วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีออนไลน์ 17 หลักสูตร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 จำนวน 17 หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS)

–  สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)

  1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.)

– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)

– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)

– สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

– สาขาวิชาการเงิน (Finance)

– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

– สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

5 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF MANAGEMENT : B.M.)

–  สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (Travel and Service Business Entrepreneurship)

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)

–  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)

– สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)

– สาขาวิชาเคมี (Chemistry)

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

– สาขาฟิสิกส์ (Physics)

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตBACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.)

–  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Arts and Science in Creative Technology (B.A.Sc.)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology)

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.th  ไลน์แอด @muicfriend หรือหน่วยรับสมัครฯ โทร.0-2700-5000 ต่อ 4344, 4347 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.