น การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลง รวมกับองค์ประกอบของงานวิจัยเชิงสำรวจอย่าง อิทธิพลทางสังคม การวิเคราะห์วัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หลักสูตร ป.เอก นานาชาติ 2 สาขา ล้วนมีภารกิจยิ่งใหญ่เพื่อต่อยอดการผลิตนักศึกษาสู่เวทีนานาชาติ

  • ภารกิจปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ  ซีเอ็มเอ็มยู ช่วยผู้เรียนสร้างความรู้การจัดการใหม่ๆ ในระดับสากลผ่านงานวิจัย

การเรียนการสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ CMMU ประกอบด้วย 2 สาขา เริ่มด้วย สาขาวิชาการจัดการ (Management) ที่มีภารกิจคือ การช่วยให้นักศึกษา CMMU สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถสร้างความรู้การจัดการใหม่ในระดับสากลด้วยงานวิจัยของพวกเขา รวมถึงการพัฒนาทักษะตามความสนใจ เช่น การจัดการเชิงกลยุทธ์ พฤติกรรมองค์กร การตลาด การเงิน ผู้ประกอบการ และการจัดการเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพตามสายงานตนเอง เหมาะกับผู้เรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่ตั้งใจจะทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นนักวิจัยในสถาบันวิจัย และกลุ่มผู้ที่ตั้งใจทำงานเป็นที่ปรึกษา นักธุรกิจ หรือข้าราชการที่ใจรักในการเรียนรู้ รวมถึงอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัย ขณะที่สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (Sustainable Leadership) มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ โดยมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านการวิจัยและการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อน ซึ่งตลอดกว่า 25 ปี CMMU ได้รับชื่อเสียงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างมีคุณภาพ และการร่วมสร้างผลงานวิจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน พร้อมด้วยมีมาตรฐานการตีพิมพ์วารสารระดับสากล

จากการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก สู่การปูเส้นทางเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพิชิต 3 ความสำเร็จระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้

  • พิชิตความสำเร็จ 1 – นำเสนอการประชุมระดับนานาชาติ (International conference presentations)

สร้างเครือข่ายระดับโลกให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก ด้วยการผลักดันสู่การนำเสนองานต่อการประชุมระดับนานาชาติ นับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ CMMU ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย แสดงศักยภาพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงานที่จะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและพบปะกับนักวิจัยในแวดวงสาขาเดียวกันจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ปี 2561

   ดร. อัชฌา กมลเสรีรัตน์ อดีตนักศึกษาทุนปริญญา CMMU นำเสนอรายงานวิจัยหัวข้อ “Gambling in the stock market: The motivations behind excessive and speculative trading” ที่ได้ร่วมเขียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รูเบน ค็อกซ์ (Ruben Cox) และ ศ. ดร.รอย คูเวนเบิร์ก (Roy Kouwenberg) ประธานงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานสัมมนาการเงินนิวซีแลนด์ครั้งที่ 22 ณ เมืองพาล์เมอร์สตันนอร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพนันในตลาดหุ้น วิเคราะห์ถึงแรงจูงใจเบื้องหลังการซื้อขายที่มากเกินไปและการเก็งกำไร ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

  • พิชิตความสำเร็จ 2 – งานวิจัยตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ (International publications)

นับเป็นความภูมิใจของนักศึกษาปริญญาเอก หากงานวิจัยที่ผ่านการค้นคว้าอย่างเหน็ดเหนื่อยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา คณาจารย์ CMMU ร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพ ผู้สร้างสรรค์งานวิจัยจนได้รับการตีพิมพ์มาไม่น้อยทีเดียว ยกตัวอย่างงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ เช่น งานวิจัยหัวข้อ Case Study: From an `Underperforming 80’s Bank’ to One of Oman’s Best – The Transformation of Bank Dhofar โดยนักศึกษา ดร. คริส แอนโทนี บาบิซซี (Chris Anthony Babicci) และอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัตน์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่าง Strategy and Leadership เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาอิงจากประสบการณ์การทำงานของคุณคริส ในตำแหน่งผู้บริหารธนาคารในตะวันออกกลาง หรืองานวิจัยหัวข้อ “Using Gerontographics to Explain Consumer Behaviour in Later life: Evidence from a Thai Study” ของดร.ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา Professor George Moschis, Ph.D ได้ตีพิมพ์ในวารสารการตลาดสำหรับผู้บริโภคระดับนานาชาติอย่าง “The Journal of Consumer Marketing” โดยผลการวิจัยนี้ส่งผลสำคัญอย่างมากต่อแวดวงการตลาดและธุรกิจในการนำมาปรับใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุของประเทศไทย

และนักศึกษาคุณกฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ ในสาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยื ยังมีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยในหัวข้อ Sustainable Leadership Practices and Competencies of SMEs for Sustainability and Resilience ของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Sustainability โดยมีการนำทฤษฎีภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างความสามารถในการปรับตัวในการรับภัยภิบัติในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากกรณีศึกษาธุรกิจที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบของผู้ประกอบเพื่อสังคมในประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจาก CMMU ยังมีผลงานบทความที่ได้รับการตีพิมพ์กว่า 59 บทความในวารสารวิชาการต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2552-2562 โดยร้อยละ 90 ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ Scopus แหล่งฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและบทความวิจัยระดับนานาชาติ และร้อยละ 58 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ติดอันดับต้นของสาขาวิชาในระดับ Q1 และ Q2 ของการจัดอันดับวารสารของ SCImago (SCImago Journal Ranking)

  • พิชิตความสำเร็จ 3 – รางวัลวิทยานิพนธ์ (Dissertation awards)

ตอกย้ำคุณภาพงานวิจัย อัดแน่นด้วยรางวัลวิทยานิพนธ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก CMMU ไม่ใช่เพียงได้รับการตีพิมพ์บนวารสารนานาชาติเท่านั้น แต่ยังได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ที่มาย้ำเตือนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์คืนสู่ชุมชน สังคม และประเทศ ยกตัวอย่าง ผลงานวิจัยหัวข้อ “Increasing Entrepreneurial Intention with the Application of Experiential Learning Theory: An Innovative Learning Method and Empirical Test” โดย ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ ได้รับรางวัล Best Paper Award รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากงาน Asia-Pacific Innovations Forum ประจำปี 2561 นอกจากนี้ยังมีผลงานนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เช่น ปี 2556 ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี และปี 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ ที่ CMMU เป็นต้น

นอกจากนี้ CMMU ยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาในการเปิดโอกาสการเรียนรู้และสร้างคอนเนคชันที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในประเทศไทย แต่ยังขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลก เพื่อผลักดันนักศึกษาไปสู่ความเป็นสากลและความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนการเรียน โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มูลค่าทุนการศึกษารวม 820,000 บาท เป็นทุนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน Sustainable Leadership ได้แก่ ทุน ASEAN ACSDSD Scholarships

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 เพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL) และเว็บไซต์ https://www.cm.mahidol.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published.